JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Näin ehdo­kas­lis­tojen aate­maa­ilmat eroavat toisistaan Lahdessa – Kirkonseutu vertaili listoja neljässä kysy­myk­sessä

Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa ää­nes­te­tään va­lit­si­ja­yh­dis­tys­ten eh­do­kas­lis­toil­la ole­via eh­dok­kai­ta. Kir­kon­seu­tu ver­tai­li, mi­ten eh­do­kas­lis­tat ero­a­vat toi­sis­taan Lah­des­sa.

Ehdokkailta kysyttiin vaalikoneessa, mitä puoluetta he äänestäisivät, jos eduskuntavaalit käytäisiin nyt. Kuva: STT/Katja Määttä, koonnut Teemu Leppänen

Ehdokkailta kysyttiin vaalikoneessa, mitä puoluetta he äänestäisivät, jos eduskuntavaalit käytäisiin nyt. Kuva: STT/Katja Määttä, koonnut Teemu Leppänen

STT

9.11.2022
Teemu Leppänen

Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa on käy­tös­sä suh­teel­li­nen vaa­li­ta­pa, jo­ten ää­nes­tä­jän on oleel­lis­ta tie­tää, mil­lai­set mie­li­pi­teet ja aja­tuk­set oh­jaa­vat va­lit­si­ja­yh­dis­tys­ten edus­ta­jien pää­tök­sen­te­koa.

Kir­kon­seu­tu ver­ta­si va­lit­si­ja­yh­dis­tys­ten eh­dok­kai­den vaa­li­ko­ne­vas­tauk­sia muu­ta­mas­sa ky­sy­myk­ses­sä, jot­ka piir­tä­vät ku­vaa eh­do­kas­lis­to­jen aa­te­maa­il­mas­ta ja mie­li­pi­teis­tä.

Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa Lah­den yh­tei­seen kirk­ko­val­tuus­toon ja vii­teen seu­ra­kun­ta­neu­vos­toon on aset­ta­nut eh­do­kas­lis­to­jaan kuu­si va­lit­si­ja­yh­dis­tys­tä.

Puo­lu­ei­den kan­nat­ta­mi­nen on yk­si mit­ta­reis­ta, joil­la omaa eh­do­kas­lis­taa ja eh­dok­kai­ta voi ha­ra­voi­da. Eh­dok­kail­ta ky­syt­tiin vaa­li­ko­nees­sa, mitä puo­lu­et­ta he ää­nes­täi­si­vät, jos edus­kun­ta­vaa­lit käy­täi­siin nyt.

Kirk­ko kes­kel­läm­me -ryh­mit­ty­män vaa­li­ko­nee­seen vas­tan­neis­ta seit­se­mäs­tä eh­dok­kaas­ta kuu­si ker­too, et­tä ää­nes­täi­si kes­kus­taa. Yk­si ker­too ole­van­sa ko­koo­muk­sen kan­nat­ta­ja.

Ko­koo­muk­sen ja si­tou­tu­mat­to­mien eh­dok­kais­ta lä­hes kaik­ki 33:sta vaa­li­ko­nee­seen vas­tan­nees­ta ää­nes­täi­si ko­koo­mus­ta. Näin vas­ta­si 30 eh­do­kas­ta. Jou­kos­ta löy­tyy yk­si Rkp:n kan­nat­ta­ja ja hie­man yl­lät­tä­en myös yk­si va­sem­mis­to­lii­ton kan­nat­ta­ja. Yk­si ei ker­to­nut kan­taan­sa.

Ku­ten Kris­til­lis-yh­teis­kun­nal­li­sen sos. dem. vaa­li­lii­ton ni­mi­kin ker­too, kaik­ki vaa­li­ko­nee­seen vas­tan­neet ää­nes­täi­si­vät Sdp:tä. Vas­taa­jia oli 10.

Ta­val­li­set seu­ra­kun­ta­lai­set -ryh­mit­ty­män vaa­li­ko­nee­seen vas­tan­neis­ta 11 eh­dok­kaas­ta vain nel­jä il­moit­taa puo­lu­e­kan­tan­sa: Sdp sai­si 3 ja kes­kus­ta yh­den ää­nen. ”Muu” sai­si yh­den ää­nen. Kuu­si ei ker­ro, ketä ää­nes­täi­si.

Tul­kaa kaik­ki -ryh­mit­ty­män vaa­li­ko­nee­seen vas­tan­neis­ta 27 eh­dok­kaas­ta 14 ei ker­ro kan­taan­sa. Vih­re­ät sai­si kuu­si ään­tä. Yk­sit­täi­siä ha­ja­ää­niä saa­vat kes­kus­ta, ko­koo­mus, Lii­ke Nyt, Sdp ja muu.

Yh­dis­ty­neel­tä seu­ra­kun­ta­vä­el­tä vaa­li­ko­nee­seen vas­ta­si 51 eh­do­kas­ta. Heis­tä 21 vas­taa­jaa ker­too kan­nat­ta­van­sa kris­til­lis­de­mok­raat­te­ja. Ko­koo­mus saa 5 ään­tä, pe­rus­suo­ma­lai­set 4, kes­kus­ta 3 ään­tä ja muu 1 ää­nen. Vas­taa­jis­ta 17 ei ker­ro puo­lu­e­kan­taan­sa.

Kiin­teis­tö­ky­sy­myk­sis­sä teh­tiin päät­ty­väl­lä vaa­li­kau­del­la Lah­des­sa iso ko­ko­nais­pää­tös. Toi­me­pi­de­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti seu­ra­kun­ta­yh­ty­män kiin­teis­tö­jen mää­rää vä­hen­ne­tään ja usei­ta ny­kyi­siä koh­tei­ta ke­hi­te­tään vas­taa­maan tä­män päi­vän pal­ve­lu­tar­pei­ta. Päät­tä­jien eteen tu­lee jat­kos­sa yk­sit­täi­siä kiin­teis­tö­jä kos­ke­via pää­tök­siä.

Vaa­li­ko­nees­sa pyy­de­tään ot­ta­maan kan­taa seu­raa­vaan väit­tee­seen: ”Jos seu­ra­kun­nan muis­ta kiin­teis­töis­tä luo­vu­taan, seu­ra­kun­nan kirk­ko­ti­lo­jen käyt­töä tu­li­si mo­ni­puo­lis­taa (esi­mer­kik­si kirk­ko­sa­leis­ta teh­dä mo­ni­toi­mi­ta­lo­ja tai vuok­ra­ta ti­lo­ja enem­män ul­ko­puo­li­seen käyt­töön).”

Vas­tauk­sis­sa nä­ky­nee täl­lä vaa­li­kau­del­la hy­väs­sä hen­ges­sä teh­ty pää­tös, jos­kin pu­re­mat­ta vaa­li­ko­neen väi­tet­tä ei niel­lä. Kan­tan­sa il­mais­sei­den ää­ri­päät löy­ty­vät Tul­kaa kaik­ki -liik­keen ja Yh­dis­ty­neen seu­ra­kun­ta­vä­en vä­lil­tä.

Edel­li­ses­sä ryh­mit­ty­mäs­sä aja­tus­ta kan­nat­taa 96 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta ja vas­tus­taa 4 pro­sent­tia. Jäl­kim­mäi­ses­sä kan­nat­ta­jia on huo­mat­ta­vas­ti vä­hem­män, 76 pro­sent­tia, ja vas­tus­ta­jia 24 pro­sent­tia. Myös Ta­val­li­sis­sa seu­ra­kun­ta­lai­sis­sa on mui­ta vä­hem­män asi­an kan­nat­ta­jia.

Ehdokkaat vaalikoneessa vastasivat väitteeseen: Jos seurakunnan muista kiinteistöistä luovutaan, seurakunnan kirkkotilojen käyttöä tulisi monipuolistaa. Kuva: STT/Katja Määttä, koonnut Teemu Leppänen

Ehdokkaat vaalikoneessa vastasivat väitteeseen: Jos seurakunnan muista kiinteistöistä luovutaan, seurakunnan kirkkotilojen käyttöä tulisi monipuolistaa. Kuva: STT/Katja Määttä, koonnut Teemu Leppänen

STT

Su­ku­puo­li­neut­raa­li avi­o­liit­to ja­kaa sel­ke­äs­ti lah­te­lai­seh­dok­kai­den mie­li­pi­teet. Kir­kon­seu­tu ker­toi vii­me nu­me­ros­sa, et­tä 51 pro­sent­tia lah­te­lai­sis­ta kirk­ko­val­tuus­to­eh­dok­kais­ta il­moit­ti vaa­li­ko­nees­sa hy­väk­sy­vän­sä sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien kir­kol­li­sen vih­ki­mi­sen.

Vaa­liyh­dis­tys­ten kes­ki­näi­ses­sä ver­tai­lus­sa sel­vi­ää, et­tä sel­keä vas­tus­ta­jien ryh­mä on Yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki. Kai­kis­sa muis­sa va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sis­sä kir­kol­lis­ten ho­mo­a­vi­o­liit­to­jen kan­nat­ta­jia on vas­tus­ta­jia enem­män. Tul­kaa kaik­ki -va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen vas­taa­jis­ta kaik­ki ovat asi­an kan­nat­ta­jia.

Ehdokkaita pyydettiin ottamaan kantaa, tulisiko kirkon vihkiä avioliittoon myös samaa sukupuolta olevat parit. Kuva: STT/Katja Määttä, koonnut Teemu Leppänen

Ehdokkaita pyydettiin ottamaan kantaa, tulisiko kirkon vihkiä avioliittoon myös samaa sukupuolta olevat parit. Kuva: STT/Katja Määttä, koonnut Teemu Leppänen

STT

He­rä­tys­liik­kei­tä ja mui­ta liik­kei­tä toi­mii evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kir­kon si­säl­lä. Eh­dok­kail­ta ky­syt­tiin, ko­ke­vat­ko he jon­kin kir­kos­sa vai­kut­ta­vis­ta liik­keis­tä lä­hei­sim­mäk­si. Kai­kis­ta vas­taa­jis­ta 42 pro­sent­tia ei löy­tä­nyt it­sel­leen lä­hei­sin­tä lii­ket­tä.

Yh­dis­ty­nees­sä seu­ra­kun­ta­vä­es­sä liik­kei­den kir­jo on iso. Eni­ten on edus­ta­jia vii­den­nes­tä he­rä­tys­liik­kees­tä (esim. Kan­san­lä­he­tys, Kan­san Raa­mat­tu­seu­ra, Raa­mat­tuo­pis­to) ja les­ta­di­o­lai­suu­des­ta.

Tul­kaa kaik­ki -lis­toil­la luon­nol­li­ses­ti ko­ros­tuu oma Tul­kaa kaik­ki -lii­ke, mut­ta jou­kos­sa on myös he­rän­näi­siä ja hil­jai­suu­den liik­keen lä­hei­sek­si ko­ke­via. Muil­la lis­toil­la 70–82 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta ei löy­tä­nyt jou­kos­ta it­sel­leen lä­hei­sin­tä lii­ket­tä.

Ehdokkaita pyydettiin kertomaan vaalikoneessa, kokevatko he jonkin kirkossa vaikuttavista liikkeistä itselleen läheisimmäksi. Kuva: STT/Katja Määttä, koonnut Teemu Leppänen

Ehdokkaita pyydettiin kertomaan vaalikoneessa, kokevatko he jonkin kirkossa vaikuttavista liikkeistä itselleen läheisimmäksi. Kuva: STT/Katja Määttä, koonnut Teemu Leppänen

STT

Vaa­li­ko­nee­seen vas­ta­si 139 eh­do­kas­ta lah­te­lai­sis­ta kirk­ko­val­tuus­to- ja seu­ra­kun­ta­neu­vos­to­eh­dok­kais­ta. Vas­tausp­ro­sent­ti oli 83.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover