JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Ruohon­juu­relta sen huomaa: hyvin­voin­ti­a­lu­eilla on paljon tehtävää

14.1.2022
Markus Luukkonen

Tam­mi­kuun ai­ka­na jär­jes­te­tään en­sim­mäi­set alu­e­vaa­lit. Niis­sä va­li­taan alu­e­val­tuus­tot uu­sil­le hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le. Uu­dis­tuk­ses­sa so­si­aa­li­huol­lon, ter­vey­den­huol­lon ja pe­las­tus­toi­men jär­jes­tä­mis­vas­tuu siir­tyy kun­nil­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le.

Sote on vai­ke­as­ti lä­hes­tyt­tä­vä möh­kä­le, ja moni eh­ti jo kyl­läs­tyä hal­lin­tou­u­dis­tuk­sen eri vai­hei­siin ja jah­kaa­mi­seen. Uu­dis­tuk­sen suu­rim­pia ta­voit­tei­ta on alu­eel­lis­ten hy­vin­voin­tie­ro­jen ta­saa­mi­nen, mikä on tie­tys­ti hy­vin kan­na­tet­ta­va pyr­ki­mys.

Jos siir­tyy mak­ro­ta­sol­ta ruo­hon­juu­rel­le, tar­peet näyt­täy­ty­vät kirk­kaam­pi­na. Meil­lä on jou­kois­sam­me pal­jon pa­hoin­voin­tia. On päih­de­on­gel­mia, työt­tö­myyt­tä, rik­ko­nai­suut­ta lä­him­mis­sä per­he­suh­teis­sa, mui­ta so­si­aa­li­sia on­gel­mia, sai­rauk­sia, vit­sauk­sia, rö­tös­te­lyä, ta­lou­del­li­sia mur­hei­ta.

Kos­ka so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon ky­sy­myk­set ni­vel­ty­vät kir­kon te­ke­mään työ­hön, kä­sit­te­lem­me nii­tä Kir­kon­seu­dun vuo­den en­sim­mäi­ses­sä nu­me­ros­sa. Avun­tar­peen tun­te­vat esi­mer­kik­si alal­la työs­ken­te­le­vät va­paa­eh­toi­set, jois­ta Pert­ti Une­lius ker­too oman ta­ri­nan­sa. Myös kir­kon di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jät, joi­den pu­heen­vuo­ro­ja jul­kais­taan vuo­den mit­taan Ajat­te­len ää­neen -pals­tal­la, nä­ke­vät hä­dän jo­kai­se­na työ­päi­vä­nään.

Omais­hoi­ta­jat ovat eräs yh­teis­kun­nan unoh­de­tuim­mis­ta ryh­mis­tä. Hei­dän työ­tään kan­nat­te­lee usein pit­käi­käi­nen ja hyvä ih­mis­suh­de. Kump­pa­nil­le ha­lu­taan tar­jo­ta hoi­vaa ja huo­len­pi­toa, usein oman jak­sa­mi­sen ra­joil­la. Omais­hoi­ta­jat ei­vät pidä it­ses­tään me­te­liä ja jää­vät hel­pos­ti vail­le an­sait­se­maan­sa ar­vos­tus­ta.

Lah­den seu­ra­kun­tien vuo­den 2022 toi­min­nan pai­no­pis­te on "Kirk­ko on enem­män – yk­si­näi­syy­des­tä yh­tey­teen".

Yk­si­näi­syys on iso so­si­aa­li­nen tee­ma, joka kos­ket­taa eri elä­män­vai­heis­sa ole­via ih­mi­siä. Yh­te­nä toi­mi­ja­na, yh­teis­työs­sä vi­ra­no­mais­ten ja jär­jes­tö­jen kans­sa, voim­me löy­tää toi­mi­via mal­le­ja yk­si­näi­syy­den hel­pot­ta­mi­sek­si.

Lah­den seu­ra­kun­nat sai jou­lu­kuus­sa avus­tuk­sen ma­ta­lan kyn­nyk­sen pop up -vas­taa­not­to­jen pe­rus­ta­mi­sek­si op­pi­lai­tok­siin. Opis­ke­li­joi­den mie­len­ter­veys on ol­lut pan­de­mi­an ai­ka­na ko­e­tuk­sel­la – oli­si­ko täs­sä yk­si lää­ke?

Yk­si­näi­syy­teen voi löy­tyä hel­po­tus­ta myös seu­ra­kun­tien jär­jes­tä­mäs­tä viik­ko­toi­min­nas­ta. Moni on löy­tä­nyt it­sel­leen ys­tä­viä, hen­gel­lis­tä mat­ka­kump­pa­nuut­ta, mie­le­käs­tä te­ke­mis­tä, apua ja loh­tua.

Em­me me ole toi­si­am­me pa­rem­pia. Pi­de­tään siis huol­ta lä­hei­sis­täm­me ja kan­ne­taan oma vas­tuum­me yh­tei­ses­tä hy­vin­voin­nis­ta. Ajas­sa, jos­sa suo­si­tel­laan fyy­si­siä vä­li­mat­ko­ja, on kui­ten­kin mah­dol­lis­ta li­sä­tä yh­tey­den­pi­toa muil­la ta­voil­la.

On­nea myös alu­e­vaa­lien eh­dok­kail­le ja vii­saut­ta päät­tä­jien pöy­tiin.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover