JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Seppo Häkkinen: Miksi Raamattua kannattaa lukea?

9.11.2021
 Seppo Häkkinen

Mil­loin luit vii­mek­si Raa­mat­tua? Kum­paan puo­lik­kaa­seen kuu­lut? Vuon­na 2019 teh­dyn ky­se­lyn mu­kaan puo­let suo­ma­lai­sis­ta ei lue Raa­mat­tua kos­kaan.

Toi­ses­ta puo­les­ta rei­lu nel­jän­nes lu­kee Raa­mat­tua har­vem­min kuin ker­ran vuo­des­sa, 12 pro­sent­tia vä­hin­tään ker­ran vuo­des­sa, lo­put use­am­min. Päi­vit­täin Raa­mat­tua lu­kee kak­si pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta.

Piis­pat jul­kai­si­vat hil­jak­koin piis­pain­kir­jeen Raa­mat­tu ja kirk­ko. Sii­nä kan­nus­te­taan tart­tu­maan Raa­mat­tuun. Piis­po­jen pu­heen­vuo­ron ta­voit­tee­na on myös sel­keyt­tää sitä, mitä kir­kos­sa Raa­ma­tus­ta ope­te­taan. Piis­pain­kir­jeen löy­tää hel­pos­ti in­ter­ne­tis­tä vaik­ka­pa ha­ku­sa­noil­la ”piis­pain­kir­je Raa­mat­tu ja kirk­ko”.

Mik­si Raa­mat­tua kan­nat­taa lu­kea?

Kris­til­li­sen us­kon mu­kaan Ju­ma­la pu­huu ih­mi­sel­le ja ih­mi­syh­tei­söil­le Raa­ma­tun, Ju­ma­lan sa­nan vä­li­tyk­sel­lä. Sen sa­no­mas­sa koh­taam­me mei­tä ra­kas­ta­van Ju­ma­lan ja Jee­suk­sen Kris­tuk­sen. Jos ih­mi­nen ha­lu­aa löy­tää Ju­ma­lan, sii­hen ei ole pa­rem­paa kei­noa kuin Raa­ma­tun lu­ke­mi­nen.

Raa­mat­tu ker­too sii­tä, mi­ten ih­mi­nen pe­las­tuu. Sii­tä käy myös il­mi, mitä Ju­ma­la meil­tä tah­too ja mi­ten hän ha­lu­aa mei­dän elä­vän tois­tem­me kans­sa. Ju­ma­lan sa­nan mer­ki­tys yh­tei­se­lä­määm­me ja ar­vo­poh­jaam­me on suu­rem­pi kuin ym­mär­räm­me­kään.

Raa­ma­tun tun­te­mus kuu­luu yleis­si­vis­tyk­seen. Il­man Raa­mat­tua on mah­do­ton­ta ym­mär­tää suo­ma­lais­ta ja koko län­si­mais­ta kult­tuu­ria.

Kir­jal­li­suus, ku­va­tai­teet ja mu­siik­ki­te­ok­set si­säl­tä­vät lu­ke­mat­to­mia si­taat­te­ja py­häs­tä kir­jas­ta. ”Sen ker­to­muk­set lä­päi­se­vät kult­tuu­rin ker­ros­tu­mia an­tii­kis­ta ny­ky­päi­vään, tois­tu­vat eri ta­voin tai­teis­sa ja jä­sen­tä­vät niis­sä il­me­ne­viä ihan­tei­ta tai vas­taa­vas­ti niis­sä ku­vat­tu­ja pa­hei­ta”, to­te­si piis­pa Mat­ti Repo piis­pain­kir­jeen jul­kai­su­ti­lai­suu­des­sa.

Raa­mat­tu on ol­lut mo­nel­le kult­tuu­ril­le konk­reet­ti­nen avain myös muu­hun lu­ke­mi­seen. Usei­den mui­den kir­ja­kiel­ten ta­paan suo­mi­kin on syn­ty­nyt ja ke­hit­ty­nyt Raa­ma­tun kään­nös­työn seu­rauk­se­na.

Maa­il­mal­la Raa­mat­tua lu­e­taan enem­män kuin kos­kaan en­nen. Suo­mes­sa ke­hi­tys on kul­ke­nut toi­seen suun­taan. Raa­mat­tu voi vai­kut­taa han­ka­lal­ta kir­jal­ta. Myös kirk­ko ja sen vies­ti ovat al­ka­neet tun­tua mo­nis­ta vie­rail­ta.

Tär­kein oh­je Raa­ma­tun lu­ke­mi­seen on se, et­tä lue sitä yli­pään­sä. Sen sa­no­man kä­sit­tä­mi­nen ei ole kou­lu­tet­tu­jen te­o­lo­gien etuo­i­keus. Raa­mat­tua voi ym­mär­tää riit­tä­väs­ti kuka ta­han­sa kris­tit­ty. Hel­poin­ta on aloit­taa vaik­ka uu­sim­mal­la, in­ter­ne­tis­tä löy­ty­väl­lä Uu­den tes­ta­men­tin kään­nök­sel­lä UT2020.

Piis­pain­kir­je kan­nus­taa: ”Raa­mat­tu on kir­ja, jon­ka sa­no­jen vä­li­tyk­sel­lä elä­vä Sana syn­nyt­tää us­koa, vah­vis­taa toi­voa ja uu­dis­taa rak­kaut­ta. Sen kans­sa elä­mi­nen muut­taa ih­mis­tä. Sen sa­no­jen mie­tis­ke­ly sy­ven­tää kä­si­tys­tä it­ses­tä ja kai­ken tar­koi­tuk­ses­ta. Sen vä­li­tyk­sel­lä Pyhä Hen­ki al­kaa hen­git­tää ih­mi­ses­sä ja ava­ta uu­sia mer­ki­tyk­siä hä­nen jo­ka­päi­väi­seen elä­mään­sä. Avaa siis Raa­mat­tu ja lue!”

Kir­joit­ta­ja on Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan piis­pa.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover