JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Näin Heinolan seura­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaat vastasivat vaalikoneen arvo­ky­sy­myk­siin

Ehdokkaat saivat valita vaalikoneessa kolme itselleen tärkeintä painopistettä seurakunnan toiminnasta. Eniten ääniä saivat lapset ja nuoret.

Ehdokkaat saivat valita vaalikoneessa kolme itselleen tärkeintä painopistettä seurakunnan toiminnasta. Eniten ääniä saivat lapset ja nuoret.

19.10.2022
Esa Arvekari

Hei­no­lan eh­dok­kais­ta 50 pro­sent­tia pa­nos­tai­si seu­ra­kun­nas­sa enem­män lap­siin, nuo­riin tai mo­lem­piin. Seu­raa­vak­si pri­o­ri­soi­duim­mat oli­vat hei­kom­pi­o­sais­ten aut­ta­mi­nen, oi­keu­den­mu­kai­suu­den edis­tä­mi­nen yh­teis­kun­nas­sa sekä ju­ma­lan­pal­ve­lus ja ru­kous.

Kan­nat sa­man­su­ku­puo­lis­ten vih­ki­mi­seen ja sitä vas­taan ja­kau­tu­vat lä­hes ta­san. Kiel­tei­ses­ti tai jok­seen­kin kiel­tei­ses­ti vih­ki­my­sa­si­aan suh­tau­tuu 38 pro­sent­tia eh­dok­kais­ta. Myön­tei­ses­ti tai jok­seen­kin myön­tei­ses­ti suh­tau­tu­via on 35 pro­sent­tia. Noin joka nel­jäs eh­do­kas vält­ti ot­ta­mas­ta asi­aan kan­taa.

Mai­to- ja li­ha­tuot­teis­ta luo­pu­mi­nen ei saa kan­na­tus­ta, sil­lä 85 pro­sent­tia eh­dok­kais­ta suh­tau­tuu aja­tuk­seen ko­ko­naan tai lä­hes tor­ju­vas­ti. Täy­sin kiel­tei­ses­ti liha- ja mai­to­boi­kot­tiin suh­tau­tuu 58 pro­sent­tia eh­dok­kais­ta. Yk­si­kään eh­do­kas ei il­moit­tau­du boi­ko­tin kan­nat­ta­jak­si. 

Eh­dok­kais­ta 58 pro­sent­tia on ko­ko­naan tai osit­tain sitä miel­tä, et­tä lä­he­tys­jär­jes­tön yh­den­ver­tai­suus- ja tasa-ar­vo­po­li­tii­kan pi­täi­si vai­kut­taa sii­hen, mil­le jär­jes­töil­le seu­ra­kun­ta­lais­ten lah­joi­tuk­set ja ko­leh­ti­va­rat pi­täi­si suun­na­ta. Tätä pe­rus­tel­laan yh­teis­kun­nan ylei­sel­lä ar­vo­ke­hi­tyk­sel­lä. Val­ta­o­sa tasa-ar­vo­pe­rus­teen kan­nat­ta­jis­ta ei kui­ten­kaan pe­rus­te­le kan­taan­sa vaa­li­ko­nees­sa.

Enää 19 pro­sent­tia eh­dok­kais­ta on ko­ko­naan tai osit­tain sitä miel­tä, et­tä ny­kyi­nen mal­li, jos­sa va­rat ja­e­taan kai­kil­le eri ar­vo­pe­rus­to­ja nou­dat­ta­vil­le lä­he­tys­jär­jes­töil­le, on oi­kea. Pe­rus­te­lu­na on, et­tei­vät tasa-ar­vo- ja yh­den­ver­tai­suus­ky­sy­myk­set sai­si täy­sin lin­ja­ta lä­he­ty­sa­pu­pää­tök­siä, kos­ka seu­ra­kun­ta­lai­set an­ta­vat va­paa­eh­toi­sia avus­tuk­sia hy­vin mo­ni­nai­sis­ta syis­tä. 

Eh­dok­kaat pi­tä­vät seu­ra­kun­nan aut­ta­mis­muo­dois­ta tär­keim­pä­nä per­he­työ­tä, jon­ka pri­o­ri­soi 39 eh­dok­kaas­ta tär­keim­mäk­si 15 eh­do­kas­ta. Toi­sek­si eni­ten yk­kös­si­jo­ja ke­rä­si yk­si­näis­ten ja sai­rai­den aut­ta­mi­nen 11 eh­dok­kaal­ta. Sie­lun­hoi­don ja kes­kus­te­lu­a­vun pri­o­ri­soi tär­keim­mäk­si aut­ta­mis­muo­dok­si kah­dek­san eh­do­kas­ta. Tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den pa­ris­sa teh­tä­vä työ jäi seit­sen­koh­tai­ses­sa työ­muo­to­lis­tas­sa pe­rän­pi­tä­jäk­si.

Vaa­li­ko­nee­seen vas­ta­si 39 eh­do­kas­ta. Vas­tausp­ro­sent­ti oli 90. Ää­nes­tä­jil­le eh­do­tuk­sia so­pi­vis­ta eh­dok­kais­ta an­ta­va vaa­li­ko­ne löy­tyy osoit­tees­ta seu­ra­kun­ta­vaa­lit.fi/vaa­li­ko­ne

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover