JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Markku Ojanen: Syvä kunnioitus rikastaa elämää

19.10.2021
Markku Ojanen

Psy­ko­lo­gi­an tut­ki­muk­sis­sa on vii­me vuo­si­na esiin­ty­nyt eng­lan­nin­kie­li­nen sana awe, joka tar­koit­taa sy­vää kun­ni­oi­tuk­sen tai ihai­lun ko­ke­mus­ta. Jo­kin koh­de tai asia val­taa mie­len niin voi­mak­kaas­ti, et­tä kaik­ki huo­mio kes­kit­tyy sii­hen. Tätä ko­ke­mus­ta on vai­kea sa­noit­taa, kos­ka se on niin ko­ko­nais­val­tai­nen. Usein tuon ko­ke­muk­sen ai­ka­na he­rää ky­sy­mys ”voi­ko noin kau­nis­ta ol­la, mi­ten se on mah­dol­lis­ta”? Ko­ke­muk­sen ai­ka­na tun­teet vaih­te­le­vat, sil­lä mu­ka­na voi ol­la pel­koa, iloa, häm­mäs­tys­tä, kii­tol­li­suut­ta ja rak­kaut­ta. Ko­ke­mus tun­tuu niin suu­rel­ta, et­tä se ei mah­du tie­toi­suu­teen ja pur­su­aa sen yli esi­mer­kik­si ilon pur­kauk­se­na.

Il­man tätä ko­ke­mus­ta us­kon­to­ja on vai­kea ym­mär­tää. Kris­ti­nus­kon pii­ris­sä syvä kun­ni­oi­tus syn­tyy kos­ket­ta­vis­ta teks­teis­tä, mu­sii­kis­ta, kir­kon kau­neu­des­ta, eh­tool­li­ses­ta tai kas­tees­ta.

Hil­jat­tain tämä tun­ne val­ta­si mi­nut seu­ra­tes­sa­ni erään lap­sen kas­tet­ta. Ko­ro­nan vuok­si kirk­ko oli lä­hes tyh­jä, vain pää­hen­ki­löt, lap­si, van­hem­mat ja pap­pi, oli­vat pai­kal­la. Eh­kä pai­kal­la oli myös kum­me­ja, mut­ta huo­mi­o­ni kes­kit­tyi vain tuo­hon lap­seen. Kyy­ne­leet tu­li­vat sil­miin. Sa­mal­la ru­koi­lin sy­dä­mes­tä­ni, et­tä elä­mä koh­te­li­si lem­pe­äs­ti tuo­ta las­ta ja et­tä kaik­ki kä­vi­si lo­pul­ta hy­vin ja et­tä hän oli­si on­nel­li­nen ja ko­ki­si elä­mäs­sään mie­lek­kyyt­tä. Tie­ten­kin myös omien las­te­ni syn­ty­mä on tuot­ta­nut tuon ko­ke­muk­sen ja sa­moin myös hei­dän kas­teen­sa.

Mu­sii­kin pii­ris­sä ora­to­ri­ot ja esi­mer­kik­si Beet­ho­ve­nin yh­dek­sän­nen lop­puo­sa tuot­ta­vat suur­ta kun­ni­oi­tus­ta. Kuin­ka jo­ta­kin tuol­lais­ta on voi­tu sä­vel­tää ja kuin­ka sitä voi soit­taa ja lau­laa niin ih­meel­li­sen kau­niis­ti?

Mo­nien mui­den ta­voin voin luon­nos­sa ko­kea sy­vää kun­ni­oi­tus­ta. Ve­si­pu­touk­set ve­tä­vät mi­nua puo­leen­sa. Voin kat­sel­la nii­tä vaik­ka kuin­ka kau­an. Myös kor­kei­den pui­den kes­kel­lä voi syn­tyä sy­vän kun­ni­oi­tuk­sen ko­ke­mus. Mo­nil­le meri tai kor­kea vuo­ri tuot­taa näi­tä ko­ke­muk­sia. 

Vie­lä on yk­si asia, joka mi­nul­le tuot­taa sy­vää kun­ni­oi­tus­ta. Kun luen ih­mi­sis­tä, jot­ka ovat oman hen­ken­sä kus­tan­nuk­sel­la pe­las­ta­neet vie­rai­ta ih­mi­siä, sil­loin koen sekä ihai­lua et­tä kii­tol­li­suut­ta. Se li­sää us­koa sii­hen, et­tä ih­mi­nen ei ole vain it­se­käs olen­to, sil­lä hä­nes­sä on myös ha­lua aut­taa hä­däs­sä ole­vaa lä­him­mäis­tään.

Sy­vän kun­ni­oi­tuk­sen het­ket ovat ohi­kii­tä­viä, mut­ta ar­vok­kai­ta. Tuon ko­ke­muk­sen ai­ka­na myös hy­vän­tah­toi­suus li­sään­tyy, kos­ka sil­loin ha­lu­ai­si sy­leil­lä koko maa­il­maa. Psy­ko­lo­gi­set tut­ki­muk­set ker­to­vat, et­tä tai­pu­mus ko­kea sy­vää kun­ni­oi­tus­ta on yh­tey­des­sä avu­li­ai­suu­teen ja et­tä vä­lit­tö­män ko­ke­muk­sen ai­ka­na hy­vän­tah­toi­suus ja avu­li­ai­suus li­sään­ty­vät. Usein oman pie­nuu­den ko­ke­mi­nen on se te­ki­jä, joka li­sää myön­tei­syyt­tä mui­ta ih­mi­siä koh­taan. Li­säk­si täl­lai­set ko­ke­muk­set vä­hen­tä­vät ma­te­ri­a­lis­tia tai­pu­muk­sia. Os­ta­mi­nen ja ku­lut­ta­mi­nen ei­vät tun­nu tär­keil­tä, kun saa ko­kea jo­ta­kin to­del­la kos­ket­ta­vaa ja ar­vo­kas­ta. 

Vaik­ka usein on kyse het­kel­li­sis­tä ko­ke­muk­sis­ta, tuo ko­ke­mus voi ol­la niin jä­ri­syt­tä­vä, et­tä se joh­taa pe­rus­teel­li­seen ar­vo­jen ja elä­män­ta­po­jen muu­tok­seen. Voi­ma­kas sy­vän kun­ni­oi­tuk­sen ko­ke­mus Raa­ma­tun teks­tin ää­rel­lä on mo­nil­le ol­lut sy­säys hen­gel­li­seen uu­dis­tu­mi­seen.

Kir­joit­ta­ja on psy­ko­lo­gi­an eme­ri­tusp­ro­fes­so­ri, on­nel­li­suu­den­tut­ki­ja ja tie­to­kir­jai­li­ja.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover