JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Ajattelen ääneen: Kiitos, kun kuuntelit

Lahden seurakunnat

11.1.2022
Jaana Gröndahl

Il­ta pi­me­nee, ja ik­ku­nas­ta nä­kyy kir­kas täh­ti­tai­vas. Is­tah­dan tuo­lil­le ja pyy­dän siu­naus­ta sekä oi­kei­ta sa­no­ja tä­hän il­taan. Tar­kis­tan, et­tä kynä toi­mii, vih­ko on val­mii­na, juo­ma­la­sis­sa on vet­tä ja Vir­si­kir­ja ja Raa­mat­tu ovat kä­den ulot­tu­vil­la. Sit­ten hen­gi­tän muu­ta­man ker­ran sy­vään.

Yh­täk­kiä pu­he­lin soi ja hät­käh­dän. Vas­taan ha­pa­roi­den, mut­ta soit­ta­ja ei tun­nu sitä huo­maa­vaan. Hän ker­too heti, kuin­ka näki aa­mul­la kau­pas­ta tul­les­saan mus­ta­päi­sen naa­ras­kä­py­ti­kan. Koi­raal­la oli­si ol­lut pu­nai­nen laik­ku tai ko­ko­naan pu­nai­nen pää. Muis­tan, kuin­ka vii­me ke­sä­nä mö­kil­lä häm­mäs­te­lin pa­lo­au­ton vä­ris­tä ti­kan pää­tä. Avaan jo suu­ni tik­ka­kes­kus­te­luun, mut­ta soit­ta­ja on siir­ty­nyt seu­raa­vaan ai­hee­seen.

Po­jan­po­jas­ta ei ole kuu­lu­nut viik­koi­hin mi­tään, ja vii­mek­si he ovat näh­neet po­jan hau­ta­jai­sis­sa vuo­si sit­ten. Ai­no­an po­jan kuo­le­man vuo­si­päi­vä on yli­huo­men­na ja soit­ta­ja toi­voi­si, et­tä he voi­si­vat käy­dä lap­sen­lap­sen­sa kans­sa yh­des­sä hau­dal­la. Ja syö­mäs­sä­kin oli­si mu­ka­va käy­dä. Mut­ta us­kal­lan­ko soit­taa? Jos hän ei vas­taa­kaan tai sa­noo, et­tei ha­lua näh­dä enää ol­len­kaan? Soit­ta­ja hil­je­nee ja kuu­len, kuin­ka hän nyyh­kyt­tää.

Mi­nu­a­kin al­kaa it­ket­tää. Suru, kai­paus ja yk­si­näi­syys kos­ket­ta­vat ja toi­von mie­les­sä­ni, et­tä yh­tei­nen het­ki niin hau­dal­la kuin ate­ri­an ää­rel­lä to­teu­tu­vat. Soit­ta­ja rau­hoit­tuu ja on val­mis jat­ka­maan pu­he­lua. Lo­puk­si hän huo­kaa: ”Kii­tos, kun kuun­te­lit. Lu­et­ko mi­nul­le vie­lä Her­ran siu­nauk­sen?”

Jään miet­ti­mään pu­he­lua ja huo­maan, kuin­ka vai­ke­aa kuun­te­lu oi­ke­as­taan on­kaan. Luo­ja on an­ta­nut meil­le yh­den kie­len ja kak­si kor­vaa, et­tä kuu­li­sim­me kak­si ker­taa sen ver­ran kuin pu­hum­me. Pää­tän kes­kit­tyä seu­raa­vaan pu­he­luun tar­kem­min ja ol­la en­nak­ko­luu­lo­ton kuun­te­li­ja.

 ”Mul­la on ra­hat lop­pu ja seu­raa­vat tu­lee vas­ta kah­den vii­kon pääs­tä. Mis­tä saan lap­sil­le­ni ruo­kaa?”, epä­toi­voi­nen ää­ni aloit­taa. Neu­vo­nan­ta­ja pääs­sä­ni he­rää ja tie­dän mitä soit­ta­jan tu­li­si teh­dä. Mis­tä­hän aloit­tai­sin opas­tuk­se­ni? Sitä poh­ties­sa­ni soit­ta­ja to­te­aa: ”Va­ra­sin kyl­lä ajan di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jäl­le. Saa­ko­han siel­tä apua?” Roh­kai­sen soit­ta­jaa me­ne­mään ajal­le. Nyt mi­nun on pak­ko sul­kea myös sil­mä­ni, et­tä kuu­li­sin pa­rem­min.

Soit­ta­jal­la on ol­lut vai­kea avi­oe­ro, huol­ta­juus­kiis­to­ja, ma­sen­nus­ta ja työt­tö­myyt­tä. Lap­sia on usein ikä­vä. Ää­neen tu­lee uu­si sävy, kun hän ujos­te­lee tuo­ret­ta ihas­tu­mis­taan sekä in­nos­tuu har­ras­tus­löy­dös­tään. Hy­myi­len hä­nen kans­saan. ”Oli­pa kiva, kun sain ju­tel­la rau­has­sa.”

Ha­lu­an op­pia kuun­te­le­maan enem­män sy­dä­mel­lä. Kir­kon pal­ve­le­vaan pu­he­li­meen soit­ta­vat lä­him­mäi­set ovat sen ar­voi­sia.

Kir­joit­ta­ja on Lah­den seu­ra­kun­tien joh­ta­va di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jä.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover