JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Piispa Mari Parkkinen: Hoosianna, Jumala auta!

Mikkelin hiippakunta

1.12.2023
Mari Parkkinen

En­sim­mäi­se­nä ad­vent­ti­na uu­ti­set näyt­tä­vät täy­siä kirk­ko­sa­le­ja, kun suo­ma­lai­set ko­koon­tu­vat vei­saa­maan yh­des­sä Hoo­si­an­na-virt­tä. En­sim­mäi­nen ad­vent­ti­sun­nun­tai on toi­sek­si suo­si­tuin kirk­ko­py­hä, edel­le me­nee ai­no­as­taan jou­lu­aat­to.

Hoo­si­an­na-vir­ren esit­ti ai­em­min kirk­ko­kuo­ro ja kirk­ko­kan­sa kes­kit­tyi kuun­te­le­mi­seen. Hie­noa, et­tä tänä päi­vä­nä myös kirk­ko­kan­sa voi yh­tyä lau­luun.

Hoo­si­an­na-huu­dol­la toi­vo­tet­tiin siu­naus­ta ku­nin­kaal­le ja se esiin­tyy jo Van­han tes­ta­men­tin psal­mis­sa 118. Vir­si­kir­jaan Hoo­si­an­na-vir­si otet­tiin vir­rek­si vas­ta vuon­na 1986, vaik­ka it­se hym­nil­lä on ikää yli 200 vuot­ta. Sä­vel­tä­jä Ge­org Jo­seph Vog­le­rin teos esi­tet­tiin en­sim­mäi­sen ker­ran vuon­na 1795 Ruot­sis­sa, ja Suo­men Tur­kuun hym­ni tuli pian tuon jäl­keen. En­sim­mäi­nen tie­dos­sa ole­va esi­tys ta­pah­tui Suo­mes­sa 1807.

 

Hym­ni le­vi­si Suo­mes­sa Jy­väs­ky­län se­mi­naa­rin mu­sii­kin­leh­to­ri E. A. Hag­for­sin toi­mit­ta­man, vuon­na 1871 jul­kais­tun lau­lu­ko­ko­el­man Suo­ma­lai­nen lau­lu­sep­pe­le avul­la eri­tyi­ses­ti Jy­väs­ky­läs­tä val­mis­tu­nei­den kan­sa­kou­luo­pet­ta­jien vä­li­tyk­sel­lä. Mo­nis­sa pai­kois­sa kou­lu­lai­set oli­vat en­sim­mäi­siä, jot­ka lau­loi­vat kir­kois­sa Hoo­si­an­naa.

Yh­tei­nen tra­di­tio kan­taa, an­taa toi­voa ja luot­ta­mus­ta epä­va­kai­na maa­il­ma­nai­koi­na. On hyvä tul­la yh­teen ja lau­laa yh­des­sä Hoo­si­an­na, Ju­ma­la, au­ta. Tämä sama huu­to kii­rii tänä ad­vent­ti­na myös Is­ra­e­lis­sa ja Pa­les­tii­nas­sa. Ter­ro­ris­ti­jär­jes­tö Ha­ma­sin hyök­käys ja sitä seu­ran­nut Ga­zan sota ovat jäl­leen suis­ta­neet Py­hän maan se­ka­sor­toi­seen ti­laan.

En­sim­mäi­se­nä ad­vent­ti­na muis­te­taan Je­ru­sa­le­miin rat­sas­ta­vaa Jee­sus­ta. Päi­vän sa­no­ma liit­tyy vah­vas­ti pää­si­äi­sen ta­pah­tu­miin. Kan­sa odot­ti Va­pah­ta­jaa, sor­ron al­ta va­paut­ta­jaa. Jee­suk­sen ai­kaan Roo­man mie­hi­tys oli ku­ris­ta­nut juu­ta­lai­sia ot­tees­saan jo vuo­si­sa­to­ja. Nyt odo­tet­tiin Mes­si­as­ta, ku­nin­gas­ta, joka va­paut­tai­si kan­san vie­raan val­lan sor­ros­ta ja ot­tai­si alu­een hal­lin­taan­sa.

Mut­ta Jee­suk­sen teh­tä­vä ei ol­lut, ei­kä ole, maal­li­sen val­lan tai alu­eel­li­sen hal­lin­non ja­ka­mi­nen. Hän on Ju­ma­la poi­ka, joka voit­taa ih­mi­sen syn­ti­syy­den, val­lan­hi­mon, sor­ron ja epä­oi­keu­den­mu­kai­suu­den. Jee­sus on Ju­ma­lan huu­to­merk­ki ja ar­mon sa­no­ma täl­le rik­ki­näi­sel­le maa­il­mal­le.

Ad­ven­tis­ta al­kaa jou­lun lap­sen syn­ty­män odo­tus. Sei­mes­sä ma­kaa­va pie­ni lap­si on vah­va kuva tu­le­vai­suu­des­ta ja toi­vos­ta. Uu­si elä­mä on ai­na täyn­nä us­koa tu­le­vai­suu­teen, vaik­ka ym­pä­ril­lä rie­hu­vat po­liit­ti­set kiis­tat ja läh­tö­koh­dat elä­mään ovat hei­ve­röi­set.

Sei­mes­tä lois­taa toi­von valo. Toi­vo on Ju­ma­lan Po­jas­sa, lap­ses­sa, joka il­men­tää Ju­ma­lan rak­kaut­ta maa­il­mas­sa. Sitä tai­vaal­lis­ta rak­kaut­ta toi­von tä­nä­kin jou­lu­na teil­le kai­kil­le sekä kai­kil­le maa­il­man lap­sil­le so­tien ja­lois­sa.

Sei­men lap­si, hoo­si­an­na, au­ta, pe­las­ta!

Kir­joit­ta­ja on Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan piis­pa.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover