JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Seppo Häkkinen: Korona uudistaa kirkkoa

30.6.2021
Seppo Häkkinen

Tu­tun sa­non­nan mu­kaan op­ti­mis­ti nä­kee puo­lik­si täyn­nä ole­van ve­si­la­sin, kun sama lasi on pes­si­mis­tin mie­les­tä puo­lik­si tyh­jä. Ko­ro­na­pan­de­mia on hel­pom­pi näh­dä pes­si­mis­tin ta­voin ai­no­as­taan kiel­tei­se­nä vit­sauk­se­na.

Voi­si­ko pan­de­mi­aa tar­kas­tel­la myös op­ti­mis­tin sil­min myön­tei­se­nä mah­dol­li­suu­te­na, puo­lik­si täyn­nä ole­va­na la­si­na? Poik­keu­sa­jat ovat yh­tei­söil­le paik­ko­ja ar­vi­oi­da toi­min­taa ja teh­dä rat­kai­su­ja, jot­ka suun­taa­vat or­ga­ni­saa­ti­on koh­ti pe­rus­teh­tä­vään­sä.

Ko­ro­na-ai­ka­na ovat ko­ros­tu­neet muun mu­as­sa ter­vey­den­huol­lon, ra­joi­tus­ten, ta­lou­den ja toi­meen­tu­lon ky­sy­myk­set sekä so­si­aa­li­set vai­ku­tuk­set. Tär­ke­ää on huo­ma­ta, et­tä myös elä­män pe­rus­ky­sy­myk­set ja elä­män­kat­so­muk­sel­li­set poh­din­nat ovat li­sään­ty­neet.

Ky­sees­sä on myös hen­ki­nen ja hen­gel­li­nen krii­si. Pie­nen ko­ro­na­vi­ruk­sen ope­tuk­sia on, et­tei elä­mäs­sä ole it­ses­tään­sel­vyyk­siä. Ih­mi­nen ei ole kai­ken mit­ta, ei­kä elä­mä ole lop­pu­jen lo­puk­si hä­nen it­sen­sä val­las­sa. Maa­il­man­laa­ja pan­de­mia on täs­tä eri­tyi­nen muis­tu­tus meil­le hy­vin­voin­tiyh­teis­kun­nan ih­mi­sil­le.

Ko­ro­na-ai­ka haas­taa kirk­koa pi­tä­mään esil­lä sa­no­maa ih­mi­siä ra­kas­ta­vas­ta Ju­ma­las­ta. Se kut­suu ju­lis­ta­maan roh­ke­as­ti evan­ke­liu­mia Jee­suk­ses­ta Kris­tuk­ses­ta, joka kut­suu kaik­kia yh­tey­teen­sä. Se roh­kai­see vies­ti­mään sa­noin ja te­oin tur­vas­ta, huo­len­pi­dos­ta ja toi­vos­ta.

Me ih­mi­set olem­me suh­tau­tu­neet ko­et­tuun ai­kaan eri ta­voin. Joil­le­kin muu­tos tun­tuu ai­na vai­ke­al­ta. Ta­vat ja ru­tii­nit kan­nat­te­le­vat elä­mää, ja niis­tä luo­pu­mi­nen voi ol­la jos­kus hy­vin han­ka­laa. Toi­sil­le muu­tos on ik­ku­na pa­rem­paan, ja se saa in­nos­tu­maan. Nämä ää­ri­lai­dat ja kaik­ki nii­den vä­lil­tä ovat nä­ky­neet niin seu­ra­kun­ta­lais­ten pa­laut­teis­sa kuin seu­ra­kun­tien työ­yh­tei­sö­jen ar­jes­sa.

Kat­sei­den kään­ty­es­sä hil­jal­leen koh­ti uut­ta nor­maa­lia jo­kais­ta seu­ra­kun­ta­lais­ta tar­vi­taan. Si­nul­la on tär­keä paik­ka vä­lit­tää ko­ke­muk­sia ele­tys­tä ajas­ta. Ker­toa toi­vei­ta ja odo­tuk­sia seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jöil­le ja luot­ta­mus­hen­ki­löil­le sii­tä, mitä kir­kon toi­min­taa sinä kai­paat ja mil­lai­nen hen­gel­li­nen elä­mä ruok­kii si­nua.

Kir­kon teh­tä­vä on ker­toa ih­mi­sil­le hy­väs­tä Ju­ma­las­ta ja kul­kea ih­mis­ten rin­nal­la elä­män eri vai­heis­sa ja kaik­ki­na ai­koi­na, myös krii­sien kes­kel­lä. Tämä tar­koit­taa myös sitä, et­tä seu­ra­kun­nan elä­mä muo­vau­tuu kul­loi­siin­kin olo­suh­tei­siin. Ko­ro­na-ai­ka­na on näin ta­pah­tu­nut.

Sa­mal­la on ai­ka miet­tiä yh­des­sä sitä, mitä me opim­me täs­tä ajas­ta. Mitä hy­vää ja uut­ta ko­et­tu ai­ka toi meil­le? Mit­kä toi­min­not ovat osoit­tau­tu­neet tänä ai­ka­na tar­peet­to­mik­si ja his­to­ri­aan jä­tet­tä­vik­si? Mi­ten val­mis­tau­dum­me pa­tou­tu­nee­seen koh­taa­mi­sen tar­pee­seen? Mi­ten tun­nis­tam­me ja tu­em­me hei­tä, jot­ka näyt­tä­vät jää­vän mar­gi­naa­liin uu­des­sa nor­maa­lis­sa? Mi­ten muis­tam­me Kris­tuk­sen kir­kon ra­jat ylit­tä­vän vas­tuun ja maa­il­man­laa­jan lä­he­tys­teh­tä­vän?

Pe­rus­ky­sy­myk­sen tu­li­si seu­ra­kun­nis­sa nyt ol­la: Mi­ten ko­ro­na­pan­de­mia uu­dis­taa kirk­koa? Mi­hin uu­teen se kut­suu seu­ra­kun­taa?

Kir­joit­ta­ja on Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan piis­pa.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover