JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Markku Ojanen: Miksi suomalaiset ovat onnellisia – muille Pohjois­maille on helppo löytää vahvuuksia

6.3.2020
Markku Ojanen

Suo­ma­lais­ten on­nel­li­suus tun­tuu ou­dol­ta, sil­lä yhä vie­lä me tois­te­lem­me kiel­tei­siä ku­vauk­sia suo­ma­lai­suu­des­ta. Suo­ma­lai­set ovat to­ti­sia, me­lan­ko­li­sia, ka­teel­li­sia ja pu­hu­mat­to­mia. He kär­si­vät huo­nos­ta it­se­tun­nos­ta. Sel­vin päin suo­ma­lai­set ei­vät näy­tä tun­tei­taan. Myös van­hat sa­nan­las­kut tu­ke­vat tätä ku­vaus­ta: ”Pu­hu­mi­nen on ho­pe­aa ja vai­ke­ne­mi­nen kul­taa. Kus­sa voit­to on, sii­nä on myös va­hin­ko. Luo­tu köy­hä kär­si­mään, vai­vai­nen va­lit­ta­maan. Tyy­dy on­ne­he­si.” Yl­lät­tä­en löy­tyy täl­lai­nen­kin sa­nan­las­ku: ”Jota usi­am­pi mies, sitä pa­rem­pi on­ni.” Vai­keu­det pa­ni­vat tur­vau­tu­maan Ju­ma­laan: ”On­pa on­ni or­vol­la­kin, vai­vai­sel­la­kin Ju­ma­la. Kyl­lä Ju­ma­la oman­sa var­je­lee.” Ken­ties kan­nam­me vie­lä vuo­si­sa­to­jen ta­kais­ta elä­män ko­vuu­den taak­kaa. Em­me vie­lä ole tot­tu­neet sii­hen, et­tä Suo­mi on hy­vin­voin­ti­val­tio, vaik­ka vau­raut­ta nä­kyy kaik­ki­al­la.

Tär­kein on­nel­li­suut­ta se­lit­tä­vä te­ki­jä on hy­vin­voin­ti­val­tio. Ky­sees­sä on tyy­ty­väi­syy­son­ni, kan­sa­lais­ten taan­neh­ti­va ar­vio oman elä­män laa­dus­ta. Poh­jois­mai­den yh­teis­tä hy­vin­voin­tia se­lit­tä­vät vau­raus, tasa-ar­vo, va­paus, oi­keu­den­mu­kai­suus, tur­val­li­suus, hyvä hal­lin­to ja kou­lu­tus­ta­so. Myös yh­tei­nen kris­ti­nus­kon pe­rus­ta ku­vaa Poh­jois­mai­ta. Sen mer­ki­tys­tä ei tule vä­hek­syä. Olen ko­et­ta­nut kek­siä tä­hän jo­ta­kin li­sää, sil­lä on­han Suo­mi ol­lut kak­si ker­taa yk­kö­nen laa­jas­sa kan­sain­vä­li­ses­sä ver­tai­lus­sa. En ole kek­si­nyt mi­tään sel­lais­ta, mitä ei oli­si muis­sa­kin Poh­jois­mais­sa. Sen si­jaan muil­le Poh­jois­mail­le on help­po löy­tää vah­vuuk­sia. Tans­ka­lai­sil­la on hyg­ge (kyky naut­tia elä­mäs­tä), nor­ja­lai­sil­la hiih­to ja öl­jy, ruot­sa­lai­sil­la vau­raut­ta ei­vät­kä he ole so­ti­neet yli kah­teen­sa­taan vuo­teen, mikä on ih­meel­li­nen asia. Lie­kö mui­ta vas­taa­via mai­ta koko maa­il­mas­sa?

Jos­pa me vie­lä osaam­me tyy­tyä sii­hen, mitä meil­lä on, sil­lä vai­ke­at ajat ovat vie­lä kan­sa­kun­nan muis­tis­sa. Ka­to­vuo­det ovat ko­e­tel­leet Suo­mea enem­män kuin mi­tään muu­ta Eu­roo­pan maa­ta. Seu­rauk­se­na on ”puo­lus­tau­tu­vaa pes­si­mis­miä”, odo­tam­me pa­hin­ta ja ilah­dum­me, kun pa­hin ei ta­pah­tu­nut­kaan. Op­ti­mis­min il­mai­se­mi­nen ei ole suo­ma­lai­sil­le luon­te­vaa.

Suo­men eri­no­mai­nen si­joi­tus on­nel­li­suu­den ver­tai­lus­sa on ol­lut yl­lä­tys. Sitä ih­met­te­le­vät muut­kin kuin me it­se. Ol­laan kii­tol­li­sia sii­tä, et­tä mei­tä on täl­lä ta­voin siu­nat­tu. Vaik­ka mei­dän on lupa iloi­ta sii­tä, et­tä meil­lä on hyvä maa, sa­mal­la tu­lee muis­taa, et­tä kaik­ki ei­vät ole on­nel­li­sia. Mei­dän yh­tei­nen teh­tä­väm­me on tu­kea ja huo­leh­tia niis­tä, jot­ka eri syis­tä ovat jää­neet vä­hem­mäl­le kuin kan­sa­kun­nan enem­mis­tö. Jota usi­am­pi mies ja nai­nen tun­nis­taa oman vas­tuun­sa, sitä pa­rem­pi yh­tei­nen on­ni. Olem­me omal­ta osal­tam­me vas­tuus­sa sekä lä­hel­lä et­tä kau­ka­na ole­vis­ta lä­him­mäi­sis­tä. Äi­ti Te­re­sa sa­noi tä­män kau­niis­ti: ”Me em­me voi teh­dä suu­ria asi­oi­ta, mut­ta voim­me teh­dä pie­niä asi­oi­ta suu­rel­la sy­dä­mel­lä.”

Kir­joit­ta­ja on psy­ko­lo­gi­an eme­ri­tusp­ro­fes­so­ri, on­nel­li­suus­tut­ki­ja ja tie­to­kir­jai­li­ja.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover