JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Markku Ojanen: Voiko empatia olla vahin­gol­lista?

13.1.2023
Markku Ojanen

On­ko em­pa­tia toi­sen ym­mär­tä­mi­sen ja aut­ta­mi­sen edel­ly­tys vai joh­taa­ko se mei­tä har­haan? Em­pa­ti­an ar­vos­te­li­jat ovat väit­tä­neet, et­tä se koh­dis­tuu vain lä­hel­lä ole­viin ja sa­man­lai­siin ih­mi­siin ja si­ten ra­joit­taa aut­ta­mi­sen pii­riä.

Fi­lo­so­fi Hei­di Mai­bo­min mu­kaan tämä ei pidä paik­kaan­sa, sil­lä toi­sen ih­mi­sen nä­kö­kul­man omak­su­mi­nen edis­tää aut­ta­mis­ta ja oi­keu­den­mu­kai­suut­ta. Olem­me usein it­se­kes­kei­siä, mut­ta sen voi ta­ju­ta ja sitä voi tor­jua. Us­ko­mus, et­tä olem­me ob­jek­tii­vi­sia, on hä­nen mu­kaan­sa suu­rem­pi har­ha kuin us­ko­mus em­pa­ti­an va­hin­gol­li­suu­teen.

Kun tun­nus­taa alt­tiu­ten­sa har­hai­suu­del­le, voi teh­dä pa­ran­nus­ta. Se to­sin on vai­ke­aa, sil­lä us­kom­me, et­tä nä­em­me maa­il­man sel­lai­se­na kuin se on. Mui­den, ei suin­kaan mei­dän, teh­tä­vä on muut­taa tul­kin­to­jaan ja mie­li­pi­tei­tään. Jee­suk­sen sa­nat osu­vat yhä oi­ke­aan: ”Kuin­ka näet ros­kan vel­je­si sil­mäs­sä, mut­ta et huo­maa hirt­tä omas­sa sil­mäs­sä­si?” (Matt. 7:3.)

Neut­raa­lia asen­net­ta ko­ros­ta­vat pel­kää­vät, et­tä tun­teet saa­vat mei­dät huo­leh­ti­maan vain kal­tai­sis­tam­me ih­mi­sis­tä. Sil­ti moni on ko­ke­nut voi­ma­kas­ta em­pa­ti­aa näh­des­sään ku­via tai elo­ku­via kär­si­vis­tä lap­sis­ta tai Uk­rai­nan so­dan kau­heuk­sis­ta. Syn­tyy voi­ma­kas tun­ne sii­tä, et­tä hätä on to­del­li­nen ja apua tar­vi­taan ja sitä ha­lu­taan an­taa.

Tun­teet vai­kut­ta­vat kaik­keen, mitä teem­me. Kun nä­em­me jon­kun pel­kää­vän, tun­nis­tam­me sa­mal­la omia pel­ko­jam­me, sa­mais­tum­me hä­nen ko­ke­muk­seen­sa ja tun­nem­me em­pa­ti­aa. Ym­mär­räm­me jo­ta­kin sii­tä, mil­tä hä­nes­tä tun­tuu ja mitä hän ha­lu­aa. Sil­loin on pal­jon hel­pom­pi teh­dä jo­ta­kin hä­nen hy­väk­seen.

Kai­kil­la on ko­ke­muk­sia ih­mi­sis­tä, jot­ka ovat avun tar­pees­sa, mut­ta em­pa­ti­an ko­ke­mus­ta ei syn­ny – ja apu jää an­ta­mat­ta. Voi aja­tel­la, et­tä nuo ih­mi­set ovat it­se ai­heut­ta­neet oman ko­van koh­ta­lon­sa. Var­maan on myös nii­tä, jot­ka voit­ta­vat tä­män ko­ke­muk­sen­sa, mut­ta mo­nil­le se on vai­ke­aa.

Jos ei ole omaa las­ta tai omat lap­set ovat ol­leet ter­vei­tä, voi­ko ym­mär­tää nii­tä van­hem­pia, jot­ka ovat me­net­tä­neet lap­sen­sa? Sil­loin em­pa­ti­an ja ym­mär­tä­mi­sen ra­jat tu­le­vat vas­taan, sil­lä lap­sen kuo­le­ma on an­ka­ra ko­ke­mus. Em­pa­ti­an krii­ti­kot ovat sii­nä oi­ke­as­sa, et­tä voi­ma­kas sa­mas­tu­mi­nen toi­sen ko­ke­muk­seen voi joh­taa avut­to­muu­den ko­ke­muk­seen.

Kui­ten­kin maa­il­ma oli­si pal­jon pa­hem­pi paik­ka il­man ky­kyä aset­tua toi­sen ase­maan ja ko­kea em­pa­ti­aa. Neut­raa­li puo­lu­eet­to­muus on vai­ke­a­ta ei­kä ole toi­vot­ta­vaa. Jos suh­tau­dum­me täy­sin neut­raa­lis­ti ja puo­lu­eet­to­mas­ti – mikä on mah­do­ton­ta – sil­loin olem­me sa­mal­la vä­lin­pi­tä­mät­tö­miä. Tun­teet­to­muu­den vaa­ti­mus on koh­tuu­ton­ta ja epäin­hi­mil­lis­tä. Ob­jek­tii­vi­suu­den pe­ri­aa­te ei tuo­ta hy­vän elä­män kan­nal­ta hy­vää lop­pu­tu­los­ta. Kos­ka kyse on sii­tä, kuin­ka voim­me elää yh­des­sä ih­mi­si­nä, se vaa­tii in­hi­mil­lis­tä pers­pek­tii­viä.

Toi­sen pers­pek­tii­vien huo­mi­oi­mi­nen edis­tää myön­teis­tä kans­sa­käy­mi­ses­sä. Em­pa­tia laa­jen­taa tie­toi­suut­ta sii­tä, kuin­ka ka­pea ja mi­nä­kes­kei­nen kuva maa­il­mas­ta voi ol­la. Em­pa­ti­an avul­la maa­il­man­ku­va laa­je­nee. Sil­loin on mah­dol­lis­ta tul­la pa­rem­mak­si ih­mi­sek­si ja edis­tää oi­keu­den­mu­kai­suut­ta. Sitä toki ha­lu­a­vat ne­kin, jot­ka ei­vät em­pa­ti­aa ar­vos­ta.

Kir­joit­ta­ja on psy­ko­lo­gi­an eme­ri­tusp­ro­fes­so­ri, on­nel­li­suu­den­tut­ki­ja ja tie­to­kir­jai­li­ja.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover