JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

"Välillä mietin, pelattiinko liian varman päälle" – lahte­lais­nuorten ripa­ri­ko­ke­mukset hyviä koronasta huolimatta

3.9.2020
Janne Urpunen

Lah­des­sa suu­rin osa rip­pi­kou­lui­käi­sis­tä pys­tyi käy­mään rip­pi­kou­lun ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta al­ku­pe­räi­sen suun­ni­tel­man mu­kaan.

– Kesä meni pa­rem­min kuin us­kal­sin toi­voa. Koko Suo­mes­sa rip­pi­lei­reil­lä oli tie­tääk­see­ni vain yk­si ko­ro­na­ta­paus, ker­too Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män kas­va­tus­työn te­o­lo­gi Reet­ta Kal­teen­mä­ki.

Seu­ra­kun­ta­yh­ty­män ul­ko­maan rip­pi­lei­rit siir­ret­tiin ko­ti­maa­han ko­ro­na­ti­lan­teen ja mat­kus­tus­ra­joi­tus­ten ta­kia. Ke­sän La­pin-lei­rit pi­det­tiin Ete­lä-Suo­mes­sa.

– Jos lei­reil­lä oli­si il­men­nyt ko­ro­naa, oli­si asi­aan ol­lut hel­pom­pi re­a­goi­da, kun ol­laan lä­hem­pä­nä ko­tia, Kal­teen­mä­ki pe­rus­te­lee.

Jäl­keen­päin voi poh­tia, oli­si­ko La­pin-ri­pa­rit kui­ten­kin voi­tu jär­jes­tää La­pis­sa.

– Pää­tök­set teh­tiin hy­vis­sä ajoin käy­tet­tä­vis­sä ole­vil­la tie­doil­la. Vä­lil­lä mie­tin, pe­lat­tiin­ko lii­an var­man pääl­le, mut­ta tur­val­li­suus on meil­le tär­kein­tä, hän sa­noo.

Kat­so vi­deo!

Rip­pi­kou­lut jär­jes­tet­tiin Suo­men hal­li­tuk­sen, Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen (THL), Alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton (AVI) sekä Kirk­ko­hal­li­tuk­sen oh­jei­den ja mää­räys­ten mu­kaan. Piis­pat an­toi­vat seu­ra­kun­nil­le oh­jeis­tuk­sen aloit­taa yön yli kes­tä­vät lei­rit vas­ta ju­han­nuk­sel­ta, jot­ta poik­keu­so­lo­jen lei­ri­toi­min­taa eh­dit­tiin val­mis­tel­la riit­tä­väs­ti.

Rip­pi­kou­lu­lei­rit ja päi­vä­rip­pi­kou­lut to­teu­tet­tiin niin, et­tei rip­pi­kou­lu­ryh­mä jou­tu­nut kos­ke­tuk­siin sii­hen kuu­lu­mat­to­mien hen­ki­löi­den kans­sa. Hen­ki­lös­tö pi­det­tiin sa­ma­na koko lei­rin ajan. Hy­vää kä­si­hy­gie­ni­aa ja riit­tä­viä tur­va­vä­le­jä pai­no­tet­tiin.

– Lei­ri­o­lois­sa tur­va­vä­le­jä on mah­do­ton­ta joka het­ki pi­tää, vaik­ka hen­ki­lö­kun­ta te­ki­si kaik­ken­sa, Kal­teen­mä­ki huo­maut­taa.

Kul­je­tuk­sia ja lei­ri­kes­kuk­siin saa­pu­mi­sia por­ras­tet­tiin ei­kä vie­rai­lu­päi­viä jär­jes­tet­ty. Kal­teen­mä­ki us­koo, et­tei­vät ra­joi­tuk­set pi­lan­neet nuor­ten lei­ri­ko­ke­mus­ta.

– Poik­keus­toi­mil­la tai lei­rien siir­roil­la­kaan sii­hen tus­kin on vai­ku­tus­ta, vaik­ka lei­ri­pai­kan vaih­tu­mi­nen on ai­heut­ta­nut myös pet­ty­myk­siä. On­nis­tu­nee­seen lei­ri­ko­ke­muk­seen vai­kut­taa kui­ten­kin eni­ten seu­ra.

Upi­lan trik­ki­ri­pa­ril­le hei­nä­kuun lo­pul­la osal­lis­tu­neet Min­ja Kai­nu­lai­nen ja Sini Kil­pi­nen ovat rip­pi­pap­pin­sa kans­sa sa­moil­la lin­joil­la.

– Var­sin­kin hy­gie­ni­aan kiin­ni­tet­tiin huo­mi­o­ta. Kä­si­de­siä tar­jot­tiin joka pai­kas­sa. Tär­kein­tä ri­pa­ril­la on po­ruk­ka. Meil­lä oli si­ka­hy­vä po­ruk­ka­hen­ki, Kil­pi­nen sa­noo.

– Po­ru­kan yh­teis­hen­ki ke­hit­tyi koko ajan. Sitä ei ko­ro­na pääs­syt pi­laa­maan, komp­paa Kai­nu­lai­nen.

Ani har­va ikä­luo­kas­ta jät­ti rip­pi­lei­rin Lah­des­sa ko­ro­nan ta­kia käy­mät­tä.

– Muu­ta­mat vaih­toi­vat rip­pi­lei­rin päi­vä­rip­pi­kou­luun, Kal­teen­mä­ki to­te­aa.

Vuo­den 2021 rip­pi­kou­luun il­moit­tau­du­taan Lah­des­sa 24.9.–7.10. Reet­ta Kal­teen­mä­ki kan­nus­taa ha­ke­maan lei­ril­le kuin ko­ro­naa ei oli­si­kaan, vaik­ka ym­mär­tää, et­tä ti­lan­ne mie­ti­tyt­tää.

– Suun­nit­te­lem­me lei­re­jä nor­maa­lis­ti, mut­ta sa­mal­la va­ra­suun­ni­tel­mia teh­den. Olem­me toi­veik­kai­ta, et­tä pys­tym­me te­ke­mään asi­oi­ta, ku­ten en­nen­kin. Seu­raam­me tie­tys­ti tar­kas­ti ko­ro­na­ti­lan­teen ke­hit­ty­mis­tä.

Lah­den seu­ra­kun­tien rip­pi­kou­lui­hin osal­lis­tuu tänä vuon­na noin 900 nuor­ta. Seu­raa­va ikä­luok­ka on sen ver­ran suu­rem­pi, et­tä lei­rin mää­rä kas­vaa en­si vuon­na yh­del­lä.

– Eri­kois­lei­rien ky­syn­tä on ol­lut kas­vus­sa ja yk­si La­pin-lei­ri tu­lee li­sää, Kal­teen­mä­ki sa­noo.

Sii­hen­kin on va­rau­dut­tu, et­tä lei­re­jä jou­du­taan siir­tä­mään tai jopa pe­ru­maan.

– Ul­ko­maan lei­rit ovat suu­rim­mas­sa vaa­ras­sa, jos ko­ro­na­ti­lan­ne me­nee pa­hem­mak­si. Jos lei­re­jä jou­du­taan pe­ru­maan, lei­rit jär­jes­te­tään ko­ti­maas­sa. La­pin-lei­rien pe­ruun­tu­mis- tai siir­tä­mis­ris­ki on jo pal­jon pie­nem­pi.

Lah­den seu­ra­kun­tien vuo­den en­sim­mäi­set rip­pi­lei­rit on mää­rä jär­jes­tää La­pis­sa kou­lu­jen tal­vi­lo­ma­vii­kol­la.

Sii­ka­nie­mes­sä 2.-4.10.2020 jär­jes­tet­tä­vän ai­kuis­ten rip­pi­kou­lu­lei­rin il­moit­tau­tu­mi­nen päät­tyy 20.9. Lei­ril­lä voi suo­rit­taa ai­kuis­rip­pi­kou­lun tai ve­res­tää van­ho­ja ri­pa­ri­op­pe­ja.