JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Keski-Lahdessa täpärä äänestys – samaa sukupuolta olevien vihkiminen ja siunaaminen siirtyy tuomi­o­ka­pi­tulin ratkais­ta­vaksi

Samaa sukupuolta olevien kirkollisesta vihkimisestä on keskusteltu toukokuussa niin kirkolliskokouksessa kuin paikallisseurakunnissakin. Kuva Lahden Ristinkirkosta. Kuva: Lahden seurakuntayhtymä

Samaa sukupuolta olevien kirkollisesta vihkimisestä on keskusteltu toukokuussa niin kirkolliskokouksessa kuin paikallisseurakunnissakin. Kuva Lahden Ristinkirkosta. Kuva: Lahden seurakuntayhtymä

Markku Lehtinen

22.5.2024
Markus Luukkonen

Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­ta­neu­vos­to kä­sit­te­li 21. tou­ko­kuu­ta aloi­tet­ta, jos­sa esi­tet­tiin, et­tä seu­ra­kun­nan kirk­ko­ti­lo­ja voi­tai­siin käyt­tää sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien pa­rien avi­o­liit­toon vih­ki­mi­siin ja avi­o­liit­to­jen siu­naa­mi­siin.

Kirk­ko­her­ra Pek­ka Sär­ki­ön pää­tö­se­si­tyk­se­nä oli, et­tä kirk­ko­ti­lo­ja ei an­ne­ta aloit­tees­sa esi­tet­tyyn käyt­töön. Ko­kouk­ses­sa teh­tiin kui­ten­kin vas­ta­e­si­tys, jon­ka jäl­keen asi­as­ta ää­nes­tet­tiin.

Ää­nes­tyk­sen jäl­keen pi­dem­män kor­ren vei aloit­teen­te­ki­jöi­den kan­ta tä­pä­räs­ti ää­nin 9-8. Kos­ka kirk­ko­her­ra ja seu­ra­kun­ta­neu­vos­to oli­vat asi­as­ta eri­mie­li­siä, asia siir­tyy Mik­ke­lin tuo­mi­o­ka­pi­tu­lin rat­kais­ta­vak­si.

Aloit­teen ta­ka­na oli 12 luot­ta­mus­hen­ki­löä. Sii­nä to­det­tiin muun mu­as­sa, et­tä evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon pa­pit vih­ki­vät jo nyt sa­maa su­ku­puol­ta ole­via pa­re­ja, ja piis­pat ovat yh­tä lu­kuun ot­ta­mat­ta val­mii­ta sal­li­maan sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien pa­rien vih­ki­mi­sen niil­le pa­peil­le, jot­ka sen ha­lu­a­vat teh­dä.

Pek­ka Sär­kiö luon­neh­tii seu­ra­kun­ta­neu­vos­ton kes­kus­te­lua vai­ke­as­ta ai­hees­ta huo­li­mat­ta asi­al­li­sek­si. Sär­kiö huo­maut­taa, et­tä piis­pain­ko­kouk­sen aloi­te kah­des­ta rin­nak­kai­ses­ta avi­o­liit­to­kä­si­tyk­ses­tä täh­tää sii­hen, et­tä kir­kos­sa oli­si sii­hen ha­luk­kail­la pa­peil­la mah­dol­li­suus vih­kiä sa­maa su­ku­puol­ta ole­via pa­re­ja.

– Nyt pa­peil­la ei avi­o­liit­to­lain mu­kaan tois­tai­sek­si ole tätä oi­keut­ta.

Sär­ki­ön mu­kaan seu­ra­kun­ta­neu­vos­ton enem­mis­tön pää­tök­sen tar­koi­tus on hyvä, eli yh­den­ver­tai­suu­den edis­tä­mi­nen.

– Sa­mal­la se kui­ten­kin on vas­toin kir­kol­lis­ko­kouk­sen toi­mi­val­taa päät­tää asi­as­ta. Jär­jes­tyk­sen ohit­ta­mi­nen seu­ra­kun­ta­ta­sol­la vai­keut­taa kir­kon si­säis­tä yh­teyt­tä, jota piis­pain­ko­kouk­sen esi­tys on pyr­ki­nyt edis­tä­mään, Sär­kiö ar­vi­oi.

Aloi­te kirk­ko­ti­lo­jen käy­tös­tä sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien pa­rien vih­ki­mi­siin ja siu­naa­mi­siin on tu­los­sa myös Sal­paus­se­län seu­ra­kun­ta­neu­vos­ton kä­si­tel­tä­väk­si. Seu­ra­kun­ta­neu­vos­to kä­sit­te­lee asi­aa 27. tou­ko­kuu­ta.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover