JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Padasjoen pappilan myynti etenee Hollolan kirk­ko­val­tuuston päätet­tä­väksi

Padasjoen pappilan päärakennus on rakennettu vuonna 1831 tapahtuneen tulipalon jälkeen. Pappilan piirissä olevat rakennukset ovat pääosin peruskuntoisia. Kuva: Markku Lehtinen

Padasjoen pappilan päärakennus on rakennettu vuonna 1831 tapahtuneen tulipalon jälkeen. Pappilan piirissä olevat rakennukset ovat pääosin peruskuntoisia. Kuva: Markku Lehtinen

Markku Lehtinen

23.5.2024
Markus Luukkonen

Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan kirk­ko­neu­vos­to esit­tää 4. ke­sä­kuu­ta ko­koon­tu­val­le kirk­ko­val­tuus­tol­le, et­tä Pa­das­jo­en pap­pi­la myy­dään pyy­de­tyn hin­nan tar­jon­neel­le Mar­ja-Lee­na Virk­ka­lal­le. Myyn­ti­hin­ta on 280 000 eu­roa. Kaup­pa on seu­ra­kun­nan voi­mas­sa ole­van kiin­teis­töst­ra­te­gi­an mu­kai­nen.

Per­jan­tai­na jul­ki­seen verk­koon la­da­tus­ta kirk­ko­neu­vos­ton ko­kous­pöy­tä­kir­jas­ta il­me­nee, et­tä myyn­nis­tä saa­dut ra­hat ai­o­taan koh­den­taa seu­ra­kun­nan mui­den ti­lo­jen ke­hit­tä­mi­seen Pa­das­jo­el­la.

Pää­tös syn­tyi ää­nes­tyk­sen jäl­keen ää­nin 7-3, 1 tyh­jä. Pää­tös­tä edel­si kak­si pa­das­jo­ke­lai­sen Es­si Nie­mi­sen te­ke­mää vas­ta­e­si­tys­tä. En­sim­mäi­ses­sä edel­ly­tet­tiin pap­pi­lan ve­tä­mis­tä pois myyn­nis­tä. Jäl­kim­mäi­ses­sä esi­tet­tiin, et­tä en­nen pää­tök­sen­te­koa tut­ki­taan uu­si kiin­teis­töä kos­ke­va yh­tey­de­not­to. Nie­mi­nen jät­ti asi­an kä­sit­te­lys­sä kak­si eri­ä­vää mie­li­pi­det­tä.

Pap­pi­lan pin­ta-ala on noin 2,26 heh­taa­ria. Mää­rä­a­lal­la si­jait­se­vat pap­pi­lan pää­ra­ken­nus, Pik­ku-pap­pi­lak­si kut­sut­tu kol­men asun­non asuin­ra­ken­nus, ait­ta, na­vet­ta, ran­ta­sau­na ja ve­ne­va­ja.

Pää­ra­ken­nuk­ses­sa toi­mii seu­ra­kun­ta­toi­mis­to, työn­te­ki­jöi­den toi­mis­to­ti­lo­ja sekä pie­ni ko­kous­ti­la. Pik­ku-pap­pi­lan kol­me asun­toa ovat vuok­rat­tu­na. Ran­ta­sau­na on ol­lut kyl­mä­ve­siu­i­ma­rei­den sekä Pik­ku-pap­pi­lan vuok­ra­lais­ten käy­tös­sä. Seu­ra­kun­nan jää­mi­ses­tä vuok­ra­lai­sek­si ei ole kirk­ko­her­ra Timo Hut­tu­sen mu­kaan pää­tet­ty, vaan asi­as­ta neu­vo­tel­laan erik­seen.

Ny­kyi­nen pap­pi­lan pää­ra­ken­nus on ra­ken­net­tu vuon­na 1831 ta­pah­tu­neen pap­pi­lan pää­ra­ken­nuk­sen pa­lon jäl­keen. Pi­ha­pii­ris­sä si­jait­se­va ki­vi­na­vet­ta on ra­ken­net­tu vuon­na 1878. Ra­ken­nuk­set ovat pää­o­sin pe­rus­kun­toi­sia ja kun­nol­taan vält­tä­viä tai tyy­dyt­tä­viä. Ra­ken­nuk­sis­ta teh­tiin kun­to­ar­vio ke­säl­lä 2023.

Hol­lo­lan kirk­ko­neu­vos­to päät­ti li­säk­si, et­tä Mus­tan­lah­den­kär­jen loma-asun­to­tont­tien myyn­ti aloi­te­taan. Sa­moin käyn­nis­te­tään käyt­tö­kiel­toon ase­te­tun Pa­das­jo­en seu­ra­kun­ta­ko­din maa-alu­een kaa­voi­tusp­ro­ses­si. Ta­voit­tee­na on mo­ni­puo­lis­taa alu­een ra­ken­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia.

Jut­tua muo­kat­tu 24.5.2024: Täy­den­net­ty ko­kous­pöy­tä­kir­jan tie­doil­la.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover