JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Pöytä on katettu – seura­kun­ta­päät­tä­jiksi pyrkivien arvot ja mielipiteet nousevat esiin vaali­ko­neessa ja julkisessa keskus­te­lussa

18.10.2022
Markus Luukkonen

Olet­ko jo löy­tä­nyt oman eh­dok­kaa­si seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa?

On­ko se eh­do­kas, jol­le tois­ten aut­ta­mi­nen on tär­ke­ää? Vai sel­lai­nen, joka nä­kee kir­kon tu­le­vai­suu­den sa­man­lai­se­na kuin sinä? Tai oli­si­ko pa­ras­ta et­siä eh­do­kas, joka tai­taa ra­han­käy­tön?

Oi­ke­an eh­dok­kaan löy­tä­mi­seen on mon­ta kei­noa. Hy­vin suo­si­tel­ta­vaa on käyt­tää ver­kos­ta löy­ty­vää vaa­li­ko­net­ta. Aluk­si va­li­taan oma ko­ti­seu­ra­kun­ta. Sit­ten vas­ta­taan noin 20 ky­sy­myk­seen, joi­hin myös eh­dok­kaat ovat vas­tan­neet.

Ky­se­lyn jäl­keen vaa­li­ko­ne il­moit­taa eh­dok­kais­ta, joi­den vas­tauk­set ovat lä­him­pä­nä omia. Eh­dok­kai­ta ja hei­dän vas­tauk­si­aan voi se­lail­la myös yk­si­tel­len.

Kir­kon­seu­dun le­vik­ki­a­lu­eel­la on 324 eh­do­kas­ta, jois­ta 83 pro­sent­tia vas­ta­si vaa­li­ko­nee­seen. Muun mu­as­sa Tai­ni­on­vir­ral­la ja Hei­no­las­sa täy­tet­tiin vaa­li­ko­net­ta ah­ke­ras­ti: yli 90 pro­sent­tia vas­ta­si ky­sy­myk­siin.

Lah­des­sa Jout­jär­ven ja Kes­ki-Lah­den lai­me­at vas­tausp­ro­sen­tit he­rät­tä­vät ih­me­tys­tä. Mo­lem­mis­sa 9 jät­ti vas­taa­mat­ta.

Mui­ta­kin kons­te­ja löy­tyy. Alu­een seu­ra­kun­nat jär­jes­tä­vät vaa­li­pa­nee­lei­ta, jois­sa pää­see tu­tus­tu­maan eh­dok­kai­siin ja hei­dän va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sien­sä ta­voit­tei­siin.

Hei­no­lan kir­jas­tos­sa seu­ra­kun­ta­vaa­lieh­dok­kai­den aja­tuk­sia kuul­laan 2.11. Hol­lo­lan seu­ra­kun­ta puo­les­taan jär­jes­tää vaa­li­pa­nee­lit 6.11. Pa­das­jo­el­la ja 7.11. Hol­lo­lan So­vi­tuk­sen­kir­kos­sa. Ta­pah­tu­mia voi seu­ra­ta myös strii­min vä­li­tyk­sel­lä.

Lah­te­lai­siin eh­dok­kai­siin ja va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­siin tu­tus­tu­taan 20.10. pää­kir­jas­ton au­di­to­ri­os­sa jär­jes­tet­tä­väs­sä seu­ra­kun­ta­vaa­li-il­las­sa sekä 8.11. Mals­kin Sam­mi­o­sa­lis­sa Ete­lä-Suo­men Sa­no­mien vaa­li­ten­tis­sä.

Pää­kir­jas­ton ti­lai­suut­ta voi seu­ra­ta myös Lah­den kau­pun­gin­kir­jas­ton Yo­u­Tu­be-ka­na­val­la.

Jäl­kim­mäi­ses­sä eh­dok­kai­ta haas­tat­te­le­vat pää­toi­mit­ta­jat Mar­kus Pirt­ti­jo­ki ja Mat­ti Eve. Ti­lai­suut­ta voi seu­ra­ta pai­kan pääl­lä upe­as­ti re­mon­toi­dus­sa en­ti­ses­sä pa­ni­mo­mil­jöös­sä sekä suo­ra­na lä­he­tyk­se­nä ESS.fi-si­vus­tol­la.

Kir­kon­seu­tu taus­toit­taa vaa­le­ja mo­ni­puo­li­ses­ti 22.10. ja 12.11. il­mes­ty­vis­sä nu­me­rois­saan. Li­säk­si mo­lem­pien leh­tien vä­lis­sä ja­e­taan vaa­li­lii­te, jon­ka avul­la voi tu­tus­tua eh­dok­kais­ta koos­tet­tuun kas­vo­gal­le­ri­aan.

Kan­nat­taa seu­ra­ta myös mui­ta leh­tiä ja tie­do­tus­vä­li­nei­tä, mie­li­pi­de­pals­to­ja sekä eh­dok­kai­den omaa mai­non­taa.

En­nak­ko­ää­nes­tys jär­jes­te­tään 8.–12.11. ja var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä on 20.11. En­nak­ko­ää­nes­tys on kas­vat­ta­nut suo­si­o­taan. Lä­him­mät pai­kat kan­nat­taa tar­kis­taa seu­ra­kun­tien säh­köi­sis­tä ka­na­vis­ta, il­moit­te­lus­ta tai Kir­kon­seu­tu-leh­des­sä 22.10. jul­kais­ta­vis­ta vi­ral­li­sis­ta kuu­lu­tuk­sis­ta.

En­nak­ko­ää­nes­tä­mi­nen on­nis­tuu kai­kis­sa Suo­men en­nak­ko­ää­nes­tys­pai­kois­sa. Ää­ni­oi­keus on jo­kai­sel­la 16 vuot­ta täyt­tä­neel­lä evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kir­kon jä­se­nel­lä.

Pöy­tä on ka­tet­tu.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover