JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Hollolan kirk­ko­val­tuusto uudis­tu­massa reippaasti – vain 13 nykyistä valtuu­tettua asettui ehdolle

Hollolassa viisi valitsijayhdistystä asetti seurakuntavaaleissa ehdolle kaikkiaan 64 ehdokasta. Kuva Sovituksenkirkosta.

Hollolassa viisi valitsijayhdistystä asetti seurakuntavaaleissa ehdolle kaikkiaan 64 ehdokasta. Kuva Sovituksenkirkosta.

16.9.2022
Markus Luukkonen

Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan päät­tä­viin eli­miin on mar­ras­kuun seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa eh­dol­la iso jouk­ko uu­sia kas­vo­ja.

Vii­si va­lit­si­ja­yh­dis­tys­tä aset­ti eh­dol­le kaik­ki­aan 64 eh­do­kas­ta: 41 nais­ta ja 23 mies­tä. Ny­kyi­sis­tä 33 kirk­ko­val­tuu­te­tus­ta vain 13 aset­tui eh­dol­le, jo­ten val­tuus­ton ko­koon­pa­no tu­lee vaih­tu­maan mer­kit­tä­väs­ti.

Ää­ni­oi­keu­tet­tu­ja vaa­leis­sa ovat Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan 16 vuot­ta täyt­tä­neet jä­se­net Hol­lo­lan, Kär­kö­län, Pa­das­jo­en ja Kuh­mois­ten kun­tien alu­eel­la. Hei­tä on lä­hes 19 000.

Ih­mis­lä­hei­nen seu­ra­kun­ta­työ -va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen 13 eh­do­kas­ta ovat: Aa­ka­la Sei­ja (pe­rus­hoi­ta­ja, Hol­lo­la), Ahlgrén Kir­si (maa­ta­lou­sy­rit­tä­jä, ag­ro­lo­gi AMK, Hol­lo­la), Hal­me Mika (IT-kon­sult­ti, KTM, Hol­lo­la), Kor­pe­la Riku (yrit­tä­jä, Hol­lo­la), Koi­vu­maa Jen­ni (yrit­tä­jä, tra­de­no­mi, Hol­lo­la), Käh­kö­nen Esa (te­o­lo­gi­an mais­te­ri, reh­to­ri, Hol­lo­la), Löyt­ty­nie­mi Ter­hi (mai­to­ti­la­y­rit­tä­jä, Hä­meen­kos­ki), Pa­ka­ri­nen Tyt­ti (yrit­tä­jä, elä­ke­läi­nen, Pa­das­jo­ki), Pent­ti­lä Kei­jo (sun­tio, Hä­meen­kos­ki), Pyyk­kö Esa (lei­pu­ri-kon­diit­to­ri, Pa­das­jo­ki), Rau­ta­vuo­ri Jou­ni (yrit­tä­jä, Hol­lo­la), Sa­li­la An­ni (in­si­nöö­ri AMK, Hol­lo­la), Sii­vo­nen Kim­mo (met­sä­pal­ve­lu­y­rit­tä­jä, Hol­lo­la).

Ko­koo­mus ja Kir­kon Uu­dis­ta­jat -va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen 17 eh­do­kas­ta ovat: Carl­son Vesa-Pek­ka (ko­ne­puu­sep­pä, pää­luot­ta­mus­mies, Kuh­moi­nen), Hyy­tiä Hen­na (opis­ke­li­ja, Hol­lo­la), Jo­en­suu Kris­tii­na (lää­ke­tie­teen toh­to­ri, eri­kois­lää­kä­ri, Hä­meen­kos­ki), Ko­ti­a­ho Pek­ka (DI, eläk­keel­lä, Hol­lo­la), Lam­pi Pent­ti (lää­kin­tö­neu­vos, lää­ke­tie­teen toh­to­ri, Hol­lo­la), Ma­lin Kim­mo (yli­o­pis­to-opet­ta­ja, Kuh­moi­nen), Nie­mi­nen Es­si (ko­ti­äi­ti, Pa­das­jo­ki), Nie­mi­nen Min­na (lä­hi­hoi­ta­ja, yrit­tä­jä, Hol­lo­la), Pa­rik­ka Lee­na (toi­mi­tus­joh­ta­ja, Hä­meen­kos­ki), Sal­mi­nen So­fia (opis­ke­li­ja, Hol­lo­la), Sa­vo­la Sil­ja (pe­rus­hoi­ta­ja, eläk­keel­lä, Pa­das­jo­ki), Se­lin He­le­na (opis­ke­li­ja, Hol­lo­la), Si­ni­vaa­ra Lea (pal­ve­lu­pääl­lik­kö, Kuh­moi­nen), Tah­vo­nen Tuu­lia (DI, eläk­kel­lä, Hol­lo­la), Ta­las­vir­ta Timo (yleis­lää­kä­ri, eläk­keel­lä, Pa­das­jo­ki), Van­ha­la-Se­lin Kris­tii­na (pe­rus­kou­lun opet­ta­ja, Hol­lo­la), Wes­ter­holm Saa­ra (väi­tös­kir­ja­tut­ki­ja, lä­hi­hoi­ta­ja, Kuh­moi­nen).

Kär­kö­län kap­pe­li­seu­ra­kun­nan eh­do­kas­lis­ta -va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen 9 eh­do­kas­ta ovat: Aho Mar­jat­ta (toi­mis­to­sih­tee­ri, elä­ke­läi­nen, Kär­kö­lä), Ju­se­lius Jark­ko (toi­mit­ta­ja, Kär­kö­lä), Kaa­li­kos­ki Sir­pa (yrit­tä­jä, Kär­kö­lä), Kin­na­ri Sir­pa (osas­ton­sih­tee­ri, elä­ke­läi­nen, Kär­kö­lä), Kor­pe­la Lii­sa (met­sän­hoi­ta­ja, maa­seu­tu­y­rit­tä­jä, Kär­kö­lä), Lai­ne Es­ko (maan­vil­je­li­jä, Kär­kö­lä), Lind­holm Rai­la (TtM, osas­ton­hoi­ta­ja, Kär­kö­lä), Naa­pu­ri Kaa­ri­na (KM, luo­ka­no­pet­ta­ja, Kär­kö­lä), Si­pi­lä San­na (kou­lun­käyn­ti­oh­jaa­ja, Kär­kö­lä).

Ma­ta­lan kyn­nyk­sen kirk­ko -va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen 11 eh­do­kas­ta ovat: Hyy­tiä Kari (am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen asi­an­tun­ti­ja, Hol­lo­la), Jär­vi­nen Tyt­ti (työ­hön­val­men­ta­ja, lä­hi­hoi­ta­ja, Hol­lo­la), Kor­te­nie­mi Mart­ti (sai­raan­hoi­ta­ja, elä­ke­läi­nen, Hä­meen­kos­ki), Kuop­pa Tar­ja (so­si­o­no­mi, var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­ja, Hä­meen­kos­ki), Leh­ti­nen Ann-Mari (pää­luot­ta­mus­mies, sih­tee­ri, Hol­lo­la), Mu­ju­nen Mar­git (ko­din­hoi­ta­ja, Hä­meen­kos­ki), Nie­mi Jark­ko (yli­tar­kas­ta­ja, Hol­lo­la), Sal­mi Ul­la (las­ten­hoi­ta­ja, Kuh­moi­nen), Tuo­mai­la An­ne (elä­ke­läi­nen, Kär­kö­lä), Vilk­man Mira (puu­tar­ha­kon­sult­ti, pie­ne­läin­hoi­ta­ja, Pa­das­jo­ki), Wes­s­man Jor­ma (elä­ke­läi­nen, Hol­lo­la)

Si­tou­tu­mat­to­mat -va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen 14 eh­do­kas­ta ovat: Ala­ran­ta Ei­ja (elä­ke­läi­nen, Hol­lo­la), Ant­to­nen Rai­ne (elä­ke­läi­nen, yrit­tä­jä, Hol­lo­la), Ii­va­ri Ei­la (luo­ka­no­pet­ta­ja, elä­ke­läi­nen, Hol­lo­la), Jo­ki­nen An­ne­li (sun­tio, elä­ke­läi­nen, Hol­lo­la), Ka­re­vaa­ra Sei­ja (dip­lo­mi-in­si­nöö­ri, elä­ke­läi­nen, Pa­das­jo­ki), Kes­ki­a­ho Tuo­mo (ark­ki­teh­ti, elä­ke­läi­nen, Hol­lo­la), Kuik­ka Pir­jo (var­hais­kas­va­tuk­sen esi­mies, elä­ke­läi­nen, Hol­lo­la), Kyl­lö­nen Lea (sii­voo­ja, Hol­lo­la), Luu­mi Ju­ha­ni (met­sä­a­si­an­tun­ti­ja, luot­ta­mus­mies, Kuh­moi­nen), Oja­la Ris­to (teol. maist., yht. maist., Kuh­moi­nen), Pal­mi­nen He­le­na (di­a­ko­nis­sa, elä­ke­läi­nen, Hol­lo­la), Ran­ta­nen Las­se (yrit­tä­jä, Hol­lo­la), Val­ke­a­vuo­ri Vir­ve (leh­to­ri, di­a­ko­nis­sa, Hol­lo­la), Var­sa­luo­ma Tert­tu (nuo­ri­so-oh­jaa­ja, Hol­lo­la).

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover