JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Kristuksen ruumiissa tarvitaan kaiken­laisia jäseniä

Jani Mahkonen

23.1.2023
Pauliina Hatakka

"Minä tu­len tän­ne huo­men­na töi­hin! Me pa­ka­taan ruo­ka­kas­se­ja." Näin mi­nul­le ker­toi työ­i­käi­nen mies, jon­ka ta­pa­sin ke­hi­tys­vam­mais­ten kirk­ko­het­kes­sä. Työs­tään ker­to­es­saan yl­peys ja ilo pais­toi hä­nen kas­voil­taan. Saan ol­la sa­maa po­ruk­kaa kuin muut! Mi­nul­la on oma paik­ka seu­ra­kun­nas­sa! Kris­tuk­sen ruu­mis­sa tar­vi­taan kai­ken­lai­sia jä­se­niä ja jo­kai­sel­la on sii­nä oma tär­keä teh­tä­vä.

Koh­taa­mi­nen jäi mie­lee­ni pit­käk­si ai­kaa ja he­rät­ti mo­nia ky­sy­myk­siä. Ovat­ko kir­kon ja seu­ra­kun­nan ovet avoin­na kai­kil­le? Koh­te­lem­me­ko toi­nen toi­si­am­me yh­den­ver­tai­ses­ti? Ovat­ko kir­kon ti­lat es­teet­tö­miä heil­le, jot­ka kul­ke­vat apu­vä­li­nei­den kans­sa tai ei­vät näe tai kuu­le? On­ko kirk­kom­me työ­yh­tei­söis­sä avoi­muut­ta ot­taa po­ruk­kaan myös hei­tä, jot­ka eh­kä tar­vit­se­vat mui­ta enem­män oh­jaus­ta ja tu­kea työn te­ke­mi­seen? Pu­hum­me­ko sel­lais­ta kiel­tä, jota kaik­ki ym­mär­tä­vät?

Kirk­ko­hal­li­tus on jul­kais­sut uu­sil­le luot­ta­mus­hen­ki­löil­le oh­jeen, mi­ten edis­tää saa­vu­tet­ta­vuut­ta ja vam­mais­ten osal­li­suut­ta seu­ra­kun­nas­sa. Sen ot­si­kot kuu­lu­vat näin: "Kirk­ko ja seu­ra­kun­nat kuu­lu­vat kai­kil­le. Yh­den­ver­tai­suus on kir­kon tun­nus­merk­ki. Es­teet­tö­myys ja saa­vu­tet­ta­vuus kun­toon seu­ra­kun­nas­sa. Sel­ko­kie­li käyt­töön seu­ra­kun­nas­sa. Vam­mai­sil­le mah­dol­li­suus pääs­tä töi­hin seu­ra­kun­taan. Tee yh­teis­työ­tä, han­ki tie­to­ja."

Teh­tä­vää on siis pal­jon. Mis­tä oli­si hyvä aloit­taa? Aloi­te­taan sii­tä, mi­hin meis­tä jo­kai­nen voi omal­la toi­min­nal­laan vai­kut­taa. Ope­tel­laan käyt­tä­mään sel­ko­kiel­tä. Kuun­nel­laan tois­ta. An­ne­taan ai­kaa. Pu­hu­taan rau­hal­li­ses­ti ja luon­nol­lis­ta pu­he­kiel­tä. Käy­te­tään ihan ta­val­li­sia sa­no­ja. Ky­sy­tään, jos ei ym­mär­re­tä. Nämä ovat hy­viä oh­jei­ta ihan jo­ka­päi­väi­seen koh­taa­mi­seen ke­nen ta­han­sa kans­sa.

Mart­ti Lut­he­ril­le oli tär­ke­ää se, et­tä jo­kai­nen saa lu­kea it­se Raa­mat­tua omal­la kie­lel­lään. Sel­ko­kie­len ase­man vah­vis­ta­mi­nen nou­see siis suo­raan oman kirk­kom­me pe­rin­nös­tä. Sa­naa pi­tää ju­lis­taa sel­ke­äs­ti ja ym­mär­ret­tä­väs­ti. Tar­vi­taan sel­ko­kiel­tä, jot­ta vai­kea kie­li ei sul­je ih­mi­siä yh­tei­sön ul­ko­puo­lel­le. Poh­jim­mil­taan sel­ko­kie­len edis­tä­mi­ses­sä on kyse ih­mi­soi­keuk­sis­ta ja yh­den­ver­tai­suu­des­ta.

Kir­kos­sa on vii­me vuo­den lo­pul­la jul­kais­tu tuo­re sel­ko­kie­len toi­men­pi­de­oh­jel­ma. Sel­ko­kie­len käyt­tö on laa­jen­tu­nut kir­kon ke­hi­tys­vam­mais­työs­tä myös van­hus­ten, muis­ti­sai­rai­den ja maa­han­muut­ta­jien pa­ris­sa teh­tä­vään työ­hön. Jo­kai­nen kir­kon työn­te­ki­jä, va­paa­eh­toi­nen tai luot­ta­mus­hen­ki­lö voi koh­da­ta ih­mi­sen, jon­ka kans­sa tar­vi­taan sel­ko­kie­len osaa­mis­ta. Täs­sä jo­kai­sel­le haas­te al­ka­nee­seen vuo­teen!

Kir­joit­ta­ja työs­ken­te­lee ke­hi­tys­vam­mais­työn pap­pi­na Kan­ta- ja Päi­jät-Hä­mees­sä.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover