JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Päijät­hä­mä­läi­siltä kirk­ko­her­roilta tukea uudelle avio­liit­to­kä­si­tyk­selle: "Komp­ro­missin tunnistaa siitä, ettei kukaan ole siihen ihan tyytyväinen"

Piispojen uuden esityksen mukaan papilla olisi mahdollisuus toimittaa samaa sukupuolta olevien parien avioliittoon vihkiminen tai avioliiton siunaaminen, mutta hän voisi siitä myös pidättäytyä. Kuva: Markku Lehtinen

Piispojen uuden esityksen mukaan papilla olisi mahdollisuus toimittaa samaa sukupuolta olevien parien avioliittoon vihkiminen tai avioliiton siunaaminen, mutta hän voisi siitä myös pidättäytyä. Kuva: Markku Lehtinen

Markku Lehtinen

9.4.2024
Markus Luukkonen

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon piis­pain­ko­kous esit­tää kir­kol­lis­ko­kouk­sel­le, et­tä kirk­ko­jär­jes­tyk­seen li­sät­täi­siin sään­nös rin­nak­kai­sis­ta avi­o­liit­to­kä­si­tyk­sis­tä. Näis­tä en­sim­mäi­ses­sä avi­o­liit­to ym­mär­re­tään mie­hen ja nai­sen vä­li­se­nä ja toi­ses­sa kah­den hen­ki­lön vä­li­se­nä. Kä­si­tyk­set ovat te­o­lo­gi­ses­ti eri ta­voin pe­rus­tel­tu­ja.

Mi­kä­li esi­tys me­ni­si kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa läpi, pa­pit sai­si­vat oi­keu­den toi­mia kum­man­kin hy­väk­sy­tyn avi­o­liit­to­kä­si­tyk­sen mu­kai­ses­ti. Kyse oli­si oi­keu­des­ta va­li­ta kah­des­ta rin­nak­kai­ses­ta ja yh­tä­läi­ses­ti hy­väk­sy­tys­tä avi­o­liit­to­kä­si­tyk­ses­tä.

Esi­tyk­sen lä­pi­me­no kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa on epä­var­maa. Muu­tok­set kir­kon op­piin vaa­ti­vat kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa 75 pro­sen­tin mää­rä­e­nem­mis­tön.

Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Timo Hut­tu­nen ker­too kan­nat­ta­van­sa piis­pain­ko­kouk­sen esi­tys­tä.

– Epä­täy­del­li­syy­des­sään­kin se aut­taa osa­puo­lia ylös po­te­rois­taan. Kirk­ko on käyt­tä­nyt koh­tuut­to­man pal­jon ener­gi­aa avi­o­lii­tos­ta, sek­su­aa­li­suu­des­ta ja su­ku­puo­li­suu­des­ta ki­nas­te­le­mi­seen. Kir­kos­sa on pe­rin­tei­ses­ti ol­lut kat­to kor­ke­al­la ja sei­nät le­ve­äl­lä, kyl­lä sin­ne mah­tuu kak­si eri­lais­ta kä­si­tys­tä. Var­sin­kin, kun sin­ne tun­tuu mah­tu­van mon­ta nä­ke­mys­tä kas­tees­ta ja eh­tool­li­ses­ta, jot­ka sen­tään ovat sak­ra­ment­te­ja.

Hut­tu­sen mu­kaan piis­pain­ko­kouk­sen esit­tä­mä avi­o­liit­to­kä­si­tys on niin sa­not­tu Nor­jan-mal­li.

– Se on saa­nut eni­ten kan­na­tus­ta asi­aan liit­ty­vis­sä kes­kus­te­luis­sa, mi­kä­li kir­kon avi­o­liit­to­kä­si­tys­tä muu­te­taan. Nyt kun piis­pain­ko­kous tätä esit­tää, on se saa­nut yl­lät­tä­vän pal­jon kri­tiik­kiä sekä kon­ser­va­tii­vi­sel­ta et­tä li­be­raa­lil­ta lai­dal­ta. Joku kir­joit­ti­kin, et­tä komp­ro­mis­sin tun­nis­taa sii­tä, et­tei ku­kaan ole sii­hen ihan tyy­ty­väi­nen.

Pa­pil­la oli­si mah­dol­li­suus toi­mit­taa sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien pa­rien avi­o­liit­toon vih­ki­mi­nen tai avi­o­lii­ton siu­naa­mi­nen, mut­ta hän voi­si sii­tä myös pi­dät­täy­tyä. Sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien pa­rien oi­keus saa­da kir­kol­li­nen vih­ki­mi­nen sää­det­täi­siin seu­ra­kun­nan vel­vol­li­suu­dek­si ja tä­män to­teut­ta­mi­nen kirk­ko­her­ran teh­tä­väk­si.

Hut­tu­nen ei us­ko, et­tä työ­jär­jes­te­lyt tuot­tai­si­vat Hol­lo­lan seu­ra­kun­nas­sa on­gel­mia.

– En us­ko, et­tä ai­heu­tui­si on­gel­mia, vaik­ka tie­dän­kin, et­tä työn­te­ki­jöil­lä on eri­lai­sia nä­ke­myk­siä. It­se olen jo vuo­sia sit­ten il­moit­ta­nut ole­va­ni val­mis vih­ki­mään sa­maa su­ku­puol­ta ole­vat pa­ris­kun­nat sit­ten kun kirk­ko an­taa sil­le lu­van.

Myös Hei­no­lan ja Tai­ni­on­vir­ran kirk­ko­her­rat ker­to­vat kan­nat­ta­van­sa piis­pain­ko­kouk­sen esi­tys­tä.

– Ajat­te­len niin, et­tä nyt oli­si vih­doin löy­det­tä­vä rat­kai­su avi­o­liit­to­ky­sy­myk­seen. Piis­po­jen mal­li edel­lyt­tää vas­taan tu­le­mis­ta mo­lem­mis­ta ”lei­reis­tä”, sekä pe­rin­teis­tä avi­o­liit­to­kä­si­tys­tä et­tä uu­dem­paa avi­o­liit­to­kä­si­tys­tä kan­nat­ta­vil­ta, luon­neh­tii Hei­no­lan seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Jan­ne Ha­tak­ka.

Ha­tak­ka myön­tää, et­tä mi­kä­li kirk­ko muut­taa avi­o­liit­to­kä­si­tys­tään, se saat­taa mer­ki­tä joi­den­kin kon­ser­va­tii­vis­ten ryh­mien eroa kir­kos­ta.

– Kui­ten­kin yh­tä lail­la ti­lan­ne, jos­sa kirk­ko ei pys­ty te­ke­mään asi­as­sa rat­kai­sua, ai­heut­taa ero­a­mi­sia. 

Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Je­re­mi­as San­ka­rin mie­les­tä piis­po­jen esi­tys on komp­ro­mis­si, joka ei tyy­dy­tä täy­del­li­ses­ti juu­ri ke­tään.

– Il­mei­ses­ti nyt teh­ty esi­tys on kui­ten­kin sel­lai­nen, jol­la asi­as­sa voi­daan eh­kä pääs­tä eteen­päin.

– Mi­nus­ta on tär­ke­ää, et­tä täs­sä pääs­täi­siin eteen­päin, ja et­tä kaik­kien kir­kon jä­sen­ten oli­si mah­dol­lis­ta saa­da kir­kol­li­nen avi­o­liit­toon vih­ki­mi­nen. Sa­moin pi­dän tär­ke­ä­nä, et­tä pa­peil­la ja myös kant­to­reil­la säi­lyy oman­tun­non va­paus toi­mia oman va­kau­muk­sen­sa mu­kaan.

Kes­kus­te­lu avi­o­liit­to­kä­si­tyk­ses­tä on jun­nan­nut vuo­si­kau­sia pai­kal­laan. San­ka­ri toi­voo, et­tä kir­kos­sa voi­tai­siin kes­kus­tel­la jo muus­ta­kin.

– Pää­tös an­tai­si ai­kaa ja ti­laa poh­tia kir­kon tu­le­vai­suu­den kan­nal­ta kes­kei­sem­piä asi­oi­ta, ku­ten mitä kas­te ja kir­kon jä­se­nyys mer­kit­se­vät, mi­ten tu­e­taan seu­ra­kun­tia osa­na pai­kal­li­syh­tei­söä ja sii­hen liit­ty­en tu­le­vai­suu­den seu­ra­kun­ta­ra­ken­net­ta.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover