JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Seppo Häkkinen: Yliku­lu­tus­päivä meni jo tältä vuodelta

28.3.2023
Seppo Häkkinen

Suo­ma­lais­ten yli­ku­lu­tus­päi­vä si­joit­tuu maa­lis­kuun lop­puun. Se tar­koit­taa, et­tä olem­me las­ken­nal­li­ses­ti ku­lut­ta­neet kol­mes­sa kuu­kau­des­sa osam­me maa­pal­lon uu­siu­tu­vis­ta luon­non­va­rois­ta täl­tä vuo­del­ta.

Las­ken­nal­li­suus tar­koit­taa, et­tä luon­non­va­ro­jen ku­lu­tus­ta ar­vi­oi­daan suh­tees­sa maa­pal­lon ky­kyyn tuot­taa uu­siu­tu­via luon­non­va­ro­ja ja kä­si­tel­lä fos­sii­li­sis­ta polt­to­ai­neis­ta ai­heu­tu­via hii­li­di­ok­si­di­pääs­tö­jä. 

Maa­il­man yli­ku­lu­tus­päi­vä on vii­me vuo­si­na ol­lut hei­nä–elo­kuun vaih­tees­sa. Käy­täm­me noin seit­se­mäs­sä kuu­kau­des­sa luon­non­va­rat, joi­den pi­täi­si riit­tää koko vuo­dek­si.

Ny­kyi­sel­lä ku­lu­tuk­sel­la tar­vit­tai­siin lä­hes kak­si maa­pal­loa kat­ta­maan glo­baa­li luon­non­va­ro­jen tar­ve kes­tä­väs­ti. Suo­ma­lais­ten ku­lu­tus­tot­tu­muk­sil­la tar­vit­tai­siin nel­jä maa­pal­loa. Ku­lu­tam­me luon­non­va­ro­ja huo­mat­ta­vas­ti no­pe­am­min kuin ne pys­ty­vät uu­siu­tu­maan.

Yli­ku­lu­tus on juu­ri­syy sekä luon­to­ka­dol­le et­tä il­mas­ton­muu­tok­sel­le. Käy­täm­me luon­non­va­ro­ja yli luon­non kes­tä­vyy­den ja tuo­tam­me niis­tä hyö­dyk­kei­tä ta­voil­la, jot­ka kiih­dyt­tä­vät il­mas­ton läm­pe­ne­mis­tä.

Luo­ma­kun­ta ei kes­tä li­sään­ty­vää ku­lu­tus­ta ja luon­non hy­väk­si­käyt­töä, joi­hin ny­kyi­nen elä­män­muo­tom­me pe­rus­tuu. Kyse on yk­sin­ker­tai­ses­ti elä­mäm­me eli­neh­dois­ta. Meil­lä ei ole enää vaih­to­eh­to­ja. Ih­mi­nen ei ole luo­ma­kun­nan omis­ta­ja ei­kä ku­lu­tus tuo elä­mään kes­tä­vää hy­vin­voin­tia. Ih­mis­kun­nan on pak­ko nöyr­tyä.

Ai­kam­me ym­pä­ris­tök­rii­si pal­jas­taa taus­tal­la ole­van hen­gel­li­sen krii­sin. Poh­jim­mil­taan ky­sy­mys on Ju­ma­las­ta. Ka­te­kis­muk­sem­me mu­kaan "Jo­kai­nen et­sii jo­ta­kin, jo­hon voi kiin­nit­tää toi­von­sa. Luu­lem­me, et­tä raha, val­ta ja kun­nia suo­jaa­vat mei­tä. Ra­ken­nam­me elä­mäm­me it­sem­me ja omien te­ko­jem­me va­raan. Se, mi­hin en­nen muu­ta tur­vau­dum­me, on mei­dän ju­ma­lam­me. Omat ju­ma­lam­me ovat kui­ten­kin toi­vei­dem­me ja unel­miem­me hei­jas­tuk­sia. Ne ei­vät voi an­taa, mitä lu­paa­vat." (Ka­te­kis­mus, en­sim­mäi­sen käs­kyn se­li­tys.)

Tur­vau­tu­es­saan Ju­ma­lan kor­vik­kei­siin tai ko­rot­ta­es­saan it­sen­sä Ju­ma­lak­si ih­mi­sen vält­tä­mät­tö­mät pe­rus­suh­teet vää­ris­ty­vät. Syn­tiin­lan­kee­muk­sen seu­rauk­set nä­em­me ih­mi­sen suh­tees­sa Ju­ma­laan, lä­him­mäi­siin ja luo­ma­kun­taan.

Tar­vit­sem­me kään­ty­mis­tä Ju­ma­lan puo­leen. Siel­lä mis­sä Ju­ma­la saa hä­nel­le kuu­lu­van pai­kan elä­mäs­sä, al­ka­vat myös muut elä­mä­na­lu­eet löy­tää oman paik­kan­sa. So­vin­to Ju­ma­lan kans­sa hei­jas­tuu elä­män kaik­kiin suh­tei­siin. Sen he­del­mät nä­ky­vät ih­mis­suh­teis­sa, mut­ta myös suh­tees­sa muu­hun Ju­ma­lan luo­maan to­del­li­suu­teen ja koko luo­ma­kun­taan.

Kir­kon il­mas­to-oh­jel­ma ki­tey­tyy kol­meen sa­naan: kii­tol­li­suus, kun­ni­oi­tus, koh­tuus. Kii­tol­li­suus Ju­ma­lan hy­viä lah­jo­ja koh­taan he­rät­tää ih­mi­sen kun­ni­oit­ta­maan rat­kai­suis­saan luon­non ta­sa­pai­noa sekä ylis­tä­mään Luo­jaa hä­nen lah­jois­taan. Kun­ni­oi­tus saa mei­dät nä­ke­mään ih­mi­sen osa­na luon­toa ja suun­taa huo­mi­on vas­tuul­li­seen elä­mään luo­ma­kun­nan jä­se­ne­nä. Sii­hen kuu­luu koh­tuul­li­suus kai­kil­la elä­mä­na­lu­eil­la.

Kir­joit­ta­ja on Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan piis­pa.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover