JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Tavalliset seura­kun­ta­laiset -komeetta Tilda Strandén: "Seura­kun­nissa on vielä paljon tasa-arvotyötä tekemättä"

"Moni asia seurakunnassa on nähdäkseni hyvin. Täytyy kysellä työntekijöiltä ja seurakuntalaisilta, mitä he haluavat ja mitkä asiat voisivat olla paremmin", sanoo luottamushenkilökauden aloittava Tilda Strandén. Kuva: Janne Urpunen

"Moni asia seurakunnassa on nähdäkseni hyvin. Täytyy kysellä työntekijöiltä ja seurakuntalaisilta, mitä he haluavat ja mitkä asiat voisivat olla paremmin", sanoo luottamushenkilökauden aloittava Tilda Strandén. Kuva: Janne Urpunen

Janne Urpunen

23.12.2022
Janne Urpunen

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien en­si­ker­ta­lai­nen Til­da Strandén nou­si Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­ta­neu­vos­toon ai­no­a­na Ta­val­li­set seu­ra­kun­ta­lai­set -eh­do­kas­lis­tal­ta. Strandén ko­ko­si 68 ään­tä. Vain kah­dek­san eh­do­kas­ta ko­ko­si Kes­ki-Lah­des­sa suu­rem­man ää­ni­saa­liin.

– Olin tosi pie­nel­lä lis­tal­la. Neu­vos­toon meil­tä oli eh­dol­la kol­me. En us­ko­nut pää­se­vä­ni läpi. Tu­los yl­lät­ti iloi­ses­ti. Olen erit­täin kii­tol­li­nen kai­kis­ta saa­mis­ta­ni ää­nis­tä, Strandén sa­noo.

Strandén ku­vai­lee it­se­ään ak­tii­vi­sek­si seu­ra­kun­ta­lai­sek­si.

– Vaik­ka olen vas­ta 19-vuo­ti­as, mi­nul­la on ai­ka pal­jon ja mo­ni­puo­lis­ta ko­ke­mus­ta seu­ra­kun­ta­e­lä­mäs­tä. Olen ol­lut mu­ka­na var­hais­kas­va­tuk­sen ja nuo­ri­so­toi­min­nan ker­hois­sa, lei­reil­lä ja ret­kil­lä. Ri­pa­rin jäl­keen olen toi­mi­nut muun mu­as­sa iso­se­na ja isos­ten iso­se­na. Osal­lis­tun sään­nöl­li­ses­ti mes­sui­hin ja kir­kon mu­siik­ki­työ­hön. Oh­jaan esi­mer­kik­si nuor­ten bän­diä ja sä­es­tän yh­teis­lau­lu­ja eri­lai­sis­sa ti­lai­suuk­sis­sa.

 

Kirk­ko­po­li­tiik­kaan Strandén läh­tee nöy­rä­nä.

– Vaik­ka olen toi­mi­nut use­am­man vuo­den Lau­neen seu­ra­kun­nan nuor­ten vai­kut­ta­ja­ryh­mäs­sä, neu­vos­tos­sa ai­kaa me­nee aluk­si sii­hen, et­tä opin neu­vos­ton käy­tän­teet ja hah­mo­tan konk­reet­ti­ses­ti, mi­hin kaik­keen voi vai­kut­taa. Moni asia seu­ra­kun­nas­sa on näh­däk­se­ni hy­vin. Täy­tyy ky­sel­lä työn­te­ki­jöil­tä ja seu­ra­kun­ta­lai­sil­ta, mitä he ha­lu­a­vat ja mit­kä asi­at voi­si­vat ol­la pa­rem­min. Nuo­ri­so- ja kirk­ko­mu­sa­puo­leen mi­nul­la on ko­ke­mus­te­ni puo­les­ta eni­ten sa­not­ta­vaa.

Hän ha­lu­aa kir­kos­ta myös en­tis­tä tasa-ar­voi­sem­man.

– Kirk­ko­la­kiin em­me voi neu­vos­tos­sa vai­kut­taa, mut­ta ha­lu­an pi­tää tasa-ar­vo­a­si­oi­ta esil­lä ja edis­tää yh­den­ver­tais­ta koh­te­lua kir­kos­sa.

Strandé­nin mu­kaan lii­an moni nuo­ri ko­kee, et­tei ole ter­ve­tul­lut kirk­koon sel­lai­se­na kuin on.

– Kun tuol­lais­ta vies­tiä tu­lee, seu­ra­kun­nis­sa on vie­lä pal­jon tasa-ar­vo­työ­tä te­ke­mät­tä.

 

Strandén opis­ke­lee Kan­nak­sen ja Tii­ris­maan lu­ki­oi­den yh­dis­ty­mi­ses­tä syn­ty­neen Gau­di­an mu­siik­ki­lin­jal­la. Hä­nen inst­ru­ment­te­jaan ovat pi­a­no, urut ja klas­si­nen lau­lu.

Tu­lee­ko si­nus­ta kirk­ko­muu­sik­ko?

– Toi­vot­ta­vas­ti. Se on toi­ve­am­mat­ti­ni täl­lä het­kel­lä.

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover