JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Markku Ojanen: Miksi onni­tel­tavia ovat hengessään köyhät?

Markku Ojanen

Markku Ojanen

5.4.2021
Markku Ojanen

Jee­sus ju­lis­ti Vuo­ri­saar­nas­sa au­tu­aik­si eli on­ni­tel­ta­vik­si hen­ges­sään köy­hät, mur­heel­li­set, kär­si­väl­li­set, ar­mah­ta­vai­set, puh­das­sy­dä­mi­set, rau­han­te­ki­jät ja vai­no­tut. Ny­ky­ai­ka ju­lis­taa au­tu­aik­si pi­kem­min­kin rik­kaat, iloit­se­vat, no­pe­a­liik­kei­set, me­nes­ty­vät, ag­g­res­sii­vi­set, it­se­tie­toi­set ja var­mat ih­mi­set. Ny­ky­ai­ka vie­rok­suu epä­var­muut­ta, nöy­ryyt­tä, taak­se ve­täy­ty­mis­tä ja vas­tik­kee­ton­ta an­ta­mis­ta.

Ajat­te­len, et­tä Jee­sus tar­koit­ti hen­ges­sään köy­hil­lä nii­tä ih­mi­siä, jot­ka ei­vät osaa nok­ke­las­ti osal­lis­tua fik­su­jen ih­mis­ten kes­kus­te­lui­hin. Nämä ih­mi­set ovat nöy­riä ei­vät­kä pyri ole­maan jo­ta­kin muu­ta kuin ovat. Heil­tä puut­tuu tuo­ta kiu­sal­lis­ta te­ko­py­hyyt­tä. He ei­vät ta­ker­ru oi­ke­as­sa ole­mi­seen, vaan myön­tä­vät heik­kou­ten­sa ja tun­nus­ta­vat vir­heen­sä.

Mie­lee­ni tu­lee Masi-sar­ja­ku­van Nol­la, joka ym­mär­tää usein asi­oi­ta vää­rin ja te­kee mui­ta hu­vit­ta­via tyh­myyk­siä. Hän on kui­ten­kin erit­täin hy­vän­tah­toi­nen ih­mi­nen, joka ker­ran in­nos­tui ka­ve­rien­sa kat­sel­les­sa kir­joit­ta­maan aja­tuk­si­aan tä­hän ta­paan:

Han­ki koi­ra, is­tu­ta kuk­ka, hy­myi­le vie­raal­le ih­mi­sel­le.

Kul­je avo­ja­loin, pese ik­ku­na, vie jon­kun toi­sen ros­kat pois.

Et­si haus­ko­ja pil­vi­muo­dos­tel­mia tai­vaal­ta, käy ta­paa­mas­sa van­haa ih­mis­tä, lo­pe­ta rii­ta.

Soi­ta van­hal­le ys­tä­väl­le, ota esiin ta­val­li­nen esi­ne ja näe sii­nä kau­neut­ta.

Ope­ta las­ta vi­hel­tä­mään, hy­myi­le bus­sin kul­jet­ta­jal­le.

Ajat­te­le kol­mea hy­vää asi­aa, joi­ta ta­pah­tui tä­nään.

Pyy­dä vir­het­tä an­teek­si, ole kär­si­väl­li­nen, tee jo­ta­kin mitä toi­sen pi­tää teh­dä.

Ajat­te­le asi­oi­ta jon­kun toi­sen kan­nal­ta, sano kii­tos ja tar­koi­ta sitä, et­si to­tuut­ta.

In­nos­ta ys­tä­vää­si, hil­jen­nä me­lua, au­ta nuor­ta ih­mis­tä, an­na ys­tä­väl­le­si kuk­ka.

Lie­vi­tä uu­sien asi­oi­den pel­ko­ja ja pidä haus­kaa!

"Mie­lee­ni ei tul­lut mi­tään tä­män suu­rem­paa" to­te­aa Nol­la tuon kir­joi­tet­tu­aan ih­met­te­le­vil­le ka­ve­reil­leen. Juu­ri hä­nen re­ak­ti­on­sa ku­vaa hen­ges­sään köy­hien vil­pit­tö­myyt­tä. Ka­ve­rit kat­soi­vat ihail­len Nol­lan tuo­tok­sia ja toi­vat hä­nel­le kant­tii­nis­ta syö­tä­vää ja juo­ta­vaa. ”Mi­nul­le­ko?” ky­syy Nol­la ih­me­tel­len, tuo iha­na ih­mi­nen.

Ol­laan kii­tol­li­sia jo­kai­ses­ta täl­lai­ses­ta hen­ki­lös­tä ja ker­ro­taan se heil­le.

Kir­joit­ta­ja on psy­ko­lo­gi­an eme­ri­tusp­ro­fes­so­ri, on­nel­li­suus­tut­ki­ja ja tie­to­kir­jai­li­ja.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover