JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Hintalappu lähes Kisapuiston stadionin luokkaa – Siikaniemen saneeraus maksoi 8,3 miljoonaa euroa

28.11.2023
Janne Urpunen

Lä­hes 40 vuot­ta pal­vel­leen Sii­ka­nie­men kurs­si­kes­kuk­sen rei­lun vuo­den kes­tä­nyt pe­rus­kor­jaus on val­mis. Kes­kuk­sen ma­joi­tus­ka­pa­si­teet­ti on kas­va­nut vii­den­nek­sen. Ta­sok­kai­ta huo­nei­ta Sii­ka­nie­mes­sä on 36, vuo­de­paik­ko­ja yh­teen­sä 121.

Ti­lo­ja on kaut­taal­taan ke­hi­tet­ty toi­min­nan tar­peet huo­mi­oi­den. Esi­mer­kik­si pää­ra­ken­nuk­ses­sa kirk­ko­sa­lin ku­pee­seen on val­mis­tu­nut toi­min­ta­ti­la rip­pi­kou­lu­ryh­mäl­le. Ma­joi­tus­ra­ken­nuk­seen on teh­ty his­si es­teet­tö­myy­den pa­ran­ta­mi­sek­si ja sak­raa­li­ti­la kir­kol­li­sia toi­mi­tuk­sia var­ten.

– Olem­me to­del­la tyy­ty­väi­siä. Täl­lais­ta uu­dis­tus­ta haim­me. Nyt pys­tym­me pi­tä­mään kak­si täy­si­mit­tais­ta rip­pi­kou­lua yh­tä ai­kaa, sa­noo Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män lei­ri­kes­ku­syk­si­kön esi­mies Jari Ris­sa­nen.

Yh­tei­set pe­su­ti­lat ovat Sii­ka­nie­mes­sä his­to­ri­aa.

– Maa­il­ma muut­tuu. Huo­ma­sim­me, et­tä rip­pi­kou­lu­lais­ten on han­ka­la käyt­tää yh­tei­siä suih­ku- ja wc-ti­lo­ja. Nyt myös ai­kuis­ryh­mät ovat kiin­nos­tu­neem­pia ma­joi­tus­ra­ken­nuk­ses­ta, kun huo­neis­sa on wc ja suih­ku. Ai­kai­sem­min taso ei eh­kä riit­tä­nyt kou­lu­tus­po­ru­koil­le.

Remontoidun Siikaniemen huoneet ovat hotellitasoa. Kuva: Jani Mahkonen

Remontoidun Siikaniemen huoneet ovat hotellitasoa. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

Pää- ja ma­joi­tus­ra­ken­nus ovat saa­neet uu­det ve­si­ka­tot, jul­ki­si­vu­lau­doi­tuk­set ja rap­pauk­set. Vesi- ja vie­mä­ri­put­ket on suu­rel­ta osin uu­sit­tu, ja il­man­vaih­to­ko­neet vaih­det­tu ener­gi­a­te­hok­kaam­piin. Säh­köt, lu­kot ja tur­va­jär­jes­tel­mät on niin ikään ajan­ta­sais­tet­tu.

Vaik­ka lä­hes kaik­ki pin­nat ovat uu­sia, van­hois­ta hy­vis­tä ju­tuis­ta on pi­det­ty kiin­ni. Sii­ka­nie­men pää­ra­ken­nuk­sen pää­o­vi on to­tu­tun pu­nai­nen, vaik­ka­kin uu­del­leen vuo­rat­tu ja lau­doi­tet­tu. Ruo­ka­sa­lis­sa nä­ky­mä on tut­tu pal­lo­va­lai­si­mia myö­ten.

– On ha­lut­tu kun­ni­oit­taa Sii­ka­nie­men pe­rin­tei­tä. Esi­mer­kik­si jul­ki­si­vun ik­ku­nat ovat uu­det, mut­ta van­han­mal­li­set. Ruo­ka­sa­lin vä­ri­maa­il­man si­sus­tu­sark­ki­teh­ti piti ai­ka lail­la en­nal­laan. Pal­lo­va­lai­si­mia oli ai­kai­sem­min enem­män, mut­ta nyt on te­hok­kaam­mat le­dit. Tam­mi­vii­lu sei­nil­lä on uut­ta. Se tuo toi­vot­tua peh­meyt­tä ja läm­pöä ki­vi­ta­loon.

Ruo­ka­sa­lin pöy­dät ja tuo­lit ovat van­ho­ja tut­tu­ja. Ruo­ka­pal­ve­lu­e­si­mies San­ni Tork­kel har­mit­te­lee, et­tei kai­kes­sa avaus­kii­rees­sä ole löy­tä­nyt kau­niim­pia pöy­tä­lii­no­ja. Ris­sa­sen mu­kaan ne vält­tä­vät kyl­lä.

– Ka­lus­tei­ta voi­daan uu­sia myö­hem­min. Tär­kein­tä oli ta­lo­tek­nii­kan ja toi­min­nal­lis­ten ti­lo­jen uu­si­mi­nen, Ris­sa­nen lin­jaa.

Myös kirk­ko­sa­lin tuo­lit ovat tu­tut. Sii­tä lie­nee suu­ri osa käyt­tä­jis­tä hy­vil­lään.

– Jär­jes­tin asi­as­ta ää­nes­tyk­sen koko yh­ty­män työn­te­ki­jöi­den kes­ken, ja vein myös Luo­ma­nie­meen tuo­le­ja asi­ak­kai­den tes­tat­ta­vak­si. Sel­ke­äs­ti eni­ten ää­niä sai­vat van­hat tuo­lit. Tuo­lit ver­hoil­tiin uu­des­taan ja lii­tok­set käy­tiin läpi.

Kirk­ko­sa­lis­sa ja pai­koin muu­al­la­kin nä­kyy van­haa lat­ti­aa.

– Hy­vä­kun­tois­ta laat­ta­lat­ti­aa ei läh­det­ty pur­ka­maan.

Tammiviilu ruokasalin seinällä tuo toivottua pehmeyttä ja lämpöä kivitaloon. Kuva: Jani Mahkonen

Tammiviilu ruokasalin seinällä tuo toivottua pehmeyttä ja lämpöä kivitaloon. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

Syys­lo­man jäl­kei­nen viik­ko oli pe­rus­kor­ja­tun Sii­ka­nie­men en­sim­mäi­nen toi­min­ta­viik­ko. Alun pe­rin pää­ra­ken­nuk­sen piti ol­la val­mis elo­kuus­sa.

– Suu­rim­mak­si osak­si vii­väs­ty­mi­nen joh­tui IV-huo­nei­den laa­jen­nuk­sis­ta. Nii­den pe­rus­tuk­sis­sa oli ar­vi­oi­tua isom­pi työ. Jou­tui­vat kai­va­maan yh­dek­sän met­riä en­nen kuin löy­tyi kal­li­o­ta. Jo vuo­si sit­ten tie­det­tiin, et­tä IV-huo­nei­den kans­sa me­nee pit­käk­si, Ris­sa­nen ker­too.

Bud­jet­ti ylit­tyi, ku­ten suu­rem­mis­sa ra­ken­nusp­ro­jek­teis­sa ta­pa­na on.

– Seit­se­mään täh­dät­tiin, mut­ta to­teu­ma on luok­kaa 8,3 mil­joo­naa eu­roa. Ylei­nen kus­tan­nus­ten nou­su ja en­na­koi­mat­to­mat li­sä­työt se­lit­tä­vät ku­lu­jen kas­vun.

Piha-alue jäi ura­kan ul­ko­puo­lel­le lu­kuun ot­ta­mat­ta vuon­na 2002 ra­ken­ne­tun ran­ta­sau­nan ta­lo­tek­nii­kan au­to­ma­tii­kan uu­si­mis­ta sekä park­ki­pai­kan uu­sia va­lai­si­mia ja la­taus­pis­tok­kei­ta.

– Au­to­jen la­taus­pis­tok­keet ovat kil­pai­lu­tuk­ses­sa. Piha-alue jä­tet­tiin ura­kas­ta pois ylei­sen kus­tan­nus­nou­sun ta­kia. Piha on tar­koi­tus teh­dä myö­hem­min, kun näh­dään mi­ten toi­min­ta muok­kau­tuu. Kun Upi­la me­nee kiin­ni, kaik­ki las­ten lei­rit jär­jes­te­tään meil­lä.

Vuon­na 1984 val­mis­tu­nut Sii­ka­nie­mi on Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män lei­ri­kes­kuk­sis­ta suu­rin. Lat­ti­a­pin­taa kes­kuk­ses­sa on yli 5 000 ne­li­ö­tä.

Täs­sä mi­tas­sa Sii­ka­nie­meä ei ole ai­kai­sem­min re­mon­toi­tu. Pin­to­ja, ka­lus­tei­ta ja pää­ra­ken­nuk­sen käyt­tö­ve­si­put­ket on vuo­sien var­rel­la uu­sit­tu. Ai­noa isom­pi re­mont­ti on ol­lut maa­läm­pöön siir­ty­mi­nen vuon­na 2009.

– Maa­läm­pö ei ny­kyi­sel­lään ihan rii­tä. Kyl­mem­mäl­lä ke­lil­lä me­nee säh­köä se­kaan. Au­rin­ko­pa­nee­lei­ta ei vie­lä tul­lut ka­tol­le, vaik­ka pu­heis­sa oli­vat. Ener­gi­a­re­mont­ti jäi vie­lä sii­nä mie­les­sä au­ki, mut­ta uu­sil­la ik­ku­noil­la, läm­mön tal­tee­no­tol­la sekä uu­del­la IV-tek­nii­kal­la ja ra­ken­nu­sau­to­maa­tio-oh­jel­mis­tol­la saa­tiin ra­ken­nuk­sis­ta mer­kit­tä­väs­ti ener­gi­a­te­hok­kaam­pia. Us­kon, et­tä il­ma-ve­si­läm­pö­pum­puil­la pääs­täi­siin lo­pus­ta­kin säh­kö­läm­mit­tä­mi­ses­tä eroon.

Näkymä päärakennuksen remontoituun aulaan. Kuva: Jani Mahkonen

Näkymä päärakennuksen remontoituun aulaan. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

Pe­rus­kor­ja­tul­le Sii­ka­nie­mel­le riit­tää Ris­sa­sen mu­kaan ky­syn­tää.

– Kiin­nos­tus on ol­lut ko­vaa. Pää­ra­ken­nus on meil­lä nyt kol­me viik­koa put­keen myy­ty. Sit­ten on yk­si päi­vä vä­lis­sä ja tu­lee sa­dan hen­gen kou­lu­tus­po­ruk­ka. Vii­kon­lo­put on va­rat­tu ke­sään as­ti.

Ete­lä-Suo­mes­sa ei ole Ris­sa­sen mu­kaan vas­taa­van ko­koi­sia kes­kuk­sia.

– Se on mei­dän kan­nal­ta hyvä. Meil­le tu­lee pää­kau­pun­ki­seu­dun seu­ra­kun­nis­ta sa­dan hen­gen isos­kou­lu­tus­pyyn­tö­jä, kos­ka heil­lä ei ole kes­kuk­sia, jon­ne kaik­ki mah­tui­si­vat ker­ral­la. Isom­pi­a­kin ryh­miä pys­ty­tään pyö­räyt­tä­mään. Jout­jär­ven jat­ko­ri­pa­ril­la saat­taa ol­la 200 nuor­ta, osa to­sin lat­ti­a­ma­joi­tuk­ses­sa.

On­gel­ma ei ole asi­ak­kai­den puu­te, vaan se, et­tei ai­na ole mitä myy­dä.

– Suu­rin ky­syn­tä on vii­kon­lo­puis­sa, jol­loin mei­dän oma toi­min­ta­kin tar­vit­see ti­lo­ja. Kun Upi­las­ta luo­vu­taan, mei­dän oma toi­min­ta täyt­tää vie­lä enem­män Sii­ka­nie­meä. On vä­hem­män ulos­myy­tä­vää vii­kon­lo­puik­si.

Ris­sa­nen te­kee myyn­tiä oman työn­sä ohes­sa.

– Ar­ki­käyt­tä­jis­sä on eri­lai­sia viik­ko- ja päi­vä­ryh­miä, yh­tei­sö­jä ja yri­tyk­siä. Pari val­men­nus­ta­loa käyt­tää sään­nöl­li­ses­ti mei­dän pal­ve­lu­ja. Jul­kis­hal­lin­to jär­jes­tää meil­lä kou­lu­tuk­sia ja jon­kun ver­ran hy­vin­voin­ti­a­lu­e­kin. Lei­ri­kou­lut ovat meil­le tär­kei­tä ke­väi­sin ja syk­syi­sin.

Sii­ka­nie­mi on seu­ra­kun­tien käy­te­tyim­piä lei­ri­kes­kuk­sia val­ta­kun­nal­li­ses­ti. Ko­ro­nan ja re­mon­tin ta­kia vii­mei­sim­mät ver­tai­lu­kel­poi­set käyt­tö­as­te­lu­vut ovat vuo­del­ta 2019.

– Sil­loin käyt­tö­as­te oli yli 70 pro­sent­tia, kun las­ket­tiin sa­dan kä­vi­jän mu­kaan per päi­vä. Yö­py­mi­sas­te oli 40–45 eli ho­tel­li­ta­soa, Ris­sa­nen sa­noo.

Pe­rus­pa­ran­nus nos­ti Sii­ka­nie­men pal­ve­lui­den hin­to­ja. Esi­mer­kik­si täy­si­hoi­to­vuo­ro­kau­si pää­ra­ken­nuk­ses­sa mak­saa 90 eu­roa, kun en­nen re­mont­tia pää­si 70 eu­rol­la.

Sii­ka­nie­mi

Kurs­si­kes­kuk­sen käyt­töö­not­to­juh­la 9.12.

klo 13 käyt­töö­not­to­mes­su: Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan piis­pa Mari Park­ki­nen

klo 14 kirk­ko­kah­vit

klo 15 avoi­met ovet ja sau­na

klo 17.30 ti­lai­suus päät­tyy

Il­mai­nen bus­si­kul­je­tus Sii­ka­nie­meen Lah­den Ma­ro­lan­ka­dul­ta kel­lo 12. Pa­luu Sii­ka­nie­mes­tä kel­lo 17.30. Paik­ko­ja ra­joi­te­tus­ti, ei en­nak­ko­va­raus­ta.