JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Piispa Mari Parkkinen: paasto on sielun kevät­sii­vous

Kalervo Pöykkö

20.2.2024
Mari Parkkinen

Ke­vä­tau­rin­ko pais­taa kirk­kaas­ti. Pi­me­ään vuo­de­nai­kaan tot­tu­neet sil­mät si­ris­te­le­vät, kun vie­lä mel­ko ma­ta­lal­la ole­va au­rin­ko luo sä­tei­tään, ja kun lu­mi­han­ki vah­vis­taa au­rin­gon­va­loa hei­jas­tuk­sel­laan. Si­säl­le pais­ta­van au­rin­gon läm­mön voi tun­tea ihol­la jo hel­mi­kuus­sa. Mut­ta au­rin­gon pais­ta­es­sa pal­jas­tuu myös ikä­viä yl­lä­tyk­siä, jot­ka kes­ki­tal­ven hä­mä­ryys oli an­ta­nut unoh­taa. Au­rin­ko ei pais­ta­kaan kirk­kaan la­si­ruu­dun läpi, vaan syk­syn ja tal­ven ai­ka­na ke­rään­ty­nyt lika hä­mär­tää la­sia. Huo­neil­man pöly lei­juu au­rin­gon va­lai­se­mis­sa va­lo­juo­vis­sa. Pin­to­jen pyyh­ki­mät­tö­mät pö­lyt hyp­pää­vät sil­mil­le. Pi­täi­si teh­dä ke­vät­sii­vous.

On paas­ton ai­ka. Paas­to on kut­su kil­voit­te­luun. It­sen­sä tut­ki­mi­seen. Eh­kä sitä voi­si sa­noa sie­lun ke­vät­sii­vouk­sek­si­kin. Mil­tä si­nus­sa näyt­tää, kun si­nut va­lais­taan? On­ko elä­män pö­lyi­sil­tä teil­tä jää­nyt ku­raa hel­moi­hin? Mil­tä näyt­tää sie­lus­sa­ni? Mil­lais­ta pö­lyä ja li­kaa sin­ne on ker­ty­nyt? Mis­sä voin tut­kia sie­lu­ni? Mi­ten sie­lun voi puh­dis­taa?

Paas­to on pää­si­äi­seen val­mis­tau­tu­mi­sen ai­kaa. Eh­kä joku te­kee ko­to­na ke­vät­sii­vouk­sen, ja toi­vot­ta­vas­ti moni myös val­mis­te­lee sie­lu­aan vas­taa­not­ta­maan pää­si­äi­sen suu­ren sa­no­man. Paas­to on sie­lun sii­vo­a­mi­sen li­säk­si myös kar­si­mi­sen ai­kaa. Elä­mäs­tä on vä­lil­lä hyvä kar­sia tur­hia ver­so­ja, yli­mää­räi­siä ai­ka­syöp­pö­jä ja mie­len hä­li­nää. Näin hy­vät ver­sot pää­se­vät kas­va­maan ja voi­mis­tu­maan. Raa­ma­tus­sa ker­ro­taan mo­nis­ta ih­mi­sis­tä, jot­ka saa­vat Jee­suk­sel­ta sie­lun puh­dis­tu­mi­sen rie­mun. Nämä ih­mi­set tu­le­vat Jee­suk­sen luok­se va­loon. He ei­vät yri­tä pei­tel­lä sitä, mitä ovat. Jee­suk­sen luok­se on niin tur­val­lis­ta tul­la, et­tei tar­vit­se ol­la muu­ta kuin on. Saa nä­kyä kaik­ki­ne tah­roi­neen. Sie­lua voi va­lais­ta hil­jen­ty­mäl­lä Ju­ma­lan sa­nan ää­rel­le. Tu­le­van py­hän evan­ke­liu­mi­koh­das­sa ker­ro­taan het­kes­tä fa­ri­seuk­sen ko­dis­sa. Kes­ken ate­ri­an Jee­suk­sen luok­se tu­lee syn­ti­sek­si kut­sut­tu nai­nen, joka voi­te­lee Jee­suk­sen ja­lat tuok­su­val­la öl­jyl­lä.

Tuol­la te­ol­la on hy­vin vah­va ver­taus­ku­val­li­nen mer­ki­tys. Se viit­taa ku­nin­kaan voi­te­luun ja myös Jee­suk­sen tu­le­vaan hau­taa­mi­seen. Mut­ta fa­ri­seus, jon­ka luo­na Jee­sus on vie­raa­na, al­kaa pa­hek­sua Jee­sus­ta sii­tä, et­tä hän an­taa syn­ti­sen nai­sen kos­kea it­seen­sä. Jee­sus nä­kee ti­lan­teen täy­sin eri ta­val­la. “Niin­pä sa­non­kin si­nul­le: hän sai pal­jot syn­tin­sä an­teek­si, sen vuok­si hän ra­kas­ti pal­jon. Mut­ta joka saa an­teek­si vä­hän, se myös ra­kas­taa vä­hän.” Ja hän sa­noi nai­sel­le: ”Kaik­ki si­nun syn­ti­si on an­net­tu an­teek­si.” (Luuk. 7: 47–48). An­teek­si­saa­mi­ses­sa on val­ta­va voi­ma. Se pe­see ja puh­dis­taa, va­paut­taa taa­kois­ta. Ai­van sa­moin kuin rät­ti, pe­su­ve­si ja kui­vain te­ke­vät li­kai­sil­le ik­ku­noil­le, an­teek­si­an­to saa va­lon taas lois­ta­maan sie­luun kirk­kaas­ti ja es­teet­tö­mäs­ti.

“Ra­kas Ju­ma­la. Kii­tos nai­ses­ta, joka oli val­mis rik­ko­maan kal­li­sar­voi­sen voi­de­pul­lon voi­del­lak­seen Jee­suk­sen ja­lat. Ru­koi­lem­me, et­tä voi­sim­me op­pia jo­tain hä­nen rak­kau­des­taan. Au­ta mei­tä nä­ke­mään, mi­ten pal­jon olet an­ta­nut an­teek­si myös meil­le.”

Kir­joit­ta­ja on Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan piis­pa

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover