JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Seppo Häkkinen: Puhe synnistä on ajan­koh­taista

19.2.2021
Seppo Häkkinen

Ko­ro­na­syn­ti on al­ku­vuo­den uu­dis­sa­no­ja. Sil­lä tar­koi­te­taan vi­rus­tar­tun­to­jen eh­käi­se­mi­sek­si an­net­tu­jen mää­räys­ten tie­tois­ta rik­ko­mis­ta, mut­ta myös unoh­duk­sen tai epä­huo­mi­on vuok­si teh­ty­jä rik­ko­muk­sia.

Sa­naa syn­ti käy­te­tään hen­gel­li­sen mer­ki­tyk­sen li­säk­si myös muus­sa kuin us­kon­nol­li­ses­sa kie­les­sä. Suk­laa on syn­ti­sen hy­vää, löy­tyy­pä in­ter­ne­tis­tä re­sep­ti syn­ti­sen hy­väs­tä suk­laa­ka­kus­ta tai broi­le­ri­pii­ra­kas­ta. Sa­ma­nai­kai­ses­ti kun kir­kos­sa pu­hu­taan en­tis­tä vä­hem­män syn­nis­tä, sitä use­am­min se esiin­tyy muus­sa kie­len­käy­tös­sä.

Syn­ti-sa­nan käyt­tä­mi­nen ar­ki­kie­les­sä ker­too, et­tä myös jäl­kik­ris­til­li­ses­sä yh­teis­kun­nas­sa on säi­ly­nyt jon­kin­lai­nen kä­si­tys sa­nan mer­ki­tyk­ses­tä. Sa­ma­nai­kai­ses­ti syn­ti kuu­los­taa niin van­ha­nai­kai­sel­ta ja vaa­rat­to­mal­ta, et­tä sii­tä voi­daan pu­hua ke­vy­es­ti. Sik­si se esiin­tyy­kin eri­lai­sis­sa yh­teyk­sis­sä.

Ny­kyih­mi­sen kie­len­käyt­töön kuu­luu vain har­voin puhe syn­nis­tä asi­an al­ku­pe­räi­ses­sä mer­ki­tyk­ses­sä. Sana on kuin jään­ne en­ti­sil­tä ajoil­ta. Kui­ten­kin olem­me syn­nin to­del­li­suu­den kans­sa päi­vit­täin te­ke­mi­sis­sä.

Kä­si­tys ih­mi­ses­tä jat­ku­vas­ti Ju­ma­lan sil­mien al­la elä­vä­nä olen­to­na on haa­lis­tu­nut. Tun­to Ju­ma­lan py­hyy­des­tä on ohen­tu­nut.

Muis­tam­me­ko enää, et­tä eläm­me ja olem­me ai­na kas­vok­kain Ju­ma­lan kans­sa, kaik­ki­val­ti­aan py­hän, mut­ta myös ar­mol­li­sen Ju­ma­lan kans­sa? Olem­me­ko unoh­ta­neet, et­tä Ju­ma­lan sana on sekä la­kia et­tä evan­ke­liu­mia?

Us­kal­lam­me­ko enää myön­tää Raa­ma­tun va­ka­van muis­tu­tuk­sen sii­tä, et­tä ”kaik­ki ovat teh­neet syn­tiä ja ovat vail­la Ju­ma­lan kirk­kaut­ta” (Room. 3:23) ja et­tä ”syn­nin palk­ka on kuo­le­ma” (Room. 6:23)?

On­ko kir­kon ju­lis­tuk­ses­ta tul­lut pelk­kää it­sen­sä ja toi­sen­sa hy­väk­sy­mis­tä, su­vait­se­vai­suu­den ko­ros­ta­mis­ta, yh­den­ver­tai­suus- ja tasa-ar­vo­pu­het­ta?

Jos va­ka­vuus Ju­ma­lan edes­sä elä­mi­ses­tä unoh­tuu, myös ar­mo la­tis­tuu. Yhä har­vem­min kuu­lee ope­tus­ta sii­tä, mikä seu­raa edel­lä mai­nit­se­mi­a­ni raa­ma­tun­koh­tia ja mikä lo­pul­ta on meil­le ih­mi­sil­le kaik­kein tär­kein­tä: ”mut­ta saa­vat hä­nen ar­mos­taan lah­jak­si van­hurs­kau­den, kos­ka Kris­tus Jee­sus on lu­nas­ta­nut hei­dät va­paik­si” (Room. 3:24), ”mut­ta Ju­ma­lan ar­mo­lah­ja on ian­kaik­ki­nen elä­mä Kris­tuk­ses­sa Jee­suk­ses­sa, mei­dän Her­ras­sam­me” (Room. 6:23).

Jos syn­nin ra­di­kaa­li­suus unoh­de­taan, ar­mo muut­tuu pin­nal­li­sek­si hy­väk­sy­mi­sek­si ja ih­mis­pu­heek­si. Sa­mal­la ih­mi­sen kai­puu löy­tää Ju­ma­la ja saa­da syn­tin­sä an­teek­si jää­vät vas­taus­ta vail­le.

Kirk­ko­vuo­des­sa me­neil­lään ole­va paas­to­nai­ka on Jee­suk­sen mat­kan seu­raa­mis­ta koh­ti kär­si­mys­tä ja kuo­le­maa. Sa­mal­la se ke­hot­taa tut­ki­maan it­se­äm­me.

Mikä mi­nun elä­mäs­sä­ni on vas­toin Ju­ma­lan sa­naa ja mi­ten voi­sin elää Ju­ma­lan tah­don mu­kai­ses­ti? Tä­hän tut­kis­te­luun kuu­luu sa­maan ai­kaan ka­tu­mus omis­ta syn­neis­tä, mut­ta en­nen kaik­kea luot­ta­mus an­teek­si­an­ta­muk­seen.

Ju­ma­lan ar­mo ja an­teek­si­an­ta­mus ovat ai­na syn­tiä suu­rem­pia. Syn­tin­sä tun­te­va ja ka­tu­va ih­mi­nen saa syn­tin­sä an­teek­si, eh­doit­ta ja ar­mos­ta Kris­tuk­sen so­vi­tus­työn an­si­os­ta.

Kir­joit­ta­ja on Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan piis­pa.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover