JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Pöytä on katettu – seura­kun­ta­päät­tä­jiksi pyrkivien arvot ja mielipiteet nousevat esiin vaali­ko­neessa ja julkisessa keskus­te­lussa

18.10.2022
Markus Luukkonen

Olet­ko jo löy­tä­nyt oman eh­dok­kaa­si seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa?

On­ko se eh­do­kas, jol­le tois­ten aut­ta­mi­nen on tär­ke­ää? Vai sel­lai­nen, joka nä­kee kir­kon tu­le­vai­suu­den sa­man­lai­se­na kuin sinä? Tai oli­si­ko pa­ras­ta et­siä eh­do­kas, joka tai­taa ra­han­käy­tön?

Oi­ke­an eh­dok­kaan löy­tä­mi­seen on mon­ta kei­noa. Hy­vin suo­si­tel­ta­vaa on käyt­tää ver­kos­ta löy­ty­vää vaa­li­ko­net­ta. Aluk­si va­li­taan oma ko­ti­seu­ra­kun­ta. Sit­ten vas­ta­taan noin 20 ky­sy­myk­seen, joi­hin myös eh­dok­kaat ovat vas­tan­neet.

Ky­se­lyn jäl­keen vaa­li­ko­ne il­moit­taa eh­dok­kais­ta, joi­den vas­tauk­set ovat lä­him­pä­nä omia. Eh­dok­kai­ta ja hei­dän vas­tauk­si­aan voi se­lail­la myös yk­si­tel­len.

Kir­kon­seu­dun le­vik­ki­a­lu­eel­la on 324 eh­do­kas­ta, jois­ta 83 pro­sent­tia vas­ta­si vaa­li­ko­nee­seen. Muun mu­as­sa Tai­ni­on­vir­ral­la ja Hei­no­las­sa täy­tet­tiin vaa­li­ko­net­ta ah­ke­ras­ti: yli 90 pro­sent­tia vas­ta­si ky­sy­myk­siin.

Lah­des­sa Jout­jär­ven ja Kes­ki-Lah­den lai­me­at vas­tausp­ro­sen­tit he­rät­tä­vät ih­me­tys­tä. Mo­lem­mis­sa 9 jät­ti vas­taa­mat­ta.

Mui­ta­kin kons­te­ja löy­tyy. Alu­een seu­ra­kun­nat jär­jes­tä­vät vaa­li­pa­nee­lei­ta, jois­sa pää­see tu­tus­tu­maan eh­dok­kai­siin ja hei­dän va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sien­sä ta­voit­tei­siin.

Hei­no­lan kir­jas­tos­sa seu­ra­kun­ta­vaa­lieh­dok­kai­den aja­tuk­sia kuul­laan 2.11. Hol­lo­lan seu­ra­kun­ta puo­les­taan jär­jes­tää vaa­li­pa­nee­lit 6.11. Pa­das­jo­el­la ja 7.11. Hol­lo­lan So­vi­tuk­sen­kir­kos­sa. Ta­pah­tu­mia voi seu­ra­ta myös strii­min vä­li­tyk­sel­lä.

Lah­te­lai­siin eh­dok­kai­siin ja va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­siin tu­tus­tu­taan 20.10. pää­kir­jas­ton au­di­to­ri­os­sa jär­jes­tet­tä­väs­sä seu­ra­kun­ta­vaa­li-il­las­sa sekä 8.11. Mals­kin Sam­mi­o­sa­lis­sa Ete­lä-Suo­men Sa­no­mien vaa­li­ten­tis­sä.

Pää­kir­jas­ton ti­lai­suut­ta voi seu­ra­ta myös Lah­den kau­pun­gin­kir­jas­ton Yo­u­Tu­be-ka­na­val­la.

Jäl­kim­mäi­ses­sä eh­dok­kai­ta haas­tat­te­le­vat pää­toi­mit­ta­jat Mar­kus Pirt­ti­jo­ki ja Mat­ti Eve. Ti­lai­suut­ta voi seu­ra­ta pai­kan pääl­lä upe­as­ti re­mon­toi­dus­sa en­ti­ses­sä pa­ni­mo­mil­jöös­sä sekä suo­ra­na lä­he­tyk­se­nä ESS.fi-si­vus­tol­la.

Kir­kon­seu­tu taus­toit­taa vaa­le­ja mo­ni­puo­li­ses­ti 22.10. ja 12.11. il­mes­ty­vis­sä nu­me­rois­saan. Li­säk­si mo­lem­pien leh­tien vä­lis­sä ja­e­taan vaa­li­lii­te, jon­ka avul­la voi tu­tus­tua eh­dok­kais­ta koos­tet­tuun kas­vo­gal­le­ri­aan.

Kan­nat­taa seu­ra­ta myös mui­ta leh­tiä ja tie­do­tus­vä­li­nei­tä, mie­li­pi­de­pals­to­ja sekä eh­dok­kai­den omaa mai­non­taa.

En­nak­ko­ää­nes­tys jär­jes­te­tään 8.–12.11. ja var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä on 20.11. En­nak­ko­ää­nes­tys on kas­vat­ta­nut suo­si­o­taan. Lä­him­mät pai­kat kan­nat­taa tar­kis­taa seu­ra­kun­tien säh­köi­sis­tä ka­na­vis­ta, il­moit­te­lus­ta tai Kir­kon­seu­tu-leh­des­sä 22.10. jul­kais­ta­vis­ta vi­ral­li­sis­ta kuu­lu­tuk­sis­ta.

En­nak­ko­ää­nes­tä­mi­nen on­nis­tuu kai­kis­sa Suo­men en­nak­ko­ää­nes­tys­pai­kois­sa. Ää­ni­oi­keus on jo­kai­sel­la 16 vuot­ta täyt­tä­neel­lä evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kir­kon jä­se­nel­lä.

Pöy­tä on ka­tet­tu.

Lue lisää aiheesta

Ehdokkaat saivat valita vaalikoneessa kolme itselleen tärkeintä painopistettä seurakunnan toiminnasta. Eniten ääniä saivat lapset ja nuoret.

Ehdokkaat saivat valita vaalikoneessa kolme itselleen tärkeintä painopistettä seurakunnan toiminnasta. Eniten ääniä saivat lapset ja nuoret.

Uutiset
19.10.2022

Näin Heinolan seura­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaat vastasivat vaalikoneen arvo­ky­sy­myk­siin

Uutiset
19.10.2022

Hollolan seurakunnan ehdokkaista 55 prosenttia suhtautuu myön­tei­sesti samaa sukupuolta olevien kirkol­li­seen vihkimiseen

Seurakuntavaalien vaalikoneessa ehdokkaita pyydettiin asettamaan tärkeysjärjestykseen, keistä avuntarpeessa olevista seurakunnan tulisi ensijaisesti huolehtia tai millaiseen avunmuotoon tulisi panostaa. 

Seurakuntavaalien vaalikoneessa ehdokkaita pyydettiin asettamaan tärkeysjärjestykseen, keistä avuntarpeessa olevista seurakunnan tulisi ensijaisesti huolehtia tai millaiseen avunmuotoon tulisi panostaa. 

Uutiset
19.10.2022

Keitä Hollolan seurakunnan pitäisi auttaa ja keiden toimintaan panostaa? – näin vaalieh­dok­kaat vastasivat

Vaalikoneeseen vastasi 121 Lahden yhteisen kirkkovaltuuston ehdokasta. Vastausprosentti oli 85, kun vaalikoneeseen jätti vastaamatta 20 ehdokasta. Grafiikka: STT/Maija Korpinen. Koonnut: Teemu Leppänen

Vaalikoneeseen vastasi 121 Lahden yhteisen kirkkovaltuuston ehdokasta. Vastausprosentti oli 85, kun vaalikoneeseen jätti vastaamatta 20 ehdokasta. Grafiikka: STT/Maija Korpinen. Koonnut: Teemu Leppänen

STT

Uutiset
18.10.2022

Lahte­lai­seh­dok­kaista 51 prosenttia suhtautuu myön­tei­sesti samaa sukupuolta olevien kirkol­li­seen vihkimiseen

Ehdokkaat saivat valita vaalikoneessa kolme itselleen tärkeintä painopistettä seurakunnan toiminnasta. Eniten ääniä saivat nuoret ja vähiten kirkkorakennusten ja kulttuuriperinnön vaaliminen. Grafiikka: STT/Maija Korpinen. Koonnut: Teemu Leppänen

Ehdokkaat saivat valita vaalikoneessa kolme itselleen tärkeintä painopistettä seurakunnan toiminnasta. Eniten ääniä saivat nuoret ja vähiten kirkkorakennusten ja kulttuuriperinnön vaaliminen. Grafiikka: STT/Maija Korpinen. Koonnut: Teemu Leppänen

STT

Uutiset
18.10.2022

Keitä seura­kun­tien tulisi ensi­si­jai­sesti auttaa ja keiden toimintaan panostaa? – Näin lahtelaiset vaalieh­dok­kaat vastasivat

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover