JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Pia Rendic: Mies, joka ei kykene katsomaan itseään peiliin

8.4.2024
Pia Rendic

“Tämä on vii­mei­nen ker­ta. Vain tämä pie­ni sa­lat­tu het­ki, ei­kä iki­nä enää. Tä­män ker­ran jäl­keen en pa­laa, en edes ajat­te­le koko asi­aa.”

Is­tun te­ra­pi­a­huo­nees­sa­ni ja kat­son asi­a­kas­ta­ni. Näen hä­nen epä­toi­voi­sen, tus­kai­sen il­meen­sä. Mies on kol­mis­sa­kym­me­nis­sä, nai­mi­sis­sa, pien­ten las­ten isä. Hän on nii­tä ih­mi­siä, jon­ka ta­va­tes­saan val­ta­o­sa tun­tee vä­li­tön­tä yh­teen­kuu­lu­vuut­ta ja tut­tuu­den tun­net­ta. Työ­pai­kal­la hän on kaik­kien suo­si­os­sa, si­vii­lis­sä ra­kas­tet­ta­va ja luo­tet­ta­va. Täy­den kym­pin mies.

Pait­si et­tei ole. Pin­nan al­la on jo­tain muu­ta. Mie­hen si­säi­nen maa­il­ma on kaa­ok­ses­sa. Riip­pu­vuus on al­ka­nut tei­ni-iäs­sä, ui­nu­nut hor­rok­ses­sa seu­rus­te­lu­a­jan, puh­jen­nut taas pin­taan las­ten syn­nyt­tyä, avi­o­lii­ton ar­ki­päi­väis­ty­es­sä ja työ­pai­nei­den kas­va­es­sa. Trig­ge­rit tun­keu­tu­vat mie­hen verk­ko­kal­voil­le ja ai­vo­ra­toi­hin Ins­tag­ra­min tö­rö­huu­li­ku­vis­ta ja kun­to­sa­lin nai­sis­ta, jot­ka kyyk­kää­vät rau­taa tiu­kois­sa tri­kois­sa. Trig­ge­rit pus­ke­vat suo­jauk­sen lä­vit­se yöl­lä, kun per­he jo nuk­kuu, ja vä­sy­mys ja tyh­jyy­den­tun­ne vie­vät voi­ton ra­ti­o­naa­li­ses­ta ajat­te­lus­ta, ja omaa pa­haa oloa on pak­ko pääs­tä hel­pot­ta­maan no­pe­al­la kä­teen­ve­dol­la.

Por­no­riip­pu­vuus on kuin syö­pä. Se al­kaa sa­la­ka­va­las­ti, lä­hes huo­maa­mat­ta. Syö­pä­kas­vai­men ta­voin riip­pu­vuus laa­je­nee ja le­vi­ää no­pe­as­ti, ja lii­an pit­käl­le ede­tes­sään sen ai­heut­ta­ma kipu on lä­hes tap­pa­vaa, ja hoi­ta­mi­nen hel­ve­til­lis­tä. Sa­mal­la ta­voin kuin sty­tos­taa­tit ei­vät ai­na tuo­ta toi­vot­tua tu­los­ta, ad­dik­tin lu­pauk­set vii­mei­sis­tä ker­rois­ta net­ti­por­non ja sek­sic­hat­tien ää­rel­lä haih­tu­vat sa­vu­na il­maan, kun työ­päi­vän päät­teek­si oli­si ky­et­tä­vä ren­tou­tu­maan, mut­ta lap­set huu­ta­vat, vai­mo nal­kut­taa ja mie­li täyt­tyy eksp­li­siit­ti­sis­tä ku­vis­ta, jot­ka edel­li­se­nä yö­nä toi­vat mu­ka­naan het­kel­li­sen, ohi­kii­tä­vän nau­tin­non.

Edes­sä­ni is­tu­va mies tie­dos­taa tä­män kai­ken. Hän on kuin mies Dale Wimb­row’n van­has­sa ru­nos­sa Mies pei­lis­sä, pait­si et­tä hän ei enää ky­ke­ne kat­so­maan it­se­ään sil­miin. Mie­hel­lä, jon­ka hän nä­kee pei­lis­tä, ei ole hä­nel­le mi­tään hy­vää sa­not­ta­vaa. Vas­tas­sa on vain hä­peä, syyl­li­syys ja it­sein­ho. Mies tie­tää, et­tä vaik­ka re­hel­li­syys muil­le oli­si tär­ke­ää, niin vie­lä tär­ke­äm­pää oli­si ol­la re­hel­li­nen mie­hel­le pei­lis­sä; sil­le ai­no­al­le, joka on mie­hen kans­sa alus­ta lop­puun.

Sik­si mies is­tuu täs­sä. Hä­nen on koh­dat­ta­va it­sen­sä. Löy­det­tä­vä it­ses­tään uu­si luo­mus. Rii­sut­ta­va van­ha ih­mi­nen ja pu­keu­dut­ta­va uu­teen. Riip­pu­vuu­den vas­ta­koh­ta­na ei ole rait­tius, vaan uu­si iden­ti­teet­ti, yh­teys omaan it­seen ja mui­hin ih­mi­siin. Par­haim­mil­laan jopa Ju­ma­laan.

Yh­teys va­paut­taa tun­nis­ta­maan ja tun­nus­ta­maan riip­pu­vuu­den, yh­teys aut­taa kat­kai­se­maan riip­pu­vuu­den ke­hän ja va­pau­tu­maan hä­pe­äs­tä. Yh­teys an­taa voi­ma­va­ro­ja ja mo­ti­vaa­ti­on uu­den vi­si­on löy­tä­mi­seen, ja lo­pul­ta se kut­suu ih­mi­sen kai­kis­ta tär­keim­pään: an­teek­si­pyy­tä­mi­seen ja an­teek­si­an­ta­mi­seen.

Myös mie­hen edes­sä­ni.

Kir­joit­ta­ja on Sveit­sin ul­ko­suo­ma­lais­pap­pi ja sek­su­aa­li­te­ra­peut­ti. 

 

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover