JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Seppo Häkkinen: Yksin­ker­tainen neuvo ohjaa erityisesti poik­keu­sai­koina

9.3.2022
Seppo Häkkinen

Ko­ro­na­vi­ruk­sen le­vi­tes­sä, so­dan mur­ta­es­sa tur­val­li­suu­den tun­net­ta ja kes­kel­lä il­mas­tok­rii­siä yk­si­tyi­sen ih­mi­sen mah­dol­li­suu­det vai­kut­taa asi­oi­hin tun­tu­vat ole­mat­to­mil­ta. Mitä minä voin teh­dä? Mikä on kris­ti­tyn tapa toi­mia ti­lan­tees­sa, jos­sa huo­let, pel­ko ja la­maan­nus tah­to­vat täyt­tää mie­len?

Tä­män het­ken maa­il­man ti­lan­ne on meil­le ny­ky­su­ku­pol­vel­le ai­nut­ker­tai­nen. Sen si­jaan edel­tä­vät su­ku­pol­vet ovat elä­neet kul­ku­tau­tien, so­tien ja luon­non­mul­lis­tus­ten kes­kel­lä. Mi­ten he ovat jak­sa­neet ja sel­vin­neet?

Be­ne­dic­tus Nur­si­a­lai­sen (n. 480–543) laa­ti­maa luos­ta­ri­sään­töä pi­de­tään län­ti­sen luos­ta­ri­lai­tok­sen pe­rus­ta­na. Se kir­joi­tet­tiin 1500 vuot­ta sit­ten jär­jes­tä­mään munk­kien elä­mää yh­tei­sö­nä. Sään­nön pe­rus­pe­ri­aat­tei­ta oli­vat ru­kous ja työ. Se tun­ne­taan­kin la­ti­nan­kie­li­ses­tä sa­non­nas­ta "ora et la­bo­ra", ru­koi­le ja tee työ­tä.

Poik­keu­sa­jat pa­kot­ta­vat ta­ju­a­maan, et­tei elä­mä lop­pu­jen lo­puk­si ole omis­sa kä­sis­säm­me. Ru­kous suun­taa ih­mi­sen koh­ti Ju­ma­laa, et­si­mään tur­vaa it­se­ään suu­rem­mas­ta ja vah­vem­mas­ta.

Eri puo­lil­ta maa­il­maa on kuu­lu­nut yh­tääl­tä ke­ho­tuk­sia ru­kouk­seen, toi­saal­ta tie­to­ja ru­koi­le­vis­ta ih­mi­sis­tä. Ru­kous koh­dis­tuu Ju­ma­lal­le, mut­ta muut­taa ai­na myös mei­tä it­se­äm­me.

Pe­rim­mäi­nen tur­vam­me on Ju­ma­las­sa. Huol­ten, pel­ko­jen ja epä­var­muu­den kes­kel­lä olem­me Ju­ma­lan edes­sä. Hä­nen kan­net­ta­vak­seen saa an­taa kai­ken, ky­sy­myk­set, tun­teet, jopa pe­lot­kin.

Työ pi­tää kiin­ni elä­mäs­sä, en­kä tar­koi­ta ai­no­as­taan palk­ka­työ­tä, vaan kaik­kea ar­kis­ta te­ke­mis­tä ja päi­vän ryt­miä. Te­oil­lam­me voim­me vai­kut­taa pait­si omaan myös lä­him­mäis­ten elä­mään.

Ko­ro­na­pan­de­mi­an ope­tuk­sia on, et­tä jo­kai­sen ih­mi­sen te­oil­la on mer­ki­tys­tä. Yk­si­kin riit­tää tar­tut­ta­maan tau­din mo­niin ih­mi­siin, ja vas­taa­vas­ti yh­den­kin eris­täy­ty­mi­nen voi suo­ja­ta lu­ke­mat­to­mia lä­him­mäi­siä.

Il­mas­ton­muu­tok­sen eh­käi­se­mi­ses­sä on ko­ros­tet­tu yk­si­lön ku­lu­tus­tot­tu­mus­ten ja elä­män­ta­po­jen muu­tos­ten mer­ki­tys­tä. Yk­sit­täis­ten ih­mis­ten te­ois­ta muo­dos­tuu vir­ta, jol­la on vai­ku­tus­ta.

Uk­rai­nan so­dan ai­ka­na suo­ma­lais­ten tah­to aut­taa on ol­lut en­nä­tyk­sel­lis­tä. Ih­mi­sil­lä on ol­lut halu tu­kea eri ta­voin uk­rai­na­lai­sia. Ke­räyk­set ovat tuot­ta­neet en­nä­tys­tu­lok­sia, ta­va­ra­lah­joi­tuk­sia on vir­ra­nut vä­lil­lä enem­män kuin on vii­sas­ta toi­mit­taa eteen­päin, ja jot­kut ovat läh­te­neet ha­ke­maan pa­ko­lai­sia jopa omil­la au­toil­laan Suo­meen.

Yk­si ih­mi­nen ei voi pe­las­taa koko maa­il­maa, mut­ta yh­den ih­mi­sen koko maa­il­man hän voi pe­las­taa. Täl­lä vii­sau­del­la No­be­lin rau­han­pal­kin­non saa­nut Äi­ti Te­re­sa (1910–1997) opet­ti: "Jos et voi ruok­kia sa­taa ih­mis­tä, syö­tä vain yk­si."

Kun poh­din, mitä hyö­tyä mi­nun pie­nis­tä te­ois­ta­ni on, vas­taus on: pal­jon­kin. Äi­ti Te­re­sa on to­den­nut: "Me it­se tun­nem­me, et­tä se, mitä teem­me, on vain pi­sa­ra me­res­sä. Mut­ta val­ta­me­ri oli­si vä­hem­män, kos­ka puut­tuu pi­sa­ra." Voi­sit­ko sinä ol­la pi­sa­ra me­res­sä?

Ora et la­bo­ra – ru­koi­le ja tee työ­tä. Yk­sin­ker­tai­nen neu­vo oh­jaa eri­tyi­ses­ti poik­keu­sai­koi­na tur­vau­tu­maan Ju­ma­laan ja toi­mi­maan lä­him­mäi­sen par­haak­si.

Kir­joit­ta­ja on Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan piis­pa.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover