JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Keski-Lahden seura­kun­ta­neu­vosto pui aloitetta kirkkojen käytöstä samaa sukupuolta olevien vihkimisiin ja siunaa­mi­siin

Allekirjoittajat perustelevat aloitetta muun muassa evankelis-luterilaisen kirkon Ovet auki -strategialla sekä Lahden seurakuntien omalla Kirkko on enemmän -strategialla. Kuva Lahden Ristinkirkosta. Kuva: Markku Lehtinen

Allekirjoittajat perustelevat aloitetta muun muassa evankelis-luterilaisen kirkon Ovet auki -strategialla sekä Lahden seurakuntien omalla Kirkko on enemmän -strategialla. Kuva Lahden Ristinkirkosta. Kuva: Markku Lehtinen

Markku Lehtinen

16.5.2024
Markus Luukkonen

Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­ta­neu­vos­to kä­sit­te­lee en­si vii­kol­la aloi­tet­ta, jos­sa esi­te­tään, et­tä seu­ra­kun­nan kirk­ko­ti­lo­ja voi­tai­siin käyt­tää sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien pa­rien avi­o­liit­toon vih­ki­mi­siin ja avi­o­liit­to­jen siu­naa­mi­siin.

Aloit­teen ovat al­le­kir­joit­ta­neet Sep­po Apa­ja­lah­ti, Er­po Hei­no­lai­nen, An­na-Lii­sa Kar­hu­la, Tar­ja Kol­jo­nen, Han­nu Kuok­ka­nen, Har­ri Lids­le, Kat­ri Ni­va­la, Mau­no Ni­va­la, Tar­ja Pölk­ki, Pau­li Ran­ta­nen, Min­na Saa­rel­ma-Pauk­ka­la ja Ris­to Tar­ki­ai­nen. Heis­tä 8 on seu­ra­kun­ta­neu­vos­ton jä­se­niä ja 4 va­ra­jä­se­niä.

Al­le­kir­joit­ta­jat pe­rus­te­le­vat aloi­tet­ta muun mu­as­sa evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon Ovet au­ki -stra­te­gi­al­la sekä Lah­den seu­ra­kun­tien omal­la Kirk­ko on enem­män -stra­te­gi­al­la. Al­le­kir­joit­ta­jat to­te­a­vat, et­tä evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon pa­pit vih­ki­vät jo nyt sa­maa su­ku­puol­ta ole­via pa­re­ja ym­pä­ri Suo­mea ja piis­pat ovat yh­tä lu­kuun ot­ta­mat­ta val­mii­ta sal­li­maan sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien pa­rien vih­ki­mi­sen niil­le pa­peil­le, jot­ka sen ha­lu­a­vat teh­dä.

Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­ta­neu­vos­to kä­sit­te­lee asi­an ko­kouk­ses­saan 21. tou­ko­kuu­ta. Kirk­ko­her­ra Pek­ka Sär­ki­ön pää­tö­se­si­tyk­se­nä on, et­tä kirk­ko­ti­lo­ja ei an­ne­ta aloit­tees­sa esi­tet­tyyn käyt­töön.

– Ky­sy­mys sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien pa­rien vih­ki­mi­ses­tä ja­kaa voi­mak­kaas­ti kirk­koa. Asia on tu­los­sa kir­kol­lis­ko­kouk­sen kä­sit­te­lyyn piis­pain­ko­kouk­sen esi­tyk­sen joh­dos­ta. Täl­lä het­kel­lä ei tule teh­dä rat­kai­su­ja, jot­ka li­sää­vät vas­tak­kai­na­set­te­lua. Kir­kol­lis­ko­kouk­sel­le on an­net­ta­va työ­rau­ha ja sil­le kuu­lu­va toi­mi­val­ta päät­tää muun mu­as­sa kir­kol­li­sis­ta toi­mi­tuk­sis­ta ja kir­kol­li­sis­ta kir­jois­ta, Sär­kiö pe­rus­te­lee.

Sär­kiö muis­tut­taa li­säk­si kun­ni­oit­ta­van kes­kus­te­lun pe­ri­aat­teis­ta, joi­den mu­kaan kir­kos­sa on edis­tet­tä­vä yh­tey­den ra­ken­ta­mis­ta.

Piis­pain­ko­kouk­sen esi­tys kah­des­ta rin­nak­kai­ses­ta avi­o­liit­to­kä­si­tyk­ses­tä on pa­rai­kaa 13.–17.5. ko­koon­tu­van kir­kol­lis­ko­kouk­sen kä­sit­te­lys­sä.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover