JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Markku Ojanen: Onko rakkaus kaikki mitä tarvitset?

1.6.2021
Markku Ojanen

Ihmi­nen on poh­ti­nut elä­män mie­lek­kyyt­tä ja mo­nia mui­ta vai­kei­ta ky­sy­myk­siä jo vuo­si­tu­han­sien ajan, mis­tä Saar­naa­jan kir­ja on hyvä esi­merk­ki. Sha­kes­pe­a­re kir­joit­ti Mac­bet­hin suu­hun seu­raa­vat sa­nat (kar­kea kään­nök­se­ni):

Elä­mä on vain liik­ku­va var­jo

Joka yl­väs­te­lee ja va­lit­taa het­ken näyt­tä­möl­lä

Ja sen jäl­keen hä­nes­tä ei kuul­la mi­tään

Se on vä­hä­jär­ki­sen ker­to­ma ta­ri­na

Täyn­nä ään­tä ja rai­voa

Mut­ta ei mer­kit­se mi­tään

Tä­män voi tul­ki­ta an­ka­ra­na pes­si­mis­mi­nä, tur­ha­na va­lit­ta­mi­se­na, ken­ties sai­rau­den oi­ree­na, mut­ta näi­den ky­sy­mys­ten tor­ju­mi­nen kiel­tää sa­mal­la sen, mikä on ih­mi­syy­den ydin. Ih­mi­sel­lä on kyky ja oi­keus ih­me­tel­lä omaa ole­mas­sa­o­lo­aan ja tar­koi­tus­taan.

Yk­si koh­ti käy­vä ky­sy­mys kuu­luu: ra­kas­taa­ko mi­nua ku­kaan? Ra­kas­taa­ko joku mi­nua huo­li­mat­ta sii­tä, mil­lai­nen olen? Rak­kau­den ko­ke­mus on pa­ras suo­ja pa­ho­jen päi­vien va­ral­le. Ky­sees­sä on myös lap­sen ter­veen ke­hi­tyk­sen pe­rus­ta. Kun tie­däm­me, et­tä mei­tä ra­kas­te­taan, voim­me sel­viy­tyä mel­kein mis­tä ta­han­sa.

Voim­me ku­vi­tel­la, et­tä pyr­ki­mys me­nes­tyä, tul­la kuu­lui­sak­si, saa­da ra­haa ja val­taa ovat kei­no­ja, joil­la saa­daan rak­kaut­ta. Kun olen saa­nut noi­ta asi­oi­ta, sit­ten mi­nua ra­kas­te­taan ja olen on­nel­li­nen. Nuo kei­not ovat kui­ten­kin puut­teel­li­sia, kos­ka sil­loin em­me voi tie­tää, ra­kas­te­taan­ko mei­tä sel­lai­si­na kuin olem­me vai noi­den asi­oi­den vuok­si.

Ih­meel­li­sin­tä on pyy­tee­tön lä­him­mäi­sen­rak­kaus, aga­pe, joka ei vaa­di mi­tään toi­sel­ta, vaan ha­lu­aa an­taa sitä hy­vää mitä it­sel­lä on. Lii­täm­me usein rak­kau­den voi­mak­kaa­seen tun­tee­seen, mut­ta aga­pe on toi­sen­lais­ta, sil­lä se pe­rus­tuu te­koi­hin. Kun nä­em­me hie­no­ja rak­kau­den te­ko­ja, se vah­vis­taa us­koa ih­mi­seen. Iloit­sem­me sii­tä, et­tä on ih­mi­siä, jot­ka pys­ty­vät luo­pu­maan omis­ta eduis­taan ja te­ke­mään hy­vää vaik­ka ku­kaan ei sitä kos­kaan nä­ki­si tai kuu­li­si. Hie­noim­mil­laan rak­kaus nä­kyy uh­rau­tu­mi­se­na toi­sen hy­väk­si. Ny­ky­ai­ka vie­rok­suu täl­lais­ta, kos­ka kult­tuu­ri ko­ros­taa omien etu­jen val­vo­mis­ta, mut­ta se ei vä­hen­nä uh­rau­tu­mi­sen ar­voa.

Kos­ka rak­kaus ei vaa­di, se ei edel­ly­tä lo­pu­ton­ta uh­rau­tu­mis­ta mui­den hy­väk­si. Sel­lai­nen joh­taa uu­pu­mi­seen ja pa­him­mil­laan al­tis­taa hy­väk­si­käy­töl­le. Ai­na on nii­tä, jot­ka käyt­tä­vät hy­vän­tah­toi­sia ih­mi­siä hy­väk­seen. Uh­rau­tu­mi­nen ei ole jat­ku­va roo­li tai elä­män­ta­pa, vaan oi­ke­aan ai­kaan ajoi­tet­tu­ja te­ko­ja tois­ten hy­väk­si.

On luon­nol­lis­ta odot­taa vas­ta­rak­kaut­ta, kos­ka sen saa­mi­nen hoi­taa, vah­vis­taa ja te­kee on­nel­li­sek­si. Aga­pe voi joil­le­kin riit­tää, mut­ta useim­mat kai­paa­vat lä­hel­leen ih­mi­siä, joi­ta he voi­vat ra­kas­taa ja jot­ka ra­kas­ta­vat hei­tä. It­se asi­as­sa yk­si vas­ta­vuo­roi­nen suh­de riit­tää te­ke­mään elä­mäs­tä elä­mi­sen ar­vois­ta.

Mi­ten ym­mär­räm­me Jee­suk­sen ke­ho­tuk­sen ”ra­kas­ta lä­him­mäis­tä niin kuin it­se­ä­si”?  Kos­ka suu­rin osa ih­mi­sis­tä ra­kas­taa it­se­ään, sil­loin toi­sen nos­ta­mi­nen sa­mal­le ta­sol­le riit­tää. Tä­män oh­jeen pi­täi­si ku­mo­ta maa­il­man pa­huu­des­ta suu­rin osa. Kos­ka niin ei näy­tä käy­vän, lä­him­mäi­sen ra­kas­ta­mi­nen jää meil­tä mo­nin ta­voin va­ja­vai­sek­si. Voi­vat­han lä­him­mäi­sem­me, vaik­ka naa­pu­rim­me ja työ­to­ve­rim­me, ol­la mei­dän mie­les­täm­me kiu­san­kap­pa­lei­ta.

Jos it­se­ään ei ra­kas­ta ol­len­kaan, tus­kin on voi­mia ra­kas­taa mui­ta­kaan. Sen vuok­si olem­me vas­tuus­sa myös it­sel­lem­me. On pi­det­tä­vä huol­ta it­ses­tään, jot­ta voi­mia on riit­tä­väs­ti mui­den, jopa nii­den han­ka­lien naa­pu­rien, ra­kas­ta­mi­seen.

Kir­joit­ta­ja on psy­ko­lo­gi­an eme­ri­tusp­ro­fes­so­ri, on­nel­li­suus­tut­ki­ja ja tie­to­kir­jai­li­ja.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover