JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

"Kohde on herättänyt kiin­nos­tusta" – monille rakas Upilan leirikeskus pantiin myyntiin

Upilan majoitusrakennus valmistui vuonna 2005. Kuva: Lahden seurakunnat

Upilan majoitusrakennus valmistui vuonna 2005. Kuva: Lahden seurakunnat

Lahden seurakunnat

28.11.2023
Janne Urpunen

Sii­ka­nie­men kurs­si­kes­kuk­sen val­mis­tu­neen pe­rus­kor­jauk­sen myö­tä Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä luo­puu Upi­lan lei­ri­kes­kuk­ses­ta. Kes­kus on ol­lut seu­ra­kun­nan omis­tuk­ses­sa 1980-lu­vun al­ku­puo­lel­ta. Toi­min­ta siel­lä lop­pui tänä syk­sy­nä.

– Kiin­teis­tö­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti Upi­las­ta luo­vu­taan. En­si­si­jai­nen vaih­to­eh­to on myy­dä pois ja tois­si­jai­nen vuok­ra­ta ulos. Myyn­ti­toi­mek­si­an­to on teh­ty. Myyn­ti ete­nee jul­ki­sel­la tar­jous­pyyn­nöl­lä, kun koh­teen kiin­nos­tu­nei­ta os­ta­ja­eh­dok­kai­ta on en­sin kar­toi­tet­tu. Koh­de on he­rät­tä­nyt kiin­nos­tus­ta kar­toi­tus­vai­heen ai­ka­na, seu­ra­kun­nan kiin­teis­tö­pääl­lik­kö Juk­ka-Pek­ka Pent­ti­nen ker­too.

Seu­ra­kun­nan toi­min­nat ovat pää­o­sin ol­leet vuon­na 1780 ra­ken­ne­tus­sa ja 1981 re­mon­toi­dus­sa pää­ra­ken­nuk­ses­sa sekä vuon­na 2005 val­mis­tu­nees­sa ma­joi­tus­ra­ken­nuk­ses­sa. Vuo­del­ta 1830 ole­vas­sa asuin­ra­ken­nuk­ses­sa on ul­ko­puo­li­nen vuok­ra­lai­nen. Kiin­teis­töön kuu­luu myös ran­ta­sau­na vuo­del­ta 2011 sekä kol­me 1800-lu­kuis­ta ait­taa ja 1981 val­mis­tu­nut huol­to­ra­ken­nus. Pää­ra­ken­nus ja asuin­ra­ken­nus on ar­vi­oi­tu kult­tuu­ri­his­to­ri­al­li­ses­ti ar­vok­kaik­si ja suo­jel­tu kaa­va­mer­kin­näl­lä.

Ai­ka myyn­nil­le voi­si ol­la pa­rem­pi, mut­ta kiin­teis­tö­pääl­lik­kö on toi­vei­kas sen suh­teen, et­tä Upi­laan uu­si isän­tä löy­tyy.

– Us­kon koh­teen he­rät­tä­vän kiin­nos­tus­ta, vaik­ka mark­ki­nat ei­vät oli­si­kaan puo­lel­lam­me nyt. Kes­kus si­jait­see rau­hal­li­sel­la pai­kal­la Ve­si­jär­ven ran­nal­la suh­teel­li­sen lä­hel­lä Lah­den ja Hol­lo­lan pal­ve­lui­ta. Myös Mes­si­län lä­hei­syys voi nos­taa koh­teen kiin­nos­tus­ta mark­ki­noil­la.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover