JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Siika­nie­meen suun­ni­tel­laan mittavaa remonttia, millä on vaikutusta myös pääkau­pun­ki­seu­dulle

Sii­ka­nie­men kurs­si­kes­kuk­sen pää- ja ma­joi­tus­ra­ken­nus pe­rus­kor­ja­taan ny­ky­ai­kaan. Re­mont­ti laa­jen­taa kurs­si- ja lei­ri­kes­kuk­sen toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia.

Päärakennus (kuvassa) ja majoitusrakennus remontoidaan samaan aikaan, kuitenkin niin, että päärakennus saadaan käyttöön aiemmin. Kuva: Lahden seurakunnat

Päärakennus (kuvassa) ja majoitusrakennus remontoidaan samaan aikaan, kuitenkin niin, että päärakennus saadaan käyttöön aiemmin. Kuva: Lahden seurakunnat

Lahden seurakunnat

28.1.2022
Teemu Leppänen

Lah­den seu­ra­kun­tien omis­tuk­ses­sa ole­vas­sa Sii­ka­nie­men kurs­si­kes­kuk­ses­sa al­kaa 5,5 mil­joo­nan eu­ron pe­rus­kor­jaus en­si syk­sy­nä.

Lah­den yh­tei­nen kirk­ko­val­tuus­to päät­ti jou­lu­kuus­sa hy­väk­syä pe­rus­kor­jauk­sen han­ke­suun­ni­tel­man. Ta­voit­tee­na on mo­ni­puo­lis­taa Lah­den seu­ra­kun­tien suu­rim­man lei­ri­kes­kuk­sen toi­min­taa ja ko­hen­taa ra­ken­nus­ten kun­toa.

Lah­den seu­ra­kun­tien lei­ri­kes­ku­syk­si­kön esi­mies Jari Ris­sa­nen ker­too, et­tä toi­min­nan kan­nal­ta mer­kit­tä­vim­piä muu­tok­sia ovat pää­ra­ken­nuk­sen muut­ta­mi­nen vas­taa­maan täy­si­ko­koi­sen rip­pi­kou­lun vaa­ti­muk­sia sekä pää- ja ma­joi­tus­ra­ken­nus­ten ny­ky­ai­kais­ta­mi­nen.

Pe­rus­kor­jauk­sen yh­tey­teen suun­ni­tel­laan lu­kui­sia ti­la­muu­tok­sia, jot­ka tu­ke­vat pien­ryh­miä ja muu­ta mo­ni­muo­tois­ta lei­ri­toi­min­taa.

Pää­ra­ken­nuk­sen ma­joi­tus­ka­pa­si­teet­ti kas­vaa. Eril­li­sen ma­joi­tus­ra­ken­nuk­sen nel­jän hen­gen huo­neet muu­te­taan kah­den hen­gen huo­neik­si, ja nii­hin tu­lee omat suih­kut ja ves­sat.

– Hank­kees­sa on läh­det­ty sii­tä, et­tä kurs­si­kes­kus­ta ke­hi­te­tään en­si­si­jai­ses­ti Lah­den seu­ra­kun­tien omiin tar­pei­siin. Sa­mal­la muu­tok­set ede­saut­ta­vat myös ti­lo­jen vuok­raus­ta ulos, Ris­sa­nen ker­too.

Siikaniemen kurssikeskuksen majoitushuoneet remontoidaan ja niiden varustetasoa nykyaikaistetaan. Kuva: Lahden seurakunnat

Siikaniemen kurssikeskuksen majoitushuoneet remontoidaan ja niiden varustetasoa nykyaikaistetaan. Kuva: Lahden seurakunnat

Lahden seurakunnat

Käyt­tä­jis­tä puo­let tu­lee Lah­den seu­ra­kun­tien omas­ta toi­min­nas­ta ja toi­nen puo­let on ul­koa tu­le­via vuok­raa­jia.

Sii­ka­nie­men val­tit ovat noin 100 hen­gen ma­joi­tus­ka­pa­si­teet­ti ja si­jain­ti Ete­lä-Suo­mes­sa.

– Esi­mer­kik­si pää­kau­pun­ki­seu­dun seu­ra­kun­nat tu­le­vat tän­ne pi­tä­mään kurs­se­jaan ja lei­re­jään, kos­ka nii­den omal­la alu­eel­la on pu­laa isois­ta koh­teis­ta.

Iso­ja ul­koa tu­le­via käyt­tä­jä­ryh­miä ovat myös pai­kal­li­set lei­ri­kou­lut ja op­pi­lai­tok­set sekä ete­lä­suo­ma­lai­set yh­dis­tyk­set. Li­säk­si asi­a­kas­kun­nas­sa on yri­tyk­siä. Ko­ro­na-ai­ka­na per­hei­den ja su­ku­jen mää­rä ti­lo­jen vuok­raa­ji­na on li­sään­ty­nyt.

Lah­den seu­ra­kun­nat jär­jes­tää Sii­ka­nie­mes­sä myös jat­kos­sa pää­a­si­as­sa rip­pi­kou­lu­ja sekä di­a­ko­ni­a­työn ret­kiä ja lei­re­jä. Kiin­teis­tö­suun­ni­tel­mas­sa teh­ty pää­tös luo­pua Upi­lan lei­ri­kes­kuk­ses­ta tuo Sii­ka­nie­meen jat­kos­sa las­ten lei­re­jä, mikä ote­taan huo­mi­oon ma­joi­tus­ra­ken­nuk­ses­sa ja sen ko­koon­tu­mis­ti­lois­sa.

Remontin jälkeen Siikaniemessä voidaan järjestää useita leirejä samaan aikaan. Kuva: Ville Heiskanen

Remontin jälkeen Siikaniemessä voidaan järjestää useita leirejä samaan aikaan. Kuva: Ville Heiskanen

Ville Heiskanen

Pää- ja ma­joi­tus­ra­ken­nuk­sis­sa on kun­to­tut­ki­muk­sen mu­kaan pal­jon kor­jaus­ta tai uu­si­mis­ta vaa­ti­via ra­ken­tei­ta ja jär­jes­tel­miä.

Esi­mer­kik­si lvi- ja säh­kö­jär­jes­tel­mät sekä tie­to­verk­ko ovat uu­si­mi­sen tar­pees­sa. Läm­mi­tys ta­pah­tuu vuon­na 2009 asen­ne­tul­la maa­läm­pö­jär­jes­tel­mäl­lä.

– Sil­loin ei kui­ten­kaan sa­nee­rat­tu koko läm­mi­tys­jär­jes­tel­mää, vaan va­ras­toin­ti ja ja­ka­mi­nen ta­pah­tuu edel­leen van­hoil­la läm­min­ve­si­va­raa­jil­la ja pat­te­reil­la, ker­too Lah­den seu­ra­kun­tien kiin­teis­tö­pääl­lik­kö Juk­ka-Pek­ka Pent­ti­nen.

– Myös es­teet­tö­myy­den pa­ran­ta­mi­nen ja tur­val­li­suus­jär­jes­tel­mät on uu­sit­ta­va vas­taa­maan ny­ky­a­jan vaa­ti­muk­sia.

Sii­ka­nie­mi kurs­si­kes­kus

Lah­den seu­ra­kun­tien suu­rin lei­ri­kes­kus

Siika­nie­men kurs­si­kes­kuk­sen vuon­na 1984 val­mis­tu­nei­den pää- ja ma­joi­tus­ra­ken­nuk­sen pe­rus­kor­jaus al­kaa syys­kuus­sa 2022. Pää­ra­ken­nus ote­taan käyt­töön ke­säk­si 2023 ja ma­joi­tus­ra­ken­nus syk­syl­lä 2023. Kus­tan­nu­sar­vio on 5,5 mil­joo­naa eu­roa.

Ve­si­jär­ven ran­nal­la Hol­lo­las­sa si­jait­se­va Sii­ka­nie­mi on Lah­den seu­ra­kun­tien suu­rin lei­ri­kes­kus. Täl­lä het­kel­lä ma­joi­tus­paik­ko­ja on 96. Ko­ko­nais­ma­joi­tus­ka­pa­si­teet­ti py­syy re­mon­tis­sa sa­mal­la ta­sol­la.

Re­mon­tin jäl­keen lei­ri­kes­kuk­ses­sa voi­daan pi­tää sa­maan ai­kaan kah­ta täy­si­ko­kois­ta rip­pi­lei­riä ja nii­den kans­sa sa­maan ai­kaan päi­vä­lei­re­jä. Di­a­ko­ni­a­lei­rien toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia pa­ran­ne­taan.

Ra­ken­nus­ten tek­ni­nen kun­to uu­dis­te­taan ny­ky­ai­kai­sia vaa­ti­muk­sia vas­taa­vak­si. Ma­joi­tus­ti­lo­jen va­rus­te­lua pa­ran­ne­taan.

Alu­eel­la on myös vuon­na 2002 ra­ken­net­tu ran­ta­sau­na, 1984 val­mis­tu­nut ri­vi­ta­lo sekä 1969 ra­ken­net­tu par­ti­o­ma­ja sekä mui­ta ul­ko­ra­ken­nuk­sia.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover