JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Heinolan kirk­ko­val­tuus­toon pyrkii 43 ehdokasta, joukossa tuttuja nimiä kaupungin johto­pai­koilta

Heinolassa asetettiin vain yksi ehdokaslista, mikä todettiin hyväksi käytännöksi jo edellisten seurakuntavaalien aikaan. Kuva: Juha Tanhua

Heinolassa asetettiin vain yksi ehdokaslista, mikä todettiin hyväksi käytännöksi jo edellisten seurakuntavaalien aikaan. Kuva: Juha Tanhua

Juha Tanhua

16.9.2022
Markus Luukkonen

Hei­no­lan seu­ra­kun­nan kirk­ko­val­tuus­to va­li­taan mar­ras­kuus­sa 43 eh­dok­kaan jou­kos­ta. Val­tuus­tos­sa on 27 paik­kaa.

Hei­no­las­sa ase­tet­tiin odo­te­tus­ti vain yk­si eh­do­kas­lis­ta, mikä to­det­tiin hy­väk­si käy­tän­nök­si jo edel­lis­ten seu­ra­kun­ta­vaa­lien ai­kaan. Vuo­den 2018 vaa­leis­sa oli Hei­no­las­sa 46 eh­do­kas­ta.

Val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jis­to on vaih­tu­mas­sa, sil­lä ny­kyi­nen pu­heen­joh­ta­ja Ai­mo Bon­den ja va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Sep­po Hok­ka­nen ei­vät ole eh­dol­la. Uu­sis­ta eh­dok­kais­ta ni­mek­käim­piin lu­keu­tuu Työ­ter­veys Wel­la­mon toi­mi­tus­joh­ta­ja, Hei­no­lan en­ti­nen so­si­aa­li- ja ter­veys­joh­ta­ja Kir­si Kort­ti­la.

Eh­dol­la on myös muun mu­as­sa Hei­no­lan kau­pun­gin han­ke­joh­ta­ja Heik­ki Mä­ki­lä, joka on toi­mi­nut ai­em­min kirk­ko­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja­na. Mä­ki­lä ei ol­lut eh­dol­la edel­li­sis­sä seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa.

Yh­tei­nen seu­ra­kun­ta -va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen eh­dok­kaat ovat: Aal­to Lii­sa Tel­ler­vo, Vah­ti­mes­ta­ri, elä­ke­läi­nen, Ant­ti­la Mar­kus Mi­ka­el, In­si­nöö­ri, luot­ta­mus­hen­ki­lö, Brag­ge Tii­na Tuu­lik­ki, Mu­siik­ki­pe­da­go­gi AMK, Ha­ka­la Mer­ja An­ne­li, Yrit­tä­jä, Har­ju­la Kari Ola­vi, Oh­jaa­ja, Har­mo­nen Ta­ti­a­na Tan­ja, Eko­no­mis­ti, Hart­tu­nen Hel­jä Ir­me­li, Elä­ke­läi­nen, Hei­no­nen Tuu­la Tel­ler­vo, Sai­raan­hoi­ta­ja, elä­ke­läi­nen, Hie­ta­nen Veik­ko Ola­vi, Maan­vil­je­li­jä, elä­ke­läi­nen, Jus­si­la Sari Ei­ja Mir­ja­mi, Maa­ta­lou­den- ja eläin­ten­hoi­don opet­ta­ja, Jär­vi­nen Ar­vo Il­ma­ri, Myyn­tie­dus­ta­ja, elä­ke­läi­nen, Jääs­ke­läi­nen Mar­ja-Riit­ta, Elä­ke­läi­nen, Ka­ri­la-Re­po­nen Mir­ja Vir­ve Han­ne­le, Ark­ki­teh­ti, SAFA, Kau­ha­jär­vi Satu Jo­han­na, Di­a­ko­nis­sa, sai­raan­hoi­ta­ja, Kek­ko­nen He­le­na Mar­jat­ta, Fy­si­o­te­ra­peut­ti, Knuut­ti­la Vil­le An­te­ro, Etuu­sa­si­an­tun­ti­ja, Koi­vis­to Mar­ja-Lee­na, Yo-mer­ko­no­no­mi, elä­ke­läi­nen, Kort­ti­la Kir­si Han­ne­le, Toi­mi­tus­joh­ta­ja, HTM, Kum­pu­lai­nen Ar­mas Pie­ta­ri, Kir­jai­li­ja, ro­vas­ti, Lai­ti­nen Kal­le Heik­ki, In­si­nöö­ri, elä­ke­läi­nen, Lat­va­nen Mar­ko Ju­ha­ni, Yrit­tä­jä, Lauk­ka­nen Sami Nii­lo An­te­ro, La­si­työn­te­ki­jä, Mart­ti­nen Timo Veli, Kir­ja­pai­no­tek­nik­ko, Mas­to­sa­lo An­ja Kaa­ri­na, ro­vas­ti, elä­ke­läi­nen, Mat­ti­la-Nou­si­ai­nen, Kris­tii­na Ou­ti Gu­nil­la, So­si­o­no­mi­o­pis­ke­li­ja, Mä­ki­lä Heik­ki An­te­ro, Han­ke­joh­ta­ja, DI, Nie­mi Jaa­na Kris­tii­na, Jär­jes­tö­suun­ni­te­li­ja, toi­min­nan­joh­ta­ja, Nik­ki­nen Nii­na Kaa­ri­na, Suur­ta­lous­kok­ki, ko­ti­äi­ti, Paar­va­la Rit­va Au­lik­ki, So­si­o­no­mi, Pel­to­nen Jor­ma Ju­ha­ni, Mer­ko­no­mi, lä­hi­hoi­ta­ja, Pe­so­nen Pek­ka Veli, Vi­ras­to­mes­ta­ri, elä­ke­läi­nen, Pi­pat­ti Pek­ka Mau­ri, Te­at­te­ri-il­mai­su­noh­jaa­ja, Poh­jo­la Pert­ti Ju­ha­ni, Tii­mi­val­men­ta­ja, Rop­po­nen Jaa­na Mari, Luo­ka­no­pet­ta­ja, Ros­berg-Ai­rak­si­nen Ei­ra In­ke­ri, Joh­ta­va asi­an­tun­ti­ja, FL, Rou­hi­ai­nen Ai­ri Ai­na Eli­na, Ap­teek­ka­ri, elä­ke­läi­nen, Ruut­tu­la Juha Heik­ki Pet­te­ri, Öl­jy­pol­ti­na­sen­ta­ja, Saa­ren­pää Vir­pi Mar­jat­ta, Eri­kois­sai­raan­hoi­ta­ja, elä­ke­läi­nen, Schildt Mark­ku Sa­ka­ri, In­si­nöö­ri, elä­ke­läi­nen, Sep­pä­lä Ma­til­da Ada Ka­ta­rii­na, Myy­mä­lä­pää­lik­kö, Se­tä­lä Mat­ti Aa­te Ju­ha­ni, VT, KTM, eme­ri­tus kun­nanj., Täh­kä­nen Lee­na-Mai­ja Si­nik­ka, Toi­min­ta­te­ra­peut­ti, Yli-Tee­va­hai­nen Ari Pek­ka, Yrit­tä­jä.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover