JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Markku Ojanen: Miksi rikkaus on vaarallista?

11.1.2022
Markku Ojanen

Joka ra­kas­taa ra­haa, ei saa sitä kyl­lin, ei­kä se, joka ra­kas­taa rik­kaut­ta, saa voit­toa tar­peek­seen. Tä­mä­kin on tur­huut­ta. Kun omai­suus kart­tuu, kart­tu­vat sen syö­jät­kin. Mitä iloa sii­tä on omis­ta­jal­leen, pait­si et­tä saa näh­dä sen ku­lu­van? Uu­ras­ta­van uni on ma­kea, söi­pä hän vä­hän tai pal­jon, mut­ta rik­kaal­ta kyl­läi­syys vie unen. (Saarn. 5:9–11)

Raha-sa­nan voi­si vaih­taa me­nes­tyk­seen. Yh­te­nä jat­ku­van maal­lis­tu­mi­sen syy­nä on pi­det­ty ma­te­ri­a­lis­mia, ra­han ja ta­va­ran ide­o­lo­gi­aa. Ky­sees­sä ei ole uu­si asia, sil­lä Raa­ma­tus­sa on sa­doit­tain va­roi­tuk­sia mam­mo­nan vaa­rois­ta. Jee­sus piti rik­kaut­ta suu­re­na es­tee­nä pe­las­tuk­sen kan­nal­ta. Mik­si rik­kaus on niin vaa­ral­lis­ta? Se an­taa ih­mi­sel­le tun­teen, et­tä hän ei tar­vit­se enää mi­tään, ei eten­kään tois­ta ih­mis­tä. Tätä maal­lis­tu­mi­sen tul­kin­taa tu­kee se, et­tä vau­rais­sa mais­sa us­kon­nol­li­suus on hii­pu­nut eni­ten.

Kris­ti­nus­kon pii­ris­sä ma­te­ri­a­lis­min vaa­rat on vain har­voin otet­tu tar­peek­si va­ka­vas­ti. Vaik­ka ai­na on ol­lut nii­tä, jot­ka ovat ha­lun­neet elää vaa­ti­mat­to­mas­ti tai jopa köy­hyy­des­sä, se ei ole kos­ke­nut kirk­ko­ja. Kun kat­se­len Kes­ki-Eu­roo­pan kirk­ko­ja, suh­tau­tu­mi­se­ni on ris­ti­rii­tais­ta. Nii­den suu­ruut­ta on pak­ko ihail­la, mut­ta sa­mal­la kau­his­tuu sitä hin­taa, joka niis­tä on mak­set­tu. Ra­ken­ta­mi­sen mo­tii­vi­na oli ai­na­kin osak­si se, et­tä Ju­ma­lan täy­tyy saa­da ar­von­sa mu­kai­sia asun­to­ja, ikään kuin Ju­ma­lal­le ei kel­pai­si vaa­ti­ma­ton kirk­ko­ra­ken­nus.

Ei sil­ti pidä aja­tel­la, et­tä köy­hä ih­mi­nen on il­man muu­ta mo­raa­li­sem­pi kuin ri­kas. Köy­hyys ei ja­los­ta, sil­lä usein se te­kee ih­mi­sen kat­ke­rak­si ja it­sek­kääk­si. Se on ym­mär­ret­tä­vää, sil­lä hän on voi­nut ko­kea elä­mäs­sään vää­ryyt­tä. Ri­kas puo­les­taan voi ta­ju­ta rik­kau­ten­sa vaa­rat ja elää kii­tol­li­se­na hy­vää elä­mää. Kui­ten­kin rik­kaus voi ol­la kuin muu­ri, jota kris­ti­nus­kon koh­tuul­li­suut­ta ja an­te­li­ai­suut­ta ko­ros­ta­van sa­no­man on vai­kea lä­päis­tä. Vah­va ei tar­vit­se ju­lis­tus­ta ar­mos­ta.

Ma­te­ri­a­lis­mi on se­li­tyk­se­nä puut­teel­li­nen sii­nä kuin muut­kin maal­lis­tu­mi­sen se­li­tyk­set, sil­lä poik­keuk­sia on pal­jon. Yk­si poik­keus on Yh­dys­val­lat, jos­sa us­kon­nol­li­suus on pal­jon ylei­sem­pää kuin mo­nis­sa muis­sa te­ol­lis­tu­neis­sa mais­sa. Yh­dys­val­lois­sa myös niin sa­not­tu me­nes­tys­te­o­lo­gia on ol­lut yleis­tä. Sen mu­kaan ri­kas­tu­mi­nen ker­too Ju­ma­lan suo­si­os­ta. On oi­kein ja luon­nol­lis­ta, et­tä us­ko­vai­nen pyy­tää it­sel­leen vau­raut­ta ja iloit­see, kun on sitä saa­nut. Täl­lais­ta Jee­suk­sen ope­tus ei lain­kaan tue. Kris­ti­nus­kon sa­no­ma on sil­loin pa­has­ti kie­rou­tu­nut.

Yh­tei­nen vau­raus on suu­ri siu­naus, kos­ka sen avul­la on voi­tu edis­tää hy­vin­voin­tia, mut­ta rik­kau­teen liit­tyy kak­si suur­ta on­gel­maa.

Toi­nen liit­tyy yh­teis­kun­taan: suu­ri ta­lou­del­li­nen eri­ar­voi­suus hei­ken­tää psyyk­kis­tä ja so­si­aa­lis­ta hy­vin­voin­tia. Yk­si­lön nä­kö­kul­mas­ta ra­haan ja ta­va­raan kes­kit­ty­mi­nen puo­les­taan hei­ken­tää omaa psyyk­kis­tä ja so­si­aa­lis­ta hy­vin­voin­tia.

Kir­joit­ta­ja on psy­ko­lo­gi­an eme­ri­tusp­ro­fes­so­ri, on­nel­li­suu­den­tut­ki­ja ja tie­to­kir­jai­li­ja.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover