JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Rippi­kou­lulla on hyvä imu ja se piti pintansa myös vaikeana koro­na­vuoden kesänä

5.9.2020
Markus Luukkonen

Eden-elo­ku­vas­sa it­se­var­ma älyk­kö Alii­sa, re­pa­lei­sen ko­din Jen­na sekä ujo, omis­sa maa­il­mois­saan viih­ty­vä Panu läh­te­vät ri­pa­ril­le, ku­kin omis­ta syis­tään. Ri­pa­ril­la he ka­pi­noi­vat ja su­lau­tu­vat, tu­tus­tu­vat toi­siin­sa, pi­tä­vät haus­kaa sekä poh­ti­vat suh­det­taan kris­til­li­seen us­koon.

Ul­la Heik­ki­län oh­jaa­ma Eden on en­sim­mäi­nen suo­ma­lai­nen elo­ku­va rip­pi­kou­lus­ta. On häm­mäs­tyt­tä­vää, et­tei ai­hee­seen ole tar­tut­tu ai­em­min, on­han rip­pi­lei­re­jä jär­jes­tet­ty 1930-lu­vul­ta läh­tien. Niin teh­tiin myös ko­ro­na­ke­sä­nä 2020, vaik­ka vie­lä ke­vääl­lä lei­ri­toi­min­nan yl­lä oli tum­mia pil­viä.

Rip­pi­kou­lu kuu­luu kir­kon kas­va­tuk­sel­li­siin kul­ma­ki­viin. Sitä voi luon­neh­tia myös siir­ty­mä­rii­tik­si, as­ke­leek­si koh­ti ai­kui­suut­ta. Vuon­na 2019 rip­pi­kou­luun osal­lis­tui lä­hes 50 000 nuor­ta, ja mää­rä kas­voi edel­lis­vuo­teen ver­rat­tu­na. Kai­kis­ta 15-vuo­ti­ais­ta rip­pi­kou­luun osal­lis­tui 77 ja kirk­koon kuu­lu­vis­ta 92 pro­sent­tia. Lah­ti oli yk­si pro­sent­ti­aan kas­vat­ta­neis­ta seu­ra­kun­nis­ta.

Myös ai­kuis­rip­pi­kou­lu­lais­ten mää­rä kas­voi. Ai­kuis­rip­pi­kou­lu kuu­luu lä­hi­vuo­sien ke­hit­tä­mis­koh­tei­siin, sil­lä kir­kos­ta ero­a­mi­sen ta­kia Suo­mes­sa on en­tis­tä enem­män ai­kui­sia, jot­ka ei­vät nuo­re­na osal­lis­tu­neet rip­pi­kou­luun. Lah­den seu­ra­kun­tien seu­raa­va ai­kuis­rip­pi­kou­lu jär­jes­te­tään lo­ka­kuus­sa Sii­ka­nie­men kurs­si­kes­kuk­ses­sa. Sii­hen il­moit­tau­tu­mi­nen on pa­rai­kaa käyn­nis­sä.

Kirk­ko­hal­li­tus tut­kii ri­pa­rin käy­nei­den ko­ke­muk­sia vuo­sit­tain. Otos oli vii­me vuon­na lä­hes 15 000 nuor­ta. Tu­lok­set mai­rit­te­le­vat: lei­ri­läi­set an­toi­vat ko­ko­nai­sar­vo­sa­nak­si 8,8 ja iso­set 9,0. Vas­tauk­sien pe­rus­teel­la nuo­ret ko­ki­vat yh­teyt­tä, tur­val­li­suut­ta, py­hyyt­tä ja iloa. Sa­mal­la he löy­si­vät mer­ki­tyk­siä kris­ti­nus­kon kes­keis­ten si­säl­tö­jen ja oman elä­män­sä vä­lil­lä. Tär­keik­si muo­dos­tu­vat ky­se­lyn pe­rus­teel­la myös osal­li­suu­den, kuul­luk­si tu­le­mi­sen ja vai­kut­ta­mi­sen ko­ke­muk­set.

Tä­män vuo­den tu­lok­sia ei vie­lä ole saa­ta­vil­la, jo­ten on ai­kais­ta ar­vi­oi­da, kuin­ka va­ro­toi­min jär­jes­te­tyt rip­pi­kou­lut, ta­val­lis­ta ly­hy­em­mät lei­ri­jak­sot ja mah­dol­li­ses­ti muut­tu­neet ajan­koh­dat ovat vai­kut­ta­neet ko­ke­muk­siin. Su­ku­pol­vi­ko­ke­mus var­mas­ti se­kin.

Eden-elo­ku­vas­sa on so­pi­vas­ti kar­heut­ta. Se ei ole luon­teel­taan tu­put­ta­va tai ju­lis­ta­va, vaik­ka kris­ti­no­pin kes­kei­set kä­sit­teet ovat­kin tuo­tan­to­ryh­mäl­lä sel­väs­ti hal­lus­sa. Lop­pu­vai­hees­sa ka­me­ra kier­tää yö­tu­vas­sa vii­pyi­le­väs­ti ker­ros­sän­gys­tä toi­seen. Se on elo­ku­van avain­koh­tauk­sia. Nuo­ret tuo­vat rip­pi­kou­luun oman epä­var­muu­ten­sa ja kes­ke­ne­räi­syy­ten­sä. Sa­mo­ja ky­sy­myk­siä voi ol­la lei­rin oh­jaa­jil­la. Lei­rin hie­rar­ki­as­sa roo­lit voi­vat muut­tua, ja syn­tyy uu­sia si­tei­tä ja oi­val­luk­sia. Ri­pa­ri voi ol­la kas­vu­ta­ri­na, myös kas­va­mis­ta pie­nek­si.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover