JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Keitä seura­kun­tien tulisi ensi­si­jai­sesti auttaa ja keiden toimintaan panostaa? – Näin lahtelaiset vaalieh­dok­kaat vastasivat

Ehdokkaat saivat valita vaalikoneessa kolme itselleen tärkeintä painopistettä seurakunnan toiminnasta. Eniten ääniä saivat nuoret ja vähiten kirkkorakennusten ja kulttuuriperinnön vaaliminen. Grafiikka: STT/Maija Korpinen. Koonnut: Teemu Leppänen

Ehdokkaat saivat valita vaalikoneessa kolme itselleen tärkeintä painopistettä seurakunnan toiminnasta. Eniten ääniä saivat nuoret ja vähiten kirkkorakennusten ja kulttuuriperinnön vaaliminen. Grafiikka: STT/Maija Korpinen. Koonnut: Teemu Leppänen

STT

18.10.2022
Teemu Leppänen

Nuo­ret, hei­kom­pi­o­sais­ten aut­ta­mi­nen ja lap­set. Eten­kin nii­hin lah­te­lai­set kirk­ko­val­tuus­to­eh­dok­kaat toi­voi­si­vat oman seu­ra­kun­tan­sa pa­nos­ta­van täl­lä het­kel­lä enem­män. Asia sel­vi­ää seu­ra­kun­ta­vaa­li­ko­neen vas­tauk­sis­ta, jois­sa eh­dok­kaat sai­vat va­li­ta kol­me it­sel­leen tär­kein­tä pai­no­pis­tet­tä seu­ra­kun­nan toi­min­nas­ta.

Esi­mer­kik­si ym­pä­ris­tön­suo­je­lu ja il­mas­ton­muu­tok­sen vas­tai­nen työ jäi ky­se­lys­sä si­jal­le kah­dek­san. Ky­se­lys­sä ei sel­viä, ol­laan­ko Lah­den seu­ra­kun­tien tä­hän as­ti­seen ym­pä­ris­tö­työ­hön tyy­ty­väi­siä vai ei­kö sitä pi­de­tä tär­ke­ä­nä.

Il­mas­to­tal­kois­sa ei ha­lu­ta ol­la ai­na­kaan ruo­ka­va­li­ol­la tiu­kas­ti mu­ka­na. Vas­taa­jis­ta 85 pro­sent­tia oli eri miel­tä väit­teen kans­sa, et­tä omas­sa seu­ra­kun­nas­sa tu­li­si luo­pua mai­to- ja li­ha­tuot­tei­den käyt­tä­mi­ses­tä. Vas­tauk­sis­sa ve­do­taan esi­mer­kik­si ruo­ka­va­li­on mo­ni­puo­li­suu­teen. Eh­do­tuk­sia tu­lee myös, et­tä kas­vis­ruo­kaa li­sät­täi­siin ja et­tä seu­ra­kun­ta­lai­sil­le an­ne­taan mah­dol­li­suus va­li­ta it­se.

Vaalikoneeseen vastanneista ehdokkaista 85 prosenttia suhtautuu kielteisesti maito- ja lihatuotteista luopumiseen seurakuntien toiminnassa. Grafiikka: STT/Maija Korpinen. Koonnut: Teemu Leppänen

Vaalikoneeseen vastanneista ehdokkaista 85 prosenttia suhtautuu kielteisesti maito- ja lihatuotteista luopumiseen seurakuntien toiminnassa. Grafiikka: STT/Maija Korpinen. Koonnut: Teemu Leppänen

STT

Eh­dok­kai­ta pyy­det­tiin myös aset­ta­maan tär­keys­jär­jes­tyk­seen, keis­tä avun­tar­pees­sa ole­vis­ta seu­ra­kun­nan tu­li­si en­si­jai­ses­ti huo­leh­tia tai mil­lai­seen avun­muo­toon tu­li­si pa­nos­taa. Kir­kon­seu­tu poi­mi vas­tauk­sis­ta, mitä lah­te­lai­set eh­dok­kaat aset­ti­vat näis­tä en­sim­mäi­sel­le si­jal­le. Yk­kö­sek­si tuli per­hei­den tu­ke­mi­nen krii­seis­sä sekä sie­lun­hoi­to ja kes­kus­te­lu­a­pu. Mo­lem­mat ase­tet­tiin yli kol­ma­so­sas­sa vas­tauk­sis­ta yk­kö­sek­si. Kai­kis­ta vä­hi­ten yk­kös­ti­lo­ja sai­vat tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den pa­ris­sa teh­tä­vä työ ja köy­hyy­den lie­vit­tä­mi­nen.

Osa eh­dok­kais­ta piti toi­min­to­jen ja au­tet­ta­vien tär­keys­jär­jes­tyk­seen lait­ta­mis­ta koh­tuut­to­ma­na ky­sy­myk­se­nä ja jät­ti näi­hin vas­taa­mat­ta. Val­ta­o­sa kui­ten­kin vas­ta­si.

Ehdokkaita pyydettiin asettamaan tärkeysjärjestykseen, keistä avuntarpeessa olevista seurakunnan tulisi ensijaisesti huolehtia tai millaiseen avunmuotoon tulisi panostaa. Ykköstiloja saivat selkeästi eniten perheiden tukeminen kriiseissä sekä sielunhoito ja keskusteluapu. Grafiikka: STT/Maija Korpinen. Koonnut: Teemu Leppänen

Ehdokkaita pyydettiin asettamaan tärkeysjärjestykseen, keistä avuntarpeessa olevista seurakunnan tulisi ensijaisesti huolehtia tai millaiseen avunmuotoon tulisi panostaa. Ykköstiloja saivat selkeästi eniten perheiden tukeminen kriiseissä sekä sielunhoito ja keskusteluapu. Grafiikka: STT/Maija Korpinen. Koonnut: Teemu Leppänen

STT

Mit­kä ovat eh­dok­kail­le it­sel­leen tär­keim­mät syyt kuu­lua kirk­koon? Eh­dok­kaat sai­vat va­li­ta kak­si syy­tä kah­dek­san syyn jou­kos­ta. Kol­me niis­tä nou­si sel­ke­äs­ti ylit­se mui­den noin 20 pro­sen­tin osuu­del­la: ”kas­te, kum­mius, vih­ki­mi­nen, hau­taan siu­naa­mi­nen”, ”lä­him­mäi­sen­rak­kaus ja kir­kon ar­vot” sekä ”us­ko on mi­nul­le tär­keä”.

Vaa­li­ko­nee­seen vas­ta­si 121 Lah­den yh­tei­sen kirk­ko­val­tuus­ton eh­do­kas­ta. Vas­tausp­ro­sent­ti oli 85, kun vaa­li­ko­nee­seen jät­ti vas­taa­mat­ta 20 eh­do­kas­ta.

Ää­nes­tä­jil­le eh­do­tuk­sia so­pi­vis­ta eh­dok­kais­ta an­ta­va vaa­li­ko­ne löy­tyy osoit­tees­ta seu­ra­kun­ta­vaa­lit.fi/vaa­li­ko­ne

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover