JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Markku Ojanen: Sosiaalinen torjunta on vakava asia

15.2.2022
Markku Ojanen

Tor­jun­ta on ikä­vän yleis­tä las­ten ja nuor­ten kes­kuu­des­sa. Tuos­sa iäs­sä kai­va­taan hy­väk­syn­tää, ja jos sitä ei saa­da, se voi jät­tää kau­an kes­tä­viä jäl­kiä. Syr­jin­tään riit­tä­vät mi­tät­tö­mil­tä tun­tu­vat asi­at. Ne voi­vat liit­tyä ul­ko­nä­köön, pu­keu­tu­mi­seen tai ujou­teen.

Ei pidä sa­noa, et­tä sa­nat ei­vät louk­kaa, jos nii­hin osa­taan suh­tau­tua, sil­lä vain har­va sii­hen pys­tyy. En minä ai­na­kaan ky­en­nyt suh­tau­tu­maan tyy­nes­ti, kun 11-vuo­ti­aa­na pe­la­sin en­sim­mäi­sen ker­ran pe­sä­pal­loa ja tein vir­heen. Opet­ta­ja ni­mit­ti mi­nua uu­nok­si. Se tun­tui pa­hal­ta, niin pa­hal­ta, et­tä muis­tan sen vie­lä­kin. Myös luok­ka­to­ve­rit ni­mit­ti­vät mi­nua uu­nok­si. Se oli kiu­sal­lis­ta, mut­ta min­kä sil­le mah­toi. Ko­e­tin ol­la niin kuin en vä­lit­täi­si, mut­ta vä­li­tin kui­ten­kin. On­nek­si sitä ei kes­tä­nyt kau­an.

So­si­aa­lip­sy­ko­lo­git ovat teh­neet tut­ki­muk­sia tor­jun­nan vai­ku­tuk­sis­ta. Pal­lon heit­te­ly ryh­mäs­sä voi­daan joko konk­reet­ti­ses­ti tai tie­to­ko­neen avul­la jär­jes­tää niin, et­tä yh­del­le pal­loa ei hei­te­tä lain­kaan. Se ko­e­taan yl­lät­tä­vän kiu­sal­li­se­na ja ah­dis­ta­va­na. Sen seu­rauk­se­na it­se­ar­vos­tus ja elä­män­hal­lin­nan ko­ke­mus heik­ke­ni­vät pit­käk­si ai­kaa. Näin va­ka­vas­ta asi­as­ta on kyse.

So­si­aa­li­nen kipu esiin­tyy mo­nis­sa eri muo­dois­sa: häm­men­nyk­se­nä, pet­ty­myk­se­nä, louk­kaan­tu­mi­se­na, su­ru­na, yk­si­näi­syy­te­nä, hyl­kää­mi­se­nä. Kun nämä ko­ke­muk­set ovat ras­kai­ta, on kuin kuo­li­si psy­ko­lo­gi­ses­ti. Sil­loin jos kos­ka kai­pai­si em­pa­ti­aa ja sym­pa­ti­aa, hy­viä, loh­dut­ta­via sa­no­ja. Mi­nul­le on jää­nyt elä­väs­ti mie­leen vir­hee­ni ai­heut­ta­ma avut­to­muu­den tun­ne. Opin in­ho­a­maan pe­sä­pal­loa, mut­ta on­nek­si mi­nus­ta tuli hyvä len­to­pal­lon pe­laa­ja!

Syr­jin­tä joh­taa usein yk­si­näi­syy­den ko­ke­muk­seen. Yk­si­näi­syy­den seu­rauk­set ovat kuol­lei­suu­den kan­nal­ta yh­tä kiel­tei­siä kuin tu­pa­koin­nin. Hät­käh­din omaa tut­ki­mus­tu­los­ta­ni, jos­sa ero­tin suur­ta yk­si­näi­syyt­tä ko­ke­vat omak­si ryh­mäk­seen ja ver­ta­sin hei­tä hen­ki­löi­hin, jot­ka ei­vät lain­kaan ko­ke­neet yk­si­näi­syyt­tä.

Käy­tin on­nel­li­suu­des­ta 0–100-as­teik­koa, jos­sa 100 on erit­täin on­nel­li­nen ja 0 on erit­täin on­ne­ton. Kun yk­si­näi­syyt­tä ei ko­et­tu, kes­ki­ar­vot oli­vat noin 75 eli kyse oli mel­ko on­nel­li­sis­ta ja tyy­ty­väi­sis­tä hen­ki­löis­tä. Yk­si­näi­syyt­tä ko­ke­vil­la kes­ki­ar­vo oli 40! Tu­los oli yk­si kiel­tei­sim­mis­tä, mitä olen saa­nut tut­kit­tu­a­ni mo­nia on­gel­ma­ryh­miä.

Meis­tä ker­too hy­vää, et­tä ko­em­me myös mui­den eris­tä­mi­sen pa­ha­na var­sin­kin sil­loin, kun he he­rät­tä­vät meis­sä myö­tä­tun­toa. Mitä enem­män ih­mi­set muis­tut­ta­vat mei­tä, sitä pa­hem­mal­ta hei­dän syr­ji­mi­sen­sä tun­tuu. On­nek­si olem­me vä­hi­tel­len op­pi­neet tun­te­maan myö­tä­tun­toa myös eri­lai­sia ih­mi­siä koh­taan. Var­sin­kin las­ten kär­si­myk­set kos­ket­ta­vat ai­van riip­pu­mat­ta sii­tä, oli­vat­ko he vaa­lei­ta tai tum­mia.

Ker­ro­taan lap­sil­le ja nuo­ril­le, mi­ten va­ka­vas­ta asi­as­ta on kyse. Kyl­lä he ym­mär­tä­vät, kun asia heil­le kos­ket­ta­vas­ti se­li­te­tään. Myös meil­lä ai­kui­sil­la on vas­tuu­ta sii­tä, mi­ten koh­te­lem­me toi­si­am­me. Tor­jun­ta ja eris­tä­mi­nen sat­tu­vat, oli­pa min­kä ikäi­nen ta­han­sa. Ei työn­ne­tä ke­tään pois, vaan ve­de­tään mu­kaan. ”[K]un­ni­oit­ta­kaa kil­van toi­nen tois­tan­ne” (Room. 12:10).

Kir­joit­ta­ja on psy­ko­lo­gi­an eme­ri­tusp­ro­fes­so­ri, on­nel­li­suu­den­tut­ki­ja ja tie­to­kir­jai­li­ja.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover