JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lahte­lai­seh­dok­kaista 51 prosenttia suhtautuu myön­tei­sesti samaa sukupuolta olevien kirkol­li­seen vihkimiseen

Näin lah­te­lai­set kirk­ko­val­tuus­to­eh­dok­kaat ajat­te­le­vat tasa-ar­vo- ja yh­den­ver­tai­suus­ky­sy­myk­sis­tä vaa­li­ko­ne­vas­taus­ten pe­rus­teel­la.

Vaalikoneeseen vastasi 121 Lahden yhteisen kirkkovaltuuston ehdokasta. Vastausprosentti oli 85, kun vaalikoneeseen jätti vastaamatta 20 ehdokasta. Grafiikka: STT/Maija Korpinen. Koonnut: Teemu Leppänen

Vaalikoneeseen vastasi 121 Lahden yhteisen kirkkovaltuuston ehdokasta. Vastausprosentti oli 85, kun vaalikoneeseen jätti vastaamatta 20 ehdokasta. Grafiikka: STT/Maija Korpinen. Koonnut: Teemu Leppänen

STT

18.10.2022
Teemu Leppänen

Lah­te­lai­sis­ta kirk­ko­val­tuus­to­eh­dok­kais­ta 51 pro­sent­tia il­moit­taa hy­väk­sy­vän­sä sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien kir­kol­li­sen vih­ki­mi­sen. Heis­tä 36 pro­sent­tia on täy­sin sa­maa miel­tä ja 15 pro­sent­tia jok­seen­kin sa­maa miel­tä.

Täy­sin täy­sin eri miel­tä asi­as­ta on 31 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta ja jok­seen­kin eri miel­tä 9 pro­sent­tia eli yh­teen­sä 40 pro­sent­tia. Asi­aan ei ota kan­taa 8 pro­sent­tia ja pe­rus­te­lee vas­taus­taan esi­mer­kik­si sil­lä, et­tä asi­as­ta päät­tää Suo­mes­sa val­ta­kun­nal­li­nen kir­kol­lis­ko­kous.

Asia sel­vi­ää seu­ra­kun­ta­vaa­li­ko­neen vas­tauk­sis­ta. Vaa­li­ko­nee­seen vas­ta­si 121 Lah­den yh­tei­sen kirk­ko­val­tuus­ton eh­do­kas­ta. Vas­tausp­ro­sent­ti oli 85, kun vaa­li­ko­nee­seen jät­ti vas­taa­mat­ta 20 eh­do­kas­ta.

Nä­ke­mys­tä yh­den­ver­tai­suu­des­ta ky­sy­tään myös lä­he­tys­jär­jes­tö­jen ta­lou­del­lis­ta tu­kea kos­ke­vas­sa ky­sy­myk­ses­sä: pi­täi­si­kö ko­leh­te­ja ja ni­mik­ko­so­pi­muk­sia kos­ke­vis­sa pää­tök­sis­sä ot­taa huo­mi­oon, to­teut­ta­vat­ko jär­jes­töt tasa-ar­von ja yh­den­ver­tai­suu­den pe­ri­aat­tei­ta. Pi­täi­si, sa­noo 46 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta. Li­säk­si jok­seen­kin sa­maa miel­tä asi­as­ta on 21 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta. Täy­sin tai jok­seen­kin eri miel­tä on 28 pro­sent­tia. Ky­sy­myk­seen ei osan­nut vas­ta­ta 6 pro­sent­tia vas­tan­neis­ta.

Ää­nes­tä­jil­le eh­do­tuk­sia so­pi­vis­ta eh­dok­kais­ta an­ta­va vaa­li­ko­ne löy­tyy osoit­tees­ta seu­ra­kun­ta­vaa­lit.fi/vaa­li­ko­ne

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover