JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lahte­lai­silta kirkol­lis­ko­kou­se­dus­ta­jilta nuhteita piispojen esitykselle – "Uuden testamentin opetus avio­lii­tosta on hyvin selkeä"

Piispojen esitys uudeksi avioliittokäsitykseksi on saanut useilta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piirissä vaikuttavilta herätysliikkeiltä osakseen kitkerää arvostelua. Kuva: Markku Lehtinen

Piispojen esitys uudeksi avioliittokäsitykseksi on saanut useilta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piirissä vaikuttavilta herätysliikkeiltä osakseen kitkerää arvostelua. Kuva: Markku Lehtinen

Markku Lehtinen

9.4.2024
Markus Luukkonen

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon piis­pain­ko­kous esit­tää kir­kol­lis­ko­kouk­sel­le, et­tä kirk­ko­jär­jes­tyk­seen li­sät­täi­siin sään­nös rin­nak­kai­sis­ta avi­o­liit­to­kä­si­tyk­sis­tä. Näis­tä en­sim­mäi­ses­sä avi­o­liit­to ym­mär­re­tään mie­hen ja nai­sen vä­li­se­nä ja toi­ses­sa kah­den hen­ki­lön vä­li­se­nä. Kä­si­tyk­set ovat te­o­lo­gi­ses­ti eri ta­voin pe­rus­tel­tu­ja.

Esi­tys on saa­nut useil­ta Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon pii­ris­sä vai­kut­ta­vil­ta he­rä­tys­liik­keil­tä osak­seen kit­ke­rää ar­vos­te­lua. Kym­me­nen jär­jes­tö­joh­ta­jan al­le­kir­joit­ta­ma kan­na­not­to on lu­et­ta­vis­sa esi­mer­kik­si seu­ra­kun­ta­lai­nen.fi-verk­ko­si­vuil­ta.

Lah­te­lai­sis­ta kir­kol­lis­ko­kou­se­dus­ta­jis­ta Vuok­ko Väns­kä ja Kari Si­mo­lin il­moit­ta­vat yk­si­se­lit­tei­ses­ti vas­tus­ta­van­sa piis­pain­ko­kouk­sen esi­tys­tä.

Väns­kä kat­soo, et­tä kris­til­li­nen avi­o­liit­to­kä­si­tys mie­hen ja nai­sen vä­li­se­nä liit­to­na pe­rus­tuu Raa­mat­tuun ja sen pe­rus­teel­la Ju­ma­lan luo­mis­työ­hön.

– Jos piis­pain­ko­kouk­sen esi­tys­luon­nos hy­väk­syt­täi­siin kir­kos­sam­me, se ei kos­ki­si vain kris­til­li­sen ih­mis­kä­si­tyk­sen ja avi­o­liit­to­kä­si­tyk­sen mur­ta­mis­ta, vaan käy­tän­nös­sä se oli­si luo­pu­mis­ta Raa­ma­tun sa­nas­ta ja kir­kon opin ra­di­kaa­lia muu­tos­ta, Väns­kä ar­vi­oi.

Mi­kä­li esi­tys me­ni­si kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa läpi, pa­pit sai­si­vat oi­keu­den toi­mia kum­man­kin hy­väk­sy­tyn avi­o­liit­to­kä­si­tyk­sen mu­kai­ses­ti. Pa­pil­la oli­si mah­dol­li­suus toi­mit­taa sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien pa­rien avi­o­liit­toon vih­ki­mi­nen tai avi­o­lii­ton siu­naa­mi­nen, mut­ta hän voi­si sii­tä myös pi­dät­täy­tyä.

Sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien pa­rien oi­keus saa­da kir­kol­li­nen vih­ki­mi­nen sää­det­täi­siin seu­ra­kun­nan vel­vol­li­suu­dek­si ja tä­män to­teu­tu­mi­nen kirk­ko­her­ran teh­tä­väk­si.

 

Kari Si­mo­lin ve­to­aa kirk­ko­jär­jes­tyk­sen al­ku­sa­noi­hin. Nii­den pe­rus­teel­la kirk­ko pi­tää kor­keim­pa­na oh­jee­naan tun­nus­tus­kir­jo­jen pe­ri­aa­tet­ta, jon­ka mu­kaan kaik­kea kir­kon op­pia on tut­kit­ta­va ja ar­vi­oi­ta­va Ju­ma­lan py­hän sa­nan mu­kaan.

– Uu­den tes­ta­men­tin ope­tus avi­o­lii­tos­ta on hy­vin sel­keä. Avi­o­liit­to on yh­den mie­hen ja yh­den nai­sen vä­li­nen liit­to. Se on tar­koi­tet­tu elä­män kes­tä­väk­si, Si­mo­lin kat­soo.

Si­mo­li­nin mu­kaan myös­kään ho­mo­sek­su­aa­li­set pa­ri­suh­teet ei­vät ole Ju­ma­lan tah­to.

Raa­ma­tus­ta ei löy­dy koh­taa, jos­sa suh­tau­dut­tai­siin myön­tei­ses­ti tai osoi­tet­tai­siin hy­väk­syn­tää ho­mo­sek­su­aa­li­sel­le elä­män­muo­dol­le.

Sal­paus­se­län kirk­ko­her­ra Sari Kui­rin­lah­ti kat­soo asi­aa toi­ses­ta nä­kö­kul­mas­ta.

– Avi­o­lii­ton sol­mi­mi­nen kuu­luu maal­li­sen re­gi­men­tin pii­riin ei­kä se ole pe­las­tus­ky­sy­mys. Ar­vos­tan piis­pain­ko­kouk­sen pyr­ki­mys­tä ra­ken­taa komp­ro­mis­sie­si­tys ja mie­len­kiin­nol­la seu­raan, mil­lä ta­val­la sitä mo­ni­nai­sen kri­tii­kin avul­la vie­lä muo­ka­taan. Useim­mat var­maan ym­mär­tä­vät, et­tä Raa­ma­tun teks­tit liit­ty­vät syn­ty­ai­ko­jen­sa kon­teks­tiin. Raa­ma­tun hep­re­as­sa ei edes ole sa­naa ”avi­o­liit­to”.

Kui­rin­lah­ti vä­läyt­tää, et­tä kirk­ko voi­si har­ki­ta luo­pu­mis­ta vih­ki­mi­soi­keu­des­ta.

– Avi­o­liit­to­kä­si­tys on ruo­hon­juu­ri­ta­sol­la jo päi­vit­ty­nyt ja edel­leen päi­vit­tyy. Raa­ma­tun tut­ki­mus­ta teh­dään kui­ten­kin mo­nel­la ta­val­la ja tul­kin­nat ha­jaan­tu­vat. Pa­hoin pel­kään, et­tä avi­o­liit­to­kä­si­tyk­sen uu­dis­ta­mi­nen voi­si ai­heut­taa kir­kon ha­jo­a­mi­sen. Sik­si hel­poin tie eteen­päin oli­si vih­ki­mi­soi­keu­des­ta luo­pu­mi­nen.

Piis­pain­ko­kous hy­väk­syi kirk­ko­jär­jes­tyk­sen muu­to­se­si­tyk­sen 12. maa­lis­kuu­ta. Yk­si piis­pain­ko­kouk­sen jä­sen, La­pu­an piis­pa Mat­ti Sa­lo­mä­ki, jät­ti pää­tök­ses­tä eri­ä­vän mie­li­pi­teen.

Kari Si­mo­lin ar­vi­oi, et­tä vaik­ka piis­pat pyr­ki­vät esi­tyk­sel­lään yk­sey­teen, se toi­mii kui­ten­kin päin­vas­toin ai­heut­ta­en ha­jaan­nus­ta.

– Jo pelk­kä esi­tys on ai­heut­ta­nut val­ta­vaa huol­ta seu­ra­kun­ta­lai­sis­sa. Ih­me­tel­lään ja sur­raan, mi­ten piis­pat yh­tä lu­kuun ot­ta­mat­ta voi­vat ol­la hyl­kää­mäs­sä Raa­ma­tun yk­si­se­lit­tei­sen ope­tuk­sen.

Avi­o­liit­to­kä­si­tyk­sen muut­ta­mi­nen vaa­tii kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa kol­men nel­jä­so­san mää­rä­e­nem­mis­tön. Esi­tyk­sen lä­pi­me­no on epä­var­maa.

– Jos esi­tys me­ni­si läpi, vaik­ka sil­tä ei näy­tä, avi­o­liit­to­kiis­ta jat­kui­si hie­man toi­sen­lai­sis­sa muo­dois­sa. On myös ole­tet­ta­vaa, et­tä pe­rin­tei­sel­le avi­o­liit­to­kä­si­tyk­sel­le ei kui­ten­kaan oli­si koh­ta ti­laa kir­kos­sa. Toi­voi­sin, et­tä piis­pat te­ki­si­vät vie­lä uu­den har­kin­nan ja ei­vät lä­het­täi­si tätä esi­tys­tä kir­kol­lis­ko­kouk­sel­le.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover