JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Pekka Särkiö – millaisen piispan Mikkelin hiippakunta sinusta saisi?

Pekka Särkiö toimii parhaillaan Kangasniemen seurakunnan vt. kirkkoherrana, mutta hänet muistetaan myös kenttäpiispana (2012-2023) ja Keski-Lahden kirkkoherrana (2001-2012). "Mikkelin hiippakunta saisi minusta ahkeran, kuuntelevan ja seurakuntatyötä rakastavan piispan." Kuva: Jouni Hiltunen

Pekka Särkiö toimii parhaillaan Kangasniemen seurakunnan vt. kirkkoherrana, mutta hänet muistetaan myös kenttäpiispana (2012-2023) ja Keski-Lahden kirkkoherrana (2001-2012). "Mikkelin hiippakunta saisi minusta ahkeran, kuuntelevan ja seurakuntatyötä rakastavan piispan." Kuva: Jouni Hiltunen

Jouni Hiltunen

14.4.2023
Krista Eskelinen

Mil­lai­sen piis­pan Mik­ke­lin hiip­pa­kun­ta si­nus­ta sai­si?

Mi­nul­la on ko­ke­mus­ta kir­kon eri ta­soil­ta yli 30 vuo­den ajal­ta. Ases­so­ri­na ja kent­tä­piis­pa­na olen osal­lis­tu­nut tuo­mi­o­ka­pi­tu­lin, piis­pain­ko­kouk­sen ja kir­kol­lis­ko­kouk­sen työs­ken­te­lyyn. Olen myös toi­mi­nut Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra­na rei­lut kym­me­nen vuot­ta. Asum­me­kin Lah­des­sa vai­mo­ni Rii­tan kans­sa, mut­ta toi­min par­hail­laan Kan­gas­nie­men seu­ra­kun­nan vt. kirk­ko­her­ra­na. Mik­ke­lin hiip­pa­kun­ta sai­si mi­nus­ta ah­ke­ran, kuun­te­le­van ja seu­ra­kun­ta­työ­tä ra­kas­ta­van piis­pan. Olen si­tou­tu­nut kir­kon us­koon ja tun­nen seu­ra­kun­tien to­del­li­suu­den.  

Mikä on suh­tee­si mui­hin kirk­ko­kun­tiin, kris­til­li­siin jär­jes­töi­hin tai kir­kon si­säl­lä toi­mi­viin he­rä­tys­liik­kei­siin?

Olen yleis­kir­kol­li­nen. Mi­nul­le syn­tyi hyvä yh­teys Suo­mes­sa toi­mi­viin eri kirk­ko­kun­tiin toi­mies­sa­ni Pip­li­a­seu­ran pu­heen­joh­ta­ja­na 14 vuot­ta ja kent­tä­piis­pa­na 10 vuot­ta. Mi­nul­la on hy­vät suh­teet he­rä­tys­liik­kei­siin. Olen ol­lut jos­kus jä­se­ne­nä He­rät­tä­jäyh­dis­tyk­sen Lah­den pai­kal­lis­toi­mi­kun­nas­sa. 

Mil­lai­nen on mie­les­tä­si hyvä joh­ta­ja? Kuin­ka ku­vai­li­sit it­se­ä­si joh­ta­ja­na?

Olen kuun­te­le­va ja osal­lis­ta­va joh­ta­ja – kiin­nos­tu­nut jo­kai­ses­ta koh­taa­mas­ta­ni ih­mi­ses­tä. Pi­dän it­se­ä­ni myös käy­tän­nöl­li­se­nä ja uut­te­ra­na. Hah­mo­tan yh­tei­sön pe­rus­teh­tä­vän kan­nal­ta kriit­ti­set ky­sy­myk­set. Et­sin nii­hin ak­tii­vi­ses­ti rat­kai­su­ja yh­des­sä tii­mi­ni kans­sa tai pe­rus­tan työ­ryh­män val­mis­te­le­maan rat­kai­su­vaih­to­eh­to­ja. Joh­dan omal­la esi­mer­kil­lä­ni edes­tä. Ha­lu­an huo­leh­tia alai­sis­ta­ni ja tu­kea hei­tä eri ta­voin.  

Mi­ten suh­tau­dut me­di­aan piis­pan työ­vä­li­nee­nä?

Me­di­an kaut­ta piis­pan ää­ni kan­taa laa­jal­le. Ha­lu­an pi­tää esil­lä toi­von ja roh­keu­den vies­tiä krii­sien maa­il­mas­sa: evan­ke­liu­mia Ju­ma­lan ar­mos­ta Jee­suk­ses­sa. Ha­lu­an myös tor­jua po­la­ri­saa­ti­o­ta ja edis­tää hen­kis­tä krii­sin­kes­tä­vyyt­tä. Olen ak­tii­vi­nen yh­teis­kun­nal­li­nen kes­kus­te­li­ja. Lä­hei­siä tee­mo­ja mi­nul­le ovat luon­non kes­to­ky­ky, per­hei­den tu­ke­mi­nen, huol­to­var­muus ja oma­va­rai­nen ruo­an­tuo­tan­to sekä his­to­ria ja kult­tuu­ri.  

Mi­ten ase­moi­sit it­se­si piis­pa­na kir­kos­sa val­lit­se­vaan si­säi­seen eri­mie­li­syy­teen sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien kir­kol­li­ses­ta vih­ki­mi­ses­tä?

Olen kir­kon voi­mas­sa ole­van avi­o­liit­to­kä­si­tyk­sen kan­nal­la. Piis­pa ei voi toi­mia vas­toin kir­kon yh­tei­siä pää­tök­siä. Sa­mal­la si­tou­dun mui­den piis­po­jen kans­sa et­si­mään rat­kai­sua, jot­ta kirk­ko py­syi­si koos­sa ja vas­tai­si ih­mis­ten hen­gel­li­siin tar­pei­siin. Ke­tään ei pidä jät­tää yh­tey­den ul­ko­puo­lel­le. Kir­kon on vah­vis­tet­ta­va sek­su­aa­li- ja su­ku­puo­li­vä­hem­mis­tö­jen osal­li­suu­den ko­ke­mus­ta. 

Kir­kon toi­min­ta ja ra­ken­teet ovat muu­tok­ses­sa sekä sääs­tö­syis­tä et­tä toi­min­ta­kult­tuu­rin muu­tok­sen myö­tä. Mil­lai­seen muu­tok­seen sinä ha­lu­ai­sit ol­la kirk­koa kan­ta­mas­sa? 

Suo­men ev.lut. kirk­ko on re­surs­seil­taan ja työn­te­ki­jä­mää­räl­tään poik­keuk­sel­li­sen ri­kas. Se on tuo­nut mu­ka­naan myös hal­lin­nol­lis­ta ras­kaut­ta, mikä kuor­mit­taa työn­te­ki­jöi­tä ja vie huo­mi­o­ta pe­rus­teh­tä­väl­tä. Yli­voi­mai­nen enem­mis­tö maa­il­man kir­kois­ta toi­mii pää­a­si­as­sa va­paa­eh­tois­voi­min ja täyt­tää hy­vin teh­tä­vän­sä ju­ma­lan­pal­ve­lu­se­lä­mäs­sä, di­a­ko­ni­as­sa, mis­si­os­sa ja kas­va­tuk­ses­sa. Va­paa­eh­toi­siin seu­ra­kun­ta­lai­siin, hei­dän in­toon­sa, osaa­mi­seen­sa ja va­rus­ta­mi­seen­sa on jat­kos­sa luo­tet­ta­va yhä enem­män.

Pekka Särkiön läksiäisiä Keski-Lahden kirkkoherran tehtävästä vietettiin Lahdessa vuonna 2012. Oikealla Hannu Sarikka ja Simo Hiilamo. Kuva: Markku Lehtinen

Pekka Särkiön läksiäisiä Keski-Lahden kirkkoherran tehtävästä vietettiin Lahdessa vuonna 2012. Oikealla Hannu Sarikka ja Simo Hiilamo. Kuva: Markku Lehtinen

Markku Lehtinen

Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan piis­pan­vaa­lin vaa­li­kes­kus­te­lu ma 24.4. klo 18 Lah­den Yh­teis­kou­lun sa­lis­sa (Kirk­ko­ka­tu 2). Kes­kus­te­lua voi seu­ra­ta ver­kos­sa Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan Yo­u­Tu­be-ka­na­val­la.

Lue lisää aiheesta

Piispanvaalin kampanjoissa ja vaalikeskusteluissa polttavimmiksi aiheiksi ovat nousseet seurakuntatalouden haasteet ja avioliittokysymykseen liittyvä erimielisyys. Kuva: Jani Mahkonen

Piispanvaalin kampanjoissa ja vaalikeskusteluissa polttavimmiksi aiheiksi ovat nousseet seurakuntatalouden haasteet ja avioliittokysymykseen liittyvä erimielisyys. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

Artikkelit
25.5.2023

Jännitys piis­pan­vaa­lissa tiivistyy uudis­tus­mie­lisen imat­ra­laisen ja perinteistä avio­liit­to­kä­si­tystä puolustavan lahtelaisen välille

Mari Parkkinen on Imatran seurakunnan kirkkoherra. "Mikkelin hiippakunta saisi minusta arvojohtajan, joka käy dialogia, rakentaa siltoja ja innostaa rakentamaan yhteistä kirkkoa. Kirkko on murroksessa, joten on tärkeää uskaltaa katsoa myös rohkeasti tulevaisuuteen." Kuva: Kari Rossi

Mari Parkkinen on Imatran seurakunnan kirkkoherra. "Mikkelin hiippakunta saisi minusta arvojohtajan, joka käy dialogia, rakentaa siltoja ja innostaa rakentamaan yhteistä kirkkoa. Kirkko on murroksessa, joten on tärkeää uskaltaa katsoa myös rohkeasti tulevaisuuteen." Kuva: Kari Rossi

Kari Rossi

Uutiset
14.4.2023

Mari Parkkinen – millaisen piispan Mikkelin hiippakunta sinusta saisi?

Sammeli Juntunen on työskennellyt Savonlinnan kirkkoherrana vuodesta 2007. "Haluaisin palvella seurakuntia ja pappeja niin, että nämä osaisivat pitää Jumalan sanaa esillä sen aidossa ja nykypäivänä ymmärrettävässä muodossa." Kuva: Markku Pihlaja / Kirkon kuvapankki

Sammeli Juntunen on työskennellyt Savonlinnan kirkkoherrana vuodesta 2007. "Haluaisin palvella seurakuntia ja pappeja niin, että nämä osaisivat pitää Jumalan sanaa esillä sen aidossa ja nykypäivänä ymmärrettävässä muodossa." Kuva: Markku Pihlaja / Kirkon kuvapankki

Kirkon kuvapankki / Markku Pihlaja

Uutiset
14.4.2023

Sammeli Juntunen – millaisen piispan Mikkelin hiippakunta sinusta saisi?

Pekka Huokuna on työskennellyt vuodesta 2019 kirkkohallituksen kansliapäällikkönä. "En kuvittele itse osaavani kaikkea, vaan rohkaisen alaisiani. Hengellisessä johtajuudessa tärkeää on se, että johtaja rukoilee alaistensa puolesta", Huokuna määrittelee. Kuva: Aarne Ormio / Kirkon kuvapankki

Pekka Huokuna on työskennellyt vuodesta 2019 kirkkohallituksen kansliapäällikkönä. "En kuvittele itse osaavani kaikkea, vaan rohkaisen alaisiani. Hengellisessä johtajuudessa tärkeää on se, että johtaja rukoilee alaistensa puolesta", Huokuna määrittelee. Kuva: Aarne Ormio / Kirkon kuvapankki

Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Uutiset
14.4.2023

Pekka Huokuna – millaisen piispan Mikkelin hiippakunta sinusta saisi?

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover