JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Seppo Häkkinen: Toiveita keskus­te­luun katso­mu­so­pe­tuk­sesta

24.1.2023
Seppo Häkkinen

Kes­kus­te­lu kou­lun kat­so­mu­so­pe­tuk­ses­ta on jäl­leen ker­ran vi­rin­nyt. Olen seu­ran­nut kes­kus­te­lua ja osal­lis­tu­nut sii­hen use­an vuo­si­kym­me­nen ajan.

Olen ny­ky­mal­lin kan­nal­la. Sii­hen liit­tyy ke­hit­tä­mis­tar­pei­ta, mut­ta mal­li si­nän­sä tar­jo­aa kan­sain­vä­li­ses­ti­kin hy­vää kat­so­mu­so­pe­tus­ta.

Ko­ke­muk­se­ni pe­rus­teel­la esi­tän muu­ta­man toi­veen kes­kus­te­luun.

En­sin­nä kes­kus­te­lus­sa us­kon­no­no­pe­tuk­ses­ta ja elä­män­kat­so­mus­tie­dos­ta oli­si pääs­tä­vä muis­ti­ku­vis­ta ny­ky­päi­vään. Mo­nis­ta kir­joi­tuk­sis­ta tu­lee vai­ku­tel­ma, et­tä kir­joit­ta­ja ja some-kes­kus­te­li­ja muis­te­lee ur­ku­har­mo­nia pol­ke­vaa opet­ta­jaa virt­tä vei­saa­mas­sa tai us­kon­to­tun­tien pelk­kää kirk­ko­his­to­ri­an pänt­tää­mis­tä.

Kul­la­kin on omat, ai­dot ko­ke­muk­sen­sa kat­so­mu­sai­nei­den opis­ke­lus­ta. Koh­tuul­lis­ta oli­si kui­ten­kin muis­taa, et­tä ny­ky­päi­vän us­kon­no­no­pe­tus on muu­ta kuin ta­ka­vuo­si­kym­men­ten muis­ti­ku­vat. Sama kos­kee yli­pään­sä kou­lua ja opis­ke­lua, jot­ka ovat muut­tu­neet ajan mu­ka­na. Opet­ta­jat ovat ko­van luo­kan am­mat­ti­lai­sia.

Toi­sek­si kes­kus­te­lus­sa kat­so­mu­sai­neis­ta oli­si pääs­tä­vä ir­ti vir­heel­li­sis­tä mie­li­ku­vis­ta. Mi­kään kat­so­mus­kas­va­tus ei ole neut­raa­lia. Us­kon­no­no­pe­tus pe­rus­tuu kun­kin ope­tus­suun­ni­tel­man taus­tal­la ole­vaan op­pi­laan omaan us­kon­toon. Elä­män­kat­so­mus­tie­to puo­les­taan pe­rus­tuu us­kon­not­to­muu­teen.

Kat­so­mu­so­pe­tuk­ses­sa, jos mis­sä, on tär­ke­ää tun­nis­taa taus­tal­la vai­kut­ta­vat kat­so­muk­set. Omaan kat­so­mus­pe­rin­tee­seen pe­rus­tu­va ope­tus on pe­da­go­gi­ses­ti pe­rus­tel­tu. Kun tun­tee oman taus­tan­sa, ky­ke­nee di­a­lo­giin toi­sel­la ta­val­la ajat­te­le­van ja us­ko­van kans­sa.

Ny­ky­mal­lia kri­ti­soi­daan myös sii­tä, et­tä kirk­koon kuu­lu­vil­la ei ole mah­dol­lis­ta va­li­ta elä­män­kat­so­mus­tie­toa. Tär­ke­ää on huo­ma­ta, et­tä kyse on kah­des­ta eri op­pi­ai­nees­ta. Elä­män­kat­so­mus­tie­to on alun pe­rin ke­hi­tet­ty us­kon­not­to­mak­si op­pi­ai­neek­si.

Esi­mer­kik­si us­kon­non si­säl­tö­jä ei to­si­a­si­al­li­ses­ti ole lain­kaan ala­kou­lun elä­män­kat­so­mus­tie­don ope­tuk­ses­sa. Sen si­jaan us­kon­no­no­pe­tuk­ses­sa voi­daan kä­si­tel­lä eri­lai­sia us­kon ja elä­män ky­sy­myk­siä, läh­tien luon­nol­li­ses­ti op­pi­laan lä­him­mäs­tä elin­pii­ris­tä, omas­ta us­kon­nos­ta ja ko­ti­seu­dus­ta.

Kol­man­nek­si kes­kus­te­lus­sa oli­si tar­peen erot­taa ope­tus­suun­ni­tel­ma ope­tus­jär­jes­te­lyis­tä. Ny­kyi­sen kat­so­mu­so­pe­tus­mal­lin on­gel­mak­si on näh­ty se, et­tä eri ta­voin us­ko­vat pi­de­tään ope­tuk­ses­sa eril­lään.

Eri kat­so­mu­sai­nei­den ope­tus­suun­ni­tel­mis­sa on yh­tei­nen pyr­ki­mys luo­da ym­mär­rys­tä ja di­a­lo­gia eri­lais­ten kat­so­mus­ten vä­lil­le. Ope­tus­jär­jes­te­lyin on mah­dol­lis­ta se, et­tä yh­des­sä opis­kel­laan tiet­ty­jä yh­tei­siä ai­he­ko­ko­nai­suuk­sia. Ihan­ne­ti­lan­tees­sa ny­kyi­sen ope­tuk­sen oheen saa­tai­siin yh­tei­siä si­säl­tö­jä eri­tyi­ses­ti lu­ki­oon ja osit­tain myös ylä­kou­luun.

Kat­so­mu­sai­nei­den ke­hit­tä­mi­nen on tär­ke­ää ja ajan­koh­tais­ta. Laa­ja jul­ki­nen kes­kus­te­lu on ai­na hy­väs­tä. Par­haim­mil­laan se voi tu­kea Ope­tus­hal­li­tuk­sen kat­so­mu­sai­nei­den ke­hit­tä­mis­työ­ryh­män työs­ken­te­lyä.

Kir­joit­ta­ja on Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan piis­pa.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover