JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lahden seura­kun­tien kiin­teis­töjen ener­gi­a­päästöt putoavat

Lah­den seu­ra­kun­tien ener­gia- ja jä­te­huol­los­sa pääs­tään tänä vuon­na harp­pauk­sel­la koh­ti hii­li­neut­raa­liut­ta.

Lahden seurakuntien käyttämästä sähköstä 90 prosenttia tuotetaan päästöttömästi tuulivoimalla. Loput 10 prosenttia aiotaan kuroa umpeen vähentämällä kulutusta. Kuva: Canva ja Teemu Leppänen

Lahden seurakuntien käyttämästä sähköstä 90 prosenttia tuotetaan päästöttömästi tuulivoimalla. Loput 10 prosenttia aiotaan kuroa umpeen vähentämällä kulutusta. Kuva: Canva ja Teemu Leppänen

13.4.2021
Teemu Leppänen

Lah­den seu­ra­kun­nat on vä­hen­tä­nyt al­ku­vuon­na mer­kit­tä­väs­ti kiin­teis­tö­jen­sä ener­gi­an­ku­lu­tuk­sen ai­heut­ta­mia pääs­tö­jä. Vuo­den 2021 alus­ta al­ka­en läm­mi­tyk­seen on käy­tet­ty Lah­ti Ener­gi­an ser­ti­fi­oi­maa hii­li­neut­raa­lia kau­ko­läm­pöä. Li­säk­si seu­ra­kun­tien joh­to­ryh­mä päät­ti maa­lis­kuus­sa, et­tä kiin­teis­tö­jen vuo­sit­tai­ses­ta säh­kön­ku­lu­tuk­ses­ta 3 243 me­ga­wat­ti­tun­tia ka­te­taan uu­siu­tu­val­la ener­gi­al­la, mikä vas­taa noin 90 pro­sent­tia kiin­teis­tö­jen säh­kön kes­ki­mää­räi­ses­tä vuo­si­ku­lu­tuk­ses­ta.

Lah­den seu­ra­kun­tien kiin­teis­tö­pääl­lik­kö Juk­ka-Pek­ka Pent­ti­nen to­te­aa, et­tä pääs­tö­toi­mia teh­dään kir­kon ener­gia- ja il­mas­tost­ra­te­gi­an ta­voit­tei­den mu­kai­ses­ti. Kirk­ko ta­voit­te­lee koko Suo­mes­sa hii­li­neut­raa­liut­ta vuon­na 2030.

– Lah­des­sa ener­gi­a­pääs­tö­jen vä­hen­tä­mi­nen on tä­hän men­nes­sä on­nis­tu­nut Lah­ti Ener­gi­an toi­mien an­si­os­ta. Uu­sil­la pää­tök­sil­lä teem­me omaa osuut­tam­me pääs­tö­jen vä­hen­tä­mi­sek­si.

Il­man omia toi­mia Lah­den seu­ra­kun­tien pääs­töt kau­ko­läm­mös­sä vä­he­ni­vät vii­me vuon­na lä­hes nel­jä­so­saan (28 pro­sent­tiin) vuo­des­ta 2018, kun Lah­ti Ener­gia luo­pui ki­vi­hii­les­tä.

Käy­tän­nös­sä mak­sul­li­sel­la ser­ti­fi­oin­nil­la taa­taan, et­tä lo­put­kin kau­ko­läm­mös­tä on hii­li­di­ok­si­di­pääs­tö­tön­tä. Läm­mön­tuo­tan­toon käy­tet­tä­vien polt­to­ai­nei­den al­ku­pe­rä to­den­ne­taan vuo­sit­tain.

– Vas­taa­van suun­tai­nen pääs­tö­vä­hen­nys ta­pah­tui myös säh­kös­sä, mut­ta myyn­nin yh­dis­tyt­tyä Oo­mi Ener­gi­aan, säh­köä tuo­te­taan nyt myös muis­sa yh­ti­ös­sä, jois­sa pääs­töt ovat Lah­tea suu­rem­mat, Pent­ti­nen sa­noo.

Kir­kon kiin­teis­tö­jä kos­ke­va pääs­tö­vä­hen­nys­ta­voi­te si­säl­tää vii­si suo­si­tus­ta, jois­ta kak­si koh­dis­tuu suo­raan kiin­teis­tö­jen ener­gi­an­tuo­tan­non polt­to­ai­nei­siin. Vuo­teen 2025 men­nes­sä ta­voit­tee­na on luo­pua öl­jy­läm­mi­tyk­ses­tä sekä fos­sii­li­sil­la polt­to­ai­neil­la tuo­te­tun säh­kön käy­tös­tä.

Öl­jy on Lah­den seu­ra­kun­nil­la käy­tös­sä li­sä­läm­mön läh­tee­nä ai­no­as­taan maa­läm­möl­lä ole­vas­sa Luo­ma­nie­men lei­ri­kes­kuk­ses­sa sekä säh­kö­läm­mit­tei­ses­sä Nas­to­lan kap­pe­lis­sa.

– Luo­ma­nie­mes­sä maa­läm­pö riit­ti vii­me vuo­den lau­ha­na tal­ve­na, mut­ta tänä tal­ve­na sitä jou­dut­tiin yli 20 as­teen pak­ka­sil­la taas käyt­tä­mään.

Öl­jyä ku­lui noin 2 000 lit­raa, mikä vas­taa yh­den tai al­le yh­den oma­ko­ti­ta­lon ku­lu­tus­ta.

– Öl­jy­läm­mi­tyk­sen pääs­töt ei­vät meil­lä ole ko­vin suu­ret, mut­ta kos­ka stra­te­gi­an mu­kai­ses­ti luo­pu­mi­seen py­ri­tään, niin pi­tää miet­tiä, kor­va­taan­ko öl­jy­kat­ti­lat esi­mer­kik­si suo­ral­la säh­köl­lä tai jol­lain muul­la va­ra­jär­jes­tel­mäl­lä.

Lah­den seu­ra­kun­tien kau­ko­läm­mön pääs­töt vuon­na 2020 oli­vat noin 221 ton­nia ja säh­kön pääs­töt 485 ton­nia.

– Ne vas­taa­vat hen­ki­lö­au­tol­la ajet­tu­na yh­teen­sä noin 4,4 mil­joo­naa ki­lo­met­riä, Pent­ti­nen las­kee.

Vii­me vuo­den ku­lu­tuk­sel­la oli­si toi­sin sa­no­en aja­nut 111 ker­taa maa­pal­lon ym­pä­ri.

Vuo­si­pääs­töt las­ke­vat tänä vuon­na 30,6 ton­niin , joka vas­taa 192 000 ajet­tua ki­lo­met­riä eli vii­si ker­taa maa­pal­lon ym­pä­ri. Las­kel­mas­sa on teh­ty kol­men vii­me vuo­den ku­lu­tuk­sen kes­ki­ar­vol­la. Vii­me vuo­den lau­ha tal­vi ja ko­ro­na alen­si­vat ku­lu­tus­ta mer­kit­tä­väs­ti.

– Olem­me tu­le­vi­na vuo­si­na luo­pu­mas­sa muu­ta­mis­ta kiin­teis­töis­tä, jo­ten säh­kön ku­lu­tuk­sen tu­li­si tip­pua. Täl­löin hank­ki­mam­me vih­reä säh­kön mää­rä on hy­vin lä­hel­lä sa­taa pro­sent­tia ku­lut­ta­mas­tam­me säh­kös­tä.

Kau­ko­läm­pöä seu­ra­kun­nil­la kuu­luu vuo­des­sa kes­ki­mää­rin 4245 me­ga­wat­ti­tun­tia ja säh­köä 3451 me­ga­wat­ti­tun­tia. Säh­köä ku­luu myös läm­mi­tyk­seen, sil­lä osa lei­ri­kes­kuk­sis­ta ja seu­ra­kun­ta­ko­deis­ta läm­pe­nee säh­köl­lä, sa­moin hau­taus­maa­ra­ken­nuk­set Le­voa lu­kuun ot­ta­mat­ta.

Säh­kön han­kin­nas­sa Lah­den seu­ra­kun­nat on mu­ka­na Lah­den kau­pun­gin ja sen yh­ti­öi­den kil­pai­lu­tus­rin­gis­sä, jos­sa kil­pai­lu­te­taan pe­rus­säh­kön hin­ta. Sen pääl­le voi va­li­ta vih­re­än säh­kön.

Ener­gi­an pääs­tö­ser­ti­fi­oin­ti ai­heut­ta­vat säh­kös­sä al­le 1 000 eu­ron ja kau­ko­läm­mös­sä noin 4 000 eu­ron li­sä­kus­tan­nuk­set.

– Säh­kös­sä va­lit­ta­va­na oli myös hie­man edul­li­sem­pi ve­si­voi­ma, mut­ta tuu­leen pää­dyim­me joh­to­kun­nas­sa luon­to­ar­vo­jen vuok­si, sil­lä ve­si­voi­ma­pa­dot ai­heut­ta­vat on­gel­mia ka­lo­jen eli­no­lo­suh­tei­siin, Pent­ti­nen sa­noo.

Lah­den seu­ra­kun­tien jä­te­huol­to Nas­to­lan seu­ra­kun­taa lu­kuun ot­ta­mat­ta on ol­lut hii­li­neut­raa­lia tou­ko­kuus­ta 2020 läh­tien.

Ser­ti­fi­kaat­ti os­te­taan Las­si­la & Ti­ka­no­jan kaut­ta, joka las­kee seu­ra­kun­tien toi­mi­pis­tei­den jät­tei­den kul­je­tuk­ses­ta ja kä­sit­te­lys­tä ai­heu­tu­neet hii­li­di­ok­si­di­pääs­töt. Las­kel­man mu­kaan seu­ra­kun­tien pääs­töt vuon­na 2019 oli­vat 4,7 hii­li­di­ok­si­di­ton­nia.

Jä­te­a­si­ois­ta vas­taa­va Lah­den seu­ra­kun­tien yli­puu­tar­hu­ri Ei­la Ny­kä­nen ker­too, et­tä pal­ve­lu os­te­taan jä­teyh­ti­öl­tä kiin­te­äl­lä noin 60 eu­ron kuu­kau­si­mak­sul­la, jo­hon kuu­luu las­ke­tun pääs­tö­mää­rän kom­pen­soin­ti.

– Kom­pen­soin­nis­sa pääs­tö­jä vas­taa­va mää­rä hiil­tä si­do­taan il­ma­ke­häs­tä hii­li­nie­lui­hin. Käy­tän­nös­sä hii­li­nie­lut ovat ser­ti­fi­oi­tu­ja met­si­tys­hank­kei­ta.

Jä­teyh­ti­ön hyö­dyn­tä­mien Gold Stan­dard -hank­kei­den koh­tee­na on noin 13,4 heh­taa­rin met­si­ty­syh­teis­työ Kes­ki-Ame­ri­kas­sa Pa­na­mas­sa. Hank­kei­den avul­la edis­te­tään muu­ten­kin kes­tä­vää ke­hi­tys­tä, ku­ten tu­ke­mal­la pai­kal­lis­ta työl­lis­ty­mis­tä ja vah­vis­ta­mal­la luon­non mo­ni­muo­toi­suut­ta.

Nas­to­la seu­ra­kun­nan jä­te­huol­lon hoi­taa toi­nen yri­tys, jon­ka pal­ve­lu­va­li­koi­maan pääs­tö­jen kom­pen­saa­tio ei ai­na­kaan tois­tai­sek­si kuu­lu.

Lah­den seu­ra­kun­tien ener­gia- ja jä­te­huol­lon pääs­töt

Kau­ko­läm­mön hii­li­di­ok­si­di­pääs­töt oli­vat vuon­na 2020 noin 221 ton­nia. Vuon­na 2021 läm­mi­tys on hii­li­neut­raa­lia Lah­ti Ener­gi­al­ta han­kit­ta­val­la li­sä­pal­ve­lul­la.

Säh­kön­ku­lu­tuk­sen pääs­töt vuon­na 2020 oli­vat 485 ton­nia. Vuo­des­ta 2021 läh­tien säh­köä han­ki­taan tuu­li­voi­mal­la tuo­tet­tu­na ja las­ken­nal­li­set pääs­töt ovat 30,6 ton­nia, min­kä odo­te­taan las­ke­van lä­hi­vuo­si­na kiin­teis­tö­kan­nan vä­hen­tä­mi­sen seu­rauk­se­na.

Jä­te­huol­lon pääs­töt vuon­na 2019 oli­vat 4,7 ton­nia. Pääs­töt kom­pen­soi­daan hii­li­nie­lun li­säyk­sel­lä met­si­tys­hank­kees­sa Pa­na­mas­sa. Tie­dot ei­vät kos­ke Nas­to­lan seu­ra­kun­taa.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover