JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Äänet jakautuivat 8–7 Salpaus­se­lällä – kirk­ko­ti­lojen käyttöä koskeva vääntö ratkaistaan tuomi­o­ka­pi­tu­lissa

Kirkkotilojen käyttö samaa sukupuolta olevien parien vihkimisiin ja siunaamisiin on jakanut Salpausselän ja Keski-Lahden seurakuntaneuvostot jyrkästi kahtia. Kuva Salpausselän kirkosta. Kuva: Juhani Viitanen

Kirkkotilojen käyttö samaa sukupuolta olevien parien vihkimisiin ja siunaamisiin on jakanut Salpausselän ja Keski-Lahden seurakuntaneuvostot jyrkästi kahtia. Kuva Salpausselän kirkosta. Kuva: Juhani Viitanen

28.5.2024
Markus Luukkonen

Sal­paus­se­län seu­ra­kun­ta­neu­vos­to päät­ti ei­len ää­nes­tyk­sen jäl­keen, et­tä seu­ra­kun­nan kirk­ko­ti­lo­ja ei voi­da an­taa käy­tet­tä­väk­si sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien pa­rien avi­o­liit­toon vih­ki­mi­siin ja avi­o­liit­to­jen siu­naa­mi­siin. Pää­tös syn­tyi tiu­kan ää­nes­tyk­sen jäl­keen ää­nin 8–7. Kos­ka kirk­ko­her­ra Sari Kui­rin­lah­ti oli lu­van myön­tä­mi­sen kan­nal­la, asia siir­tyy Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan tuo­mi­o­ka­pi­tu­lin rat­kais­ta­vak­si.

Asi­an kä­sit­te­lyn taus­tal­la oli vii­den seu­ra­kun­ta­neu­vos­ton jä­se­nen – An­te­ro He­lan­te­rän, Timo Ho­kan, Reet­ta Rau­ti­ai­sen, Mer­ja Sa­vo­lai­sen ja Min­na Val­lon – al­le­kir­joit­ta­ma aloi­te. Aloit­tees­sa täh­den­ne­tään, et­tä vaik­ka kirk­ko ei ole muut­ta­nut sää­dök­si­ään vas­taa­maan ny­kyis­tä maal­lis­ta lain­sää­dän­töä, piis­pain­ko­kous on kui­ten­kin esit­tä­nyt kir­kol­lis­ko­kouk­sel­le, et­tä sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien pa­rien oi­keus saa­da kir­kol­li­nen vih­ki­mi­nen tu­li­si sää­tää seu­ra­kun­nan vel­vol­li­suu­dek­si ja et­tä kirk­ko­her­ran vel­vol­li­suu­te­na oli­si var­mis­taa tämä.

Kir­kol­lis­ko­kous kä­sit­te­li asi­aa ai­em­min tou­ko­kuus­sa, mut­ta ei teh­nyt laa­jaa kes­kus­te­lua he­rät­tä­nees­sä asi­as­sa pää­tök­siä.

Aloi­tet­ta vas­tus­ta­neet seu­ra­kun­ta­neu­vos­ton jä­se­net pe­rus­te­li­vat kan­taan­sa muun mu­as­sa sil­lä, et­tä kirk­ko ei ole muut­ta­nut op­pi­aan ja ope­tus­taan avi­o­lii­tos­ta mie­hen ja nai­sen vä­li­se­nä avi­o­liit­to­na.

– Tä­män­kal­tai­nen aloi­te ha­jot­taa voi­mak­kaas­ti seu­ra­kun­taa ja sen yh­teyt­tä, ar­vi­oi seu­ra­kun­ta­neu­vos­ton jä­sen Tert­tu Poh­jo­lai­nen kir­jal­li­sis­sa pe­rus­te­luis­saan.

Vas­taa­van­lai­nen aloi­te oli edel­li­sel­lä vii­kol­la Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­ta­neu­vos­ton kä­si­tel­tä­vä­nä. Siel­lä pää­dyt­tiin yh­tä tä­pä­räs­ti, ää­nin 9–8, toi­seen rat­kai­suun, eli kirk­ko­ti­lo­jen luo­vut­ta­mi­sen kan­nal­le. Kos­ka kirk­ko­her­ra Pek­ka Sär­kiö kui­ten­kin vas­tus­ti kirk­ko­ti­lo­jen luo­vut­ta­mis­ta, tä­mä­kin asia rat­kais­taan tuo­mi­o­ka­pi­tu­lis­sa.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover