JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Seppo Häkkinen: Musta­val­koinen jako on johtanut epätoi­vot­tuun kehitykseen

20.6.2023
Seppo Häkkinen

Kir­kos­ta käy­tä­vää kes­kus­te­lua sä­vyt­tää ja­ot­te­lu kon­ser­va­tii­vei­hin ja li­be­raa­lei­hin tai van­hoil­li­siin ja uu­dis­tus­mie­li­siin. Tämä nä­kyi sel­väs­ti esi­mer­kik­si tuo­rees­sa Mik­ke­lin piis­pan­vaa­lis­sa ar­vi­oi­ta­es­sa sekä hiip­pa­kun­taa et­tä eh­dok­kai­ta.

Yk­sin­ker­tais­tet­tu jako il­man tar­kem­paa mää­rit­te­lyä on mie­li­val­tais­ta. Sik­si ei ole ih­me, et­tä ja­ot­te­lut he­rät­tä­vät häm­men­nys­tä. Vaa­li­a­seik­si ja lei­ma­kir­veik­si ne so­pi­vat juu­ri sik­si oi­val­li­ses­ti.

Ter­mit kon­ser­va­tii­vi ja li­be­raa­li on lai­nat­tu ang­lo­a­me­rik­ka­lai­ses­ta me­di­as­ta. Kir­kol­li­ses­sa kes­kus­te­lus­sa käy­te­tään epä­täs­mäl­li­siä kä­sit­tei­tä, jot­ka var­si­nai­ses­ti kuu­lu­vat ai­van toi­sen­lai­seen asi­ayh­tey­teen ja his­to­ri­al­li­seen ke­hi­tyk­seen. Ja­ot­te­lu on Suo­mes­sa var­sin uu­si il­miö ei­kä sitä käy­tet­ty ai­na­kaan vie­lä 1990-lu­vul­la.

Muis­tan ark­ki­piis­pan­vaa­lis­ta vuo­del­ta 2010, kuin­ka meil­le eh­dok­kail­le ja­et­tiin pu­nai­set ja vih­re­ät pa­pe­ri­la­put. Pa­nee­lis­sa oli jouk­ko ky­sy­myk­siä, joi­hin piti vas­ta­ta nos­ta­mal­la jom­pi­kum­pi lap­pu.

"Olet­ko uu­dis­ta­ja vai säi­lyt­tä­jä?" Vas­ta­sin nos­ta­mal­la mo­lem­mat pa­pe­rit, sil­lä ky­sy­mys oli mie­les­tä­ni on­gel­mal­li­nen. Riip­puu ai­van asi­as­ta, olen­ko uu­dis­ta­ja tai säi­lyt­tä­jä.

Vuo­si­kym­me­niä kir­kon elä­mää seu­ran­nee­na olen huo­man­nut, et­tä ar­vo­li­be­raa­li voi ol­la esi­mer­kik­si kir­kon hal­lin­to­ky­sy­myk­sis­sä ää­ri­van­hoil­li­nen. Ar­vo­kon­ser­va­tii­vi voi puo­les­taan ol­la muun mu­as­sa seu­ra­kun­nan toi­min­taan liit­ty­vis­sä asi­ois­sa hy­vin uu­dis­tus­mie­li­nen.

Mus­ta­val­koi­nen jako on joh­ta­nut ai­na­kin kah­teen epä­toi­vot­tuun ke­hi­tyk­seen.

En­sin­nä ja­ot­te­lu on vah­vis­ta­nut po­la­ri­soi­tu­mis­ta. Ih­mi­set ja­e­taan vuo­hiin ja lam­pai­siin, ys­tä­viin ja vi­hol­li­siin. So­si­aa­li­nen me­dia on en­ti­ses­tään vah­vis­ta­nut kup­lau­tu­mis­ta, jos­sa eri­lai­set ih­mis­ryh­mät etään­ty­vät toi­sis­taan.

Toi­sek­si ja­ot­te­lu on joh­ta­nut sii­hen, et­tä mer­ki­tys­tä ei ole sil­lä, mitä sa­no­taan, vaan sil­lä, kuka sa­noo. Mie­li­ku­vat pu­hu­jas­ta oh­jaa­vat vas­taa­not­ta­mis­ta, ei sa­no­man si­säl­tö. Tai­ta­vin on se, joka osaa pu­hua sy­väl­li­ses­ti sitä, mitä oma vii­te­ryh­mä tai ylei­nen mie­li­pi­de tah­too kuul­la.

Ark­ki­piis­pa Mart­ti Si­mo­jo­ki sa­noi ai­koi­naan: "Jos me kir­kos­sa em­me enää kuu­le tai em­me ym­mär­rä, mitä toi­set pu­hu­vat, sil­loin on luul­ta­vas­ti lui­sut­tu pois yh­tei­sel­tä pe­rus­tuk­sel­ta." Jot­ta näin ei kä­vi­si, on eri ryh­mät pi­det­tä­vä ai­na kuu­lo­mat­kan pääs­sä toi­sis­taan.

Kuu­lo­mat­ka on osu­va neu­vo myös ny­ky­a­jan ja­ot­te­lui­hin. Van­ha kris­tit­ty­jen vii­saus kuu­luu: "Kes­kei­sis­sä asi­ois­sa val­lit­koon yk­seys, ke­häl­li­sis­sä va­paus, kai­kis­sa rak­kaus."

Kir­joit­ta­ja on Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan piis­pa.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover