JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Markku Ojanen: Olemme kaikki vastuussa rasismin torju­mi­sesta

11.8.2020
Markku Ojanen

Suu­tut­taa ja hä­vet­tää, kun lu­kee tum­mai­hois­ten ih­mis­ten ikä­vis­tä ko­ke­muk­sis­ta tääl­lä Suo­mes­sa. Sel­lais­ta ei sai­si ta­pah­tua. Ai­ka moni on var­maan täl­lais­ta käyt­täy­ty­mis­tä näh­nyt ja tun­te­nut olon­sa kiu­sal­li­sek­si.

Mitä voim­me teh­dä? Kun kuu­lem­me ra­sis­ti­sia pu­hei­ta, puu­tum­me sii­hen ja sa­nom­me, et­tä se on vää­rin. Puo­lus­tam­me uh­rik­si jou­tu­nut­ta. Pel­ko voi es­tää ti­lan­tee­seen puut­tu­mi­sen, mut­ta voim­me jäl­keen­päin ker­toa uh­ril­le, et­tä em­me hy­väk­sy sitä ja pyy­däm­me hä­nel­tä an­teek­si.

Van­hem­pi­na ja iso­van­hem­pi­na pu­hum­me yhä uu­del­leen täs­tä asi­as­ta lap­sil­le ja ker­rom­me, et­tä tuol­lai­nen käyt­täy­ty­mi­nen ei ole oi­kein. Muis­tu­tam­me, kuin­ka tus­kal­lis­ta on ol­la kiu­saa­mi­sen koh­tee­na. Lap­set ym­mär­tä­vät oi­keu­den­mu­kai­suu­den ide­an, kun sii­tä heil­le esi­merk­kien avul­la ker­ro­taan.

Kou­luis­sa opet­ta­jien on pu­hut­ta­va täs­tä asi­as­ta. Hyvä kei­no on ke­hot­taa op­pi­lai­ta eläy­ty­mään nii­den ase­maan, jot­ka ko­ke­vat il­keyk­siä. Suu­rin osa op­pi­lais­ta ta­ju­aa, mi­ten pa­has­ti ihon­vä­riin pe­rus­tu­vat louk­kauk­set sat­tu­vat. Ei­hän ku­kaan voi mi­tään ihon­sa vä­ril­le.

Useim­mat lou­ka­tut ih­mi­set ovat jo Suo­men kan­sa­lai­sia. Vaik­ka ei oli­si­kaan, jo­kai­sel­la on oi­keus saa­da asi­al­lis­ta koh­te­lua osak­seen. Me tar­vit­sem­me maa­han­muut­ta­jia, jot­ta Suo­mi voi­si saa­da ki­pe­äs­ti tar­vit­se­maan­sa työ­voi­maa. Moni heis­tä on jou­tu­nut omas­sa maas­saan vai­non koh­teek­si. On kau­he­a­ta, jos vai­no jat­kuu tääl­lä Suo­mes­sa.

Mik­si täl­lais­ta hen­kis­tä pa­hoin­pi­te­lyä ta­pah­tuu niin pal­jon, et­tä moni sa­noo ko­ke­van­sa sel­lais­ta päi­vit­täin. Siis päi­vit­täin! Kes­täi­sit­kö sinä sel­lais­ta? On­ko kyse ty­pe­ryy­des­tä, tie­tä­mät­tö­myy­des­tä, pe­los­ta vai yli­mie­li­syy­des­tä? Vai kas­va­tuk­sen puut­tees­ta joh­tu­vas­ta il­key­des­tä? Ai­na­kin kyse on em­pa­ti­an puut­tees­ta. Il­keä ei tie­dos­ta sa­tut­ta­van­sa tois­ta ih­mis­tä hä­nen ihon­vä­rin­sä vuok­si. Epäi­len vah­vas­ti, et­tä il­keyk­siä la­te­le­va hen­ki­lö on il­keä ih­mi­nen muu­al­la­kin. Va­li­tet­ta­vas­ti il­key­del­lä voi saa­da tah­ton­sa läpi. Hy­vän­tah­toi­nen ih­mi­nen ei tie­dä, mi­ten il­ke­än ih­mi­sen kans­sa pi­täi­si toi­mia.

Joi­ta­kin vuo­sia sit­ten löy­sin sa­nan ci­vi­li­ty, jon­ka yk­si kään­nös on koh­te­li­ai­suus. Se on kui­ten­kin pal­jon muu­ta­kin. Pää­dyin sa­na­pa­riin sy­dä­men si­vis­tys. Se on yk­si ar­vok­kaim­pia omi­nai­suuk­sia, joi­ta ih­mi­sel­lä voi ol­la, ken­ties ar­vok­kain. Sy­dä­men si­vis­tys nä­kyy ys­tä­väl­li­syy­te­nä, avu­li­ai­suu­te­na ja toi­sen ih­mi­sen kun­ni­oit­ta­mi­se­na. Sil­loin ha­lu­aa aset­tua toi­sen ase­maan, kuun­nel­la hä­nen toi­vei­taan ja ha­lu­aa myös hä­nen elä­vän hy­vää elä­mää. Sy­dä­men si­vis­tys­tä omaa­va hen­ki­lö ta­ju­aa, et­tä kyse on yh­tei­ses­tä hy­vin­voin­nis­ta.

Mei­dän kaik­kien yh­tei­nen teh­tä­väm­me on toi­mia sor­ret­tu­jen puo­lus­ta­ja­na Jee­suk­sen esi­ku­van mu­kai­ses­ti. Sii­hen mei­tä kut­suu Paa­va­lin kaik­kia kos­ke­van ih­mi­syy­den ju­lis­tus: Ju­ma­lan edes­sä ei ole kreik­ka­lais­ta ei­kä roo­ma­lais­ta, ei or­jaa ei­kä va­paa­ta, ei mies­tä ei­kä nais­ta. Ei myös­kään muu­ka­lai­sia tai eri­vä­ri­siä olen­to­ja, sil­lä kaik­ki ovat hä­nen luo­mi­naan ar­vok­kai­ta ih­mi­siä.

Kir­joit­ta­ja on psy­ko­lo­gi­an eme­ri­tusp­ro­fes­so­ri, on­nel­li­suus­tut­ki­ja ja tie­to­kir­jai­li­ja.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover