JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Keitä Hollolan seurakunnan pitäisi auttaa ja keiden toimintaan panostaa? – näin vaalieh­dok­kaat vastasivat

Seurakuntavaalien vaalikoneessa ehdokkaita pyydettiin asettamaan tärkeysjärjestykseen, keistä avuntarpeessa olevista seurakunnan tulisi ensijaisesti huolehtia tai millaiseen avunmuotoon tulisi panostaa. 

Seurakuntavaalien vaalikoneessa ehdokkaita pyydettiin asettamaan tärkeysjärjestykseen, keistä avuntarpeessa olevista seurakunnan tulisi ensijaisesti huolehtia tai millaiseen avunmuotoon tulisi panostaa. 

19.10.2022
Teemu Leppänen

Nuo­ret, van­huk­set ja lap­set. Sii­nä kol­men kär­ki, kun Hol­lo­lan kirk­ko­val­tuus­to­eh­dok­kail­ta ky­syt­tiin seu­ra­kun­ta­vaa­lien vaa­li­ko­nees­sa, mi­hin hei­dän mie­les­tään oli­si eri­tyi­sen tär­ke­ää pa­nos­taa enem­män omas­sa seu­ra­kun­nas­sa. Nämä koh­de­ryh­mät sai­vat ku­kin noin vii­den­nek­sen ää­nis­tä.

Seu­raa­va­na tuli hei­kom­pi­o­sais­ten aut­ta­mi­nen 13 pro­sen­tin osuu­del­la. Myös ju­ma­lan­pal­ve­lu­se­lä­mään ja ru­kouk­seen (9 pro­sent­tia) sekä oi­keu­den­mu­kai­suu­den edis­tä­mi­seen yh­teis­kun­nas­sa (7 %) ha­lut­tai­siin jon­kin ver­ran li­sä­pa­nos­tuk­sia.

Kei­tä pi­täi­si Hol­lo­lan seu­ra­kun­nas­sa aut­taa? Kol­ma­so­sa (35 pro­sent­tia) eh­dok­kais­ta aset­ti kär­ki­si­jal­le per­hei­den tu­ke­mi­sen krii­seis­sä, nel­jä­so­sa (25 pro­sent­tia ) avun tar­jo­a­mi­sen krii­si- ja on­net­to­muus­ti­lan­teis­sa ja vii­de­so­sa (22 pro­sent­tia) yk­si­näis­ten ja sai­rai­den aut­ta­mi­sen. Sie­lun­hoi­to ja kes­kus­te­lu­a­pu oli yk­kös­si­jal­la joka kuu­den­nel­la.

Mai­to- ja li­ha­tuot­teis­ta ei ol­la luo­pu­mas­sa Hol­lo­lan seu­ra­kun­nas­sa. Täy­sin tätä miel­tä oli 68 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta. Va­ro­vais­ta kan­na­tus­ta (jok­seen­kin sa­maa miel­tä) an­toi nel­jä pro­sent­tia vas­taa­jis­ta.

Hol­lo­lan eh­dok­kai­den pääl­lim­mäi­siä syi­tä kuu­lua kirk­koon ovat ”kas­te, kum­mius, vih­ki­mi­nen, hau­taan siu­naa­mi­nen ”, ”lä­him­mäi­sen­rak­kaus ja kir­kon ar­vot”, ”ju­ma­lan­pal­ve­lus ja har­tau­se­lä­mä”, ”us­ko on mi­nul­le tär­keä” ja ”kirk­ko aut­taa ko­ti­maas­sa ja ul­ko­mail­la”.

Vaa­li­ko­nee­seen vas­ta­si 51 Hol­lo­lan eh­do­kas­ta, ja vas­tausp­ro­sent­ti oli 80. Ää­nes­tä­jil­le eh­do­tuk­sia so­pi­vis­ta eh­dok­kais­ta an­ta­va vaa­li­ko­ne löy­tyy osoit­tees­ta seu­ra­kun­ta­vaa­lit.fi/vaa­li­ko­ne

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover