JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Markku Ojanen: Miksi Jeesus ei enää yllätä ja kosketa?

1.9.2021
Markku Ojanen

Jee­sus jär­jes­ti kuu­li­joil­leen yl­lä­tyk­sen toi­sen­sa jäl­keen. Hel­pos­ti unoh­dam­me, et­tä sil­loin elet­tiin pat­ri­ar­kaa­li­ses­sa yh­tei­söl­li­ses­sä kult­tuu­ris­sa. Jee­suk­sen teot ei­vät enää sa­mal­la ta­val­la yl­lä­tä tasa-ar­voa ko­ros­ta­vas­sa yk­si­lö­kes­kei­ses­sä kult­tuu­ris­sa. Jee­sus ku­va­si Tuh­laa­ja­po­jan isän juok­se­mas­sa poi­kaan­sa vas­taan. Se oli jo vii­tan­kin ta­kia vai­ke­a­ta ei­kä muu­ten­kaan so­pi­nut tuon ajan kult­tuu­riin. Eten­kin va­rak­kaat isät oli­vat ar­vok­kai­ta mie­hiä, joi­ta kan­net­tiin tai ai­na­kin saa­tet­tiin jou­kol­la. Poi­kaan­sa vas­taan juok­se­vaa isää var­mas­ti ih­me­tel­tiin. Voi­ko isä to­del­la ol­la noin ar­me­li­as?

Jee­sus ei vain yl­lät­tä­nyt, vaan myös jär­kyt­ti. Sel­lai­nen oli sa­ma­ri­a­lai­sen nai­sen koh­taa­mi­nen kai­vol­la. Mies ei voi­nut pu­hu­tel­la vie­ras­ta nais­ta, ei var­sin­kaan sa­ma­ri­a­lais­ta nais­ta. Mitä mah­toi­vat tuon ajan ih­mi­set aja­tel­la? Meis­tä koh­taa­mi­nen tun­tuu ai­van luon­nol­li­sel­ta. Jos on ja­noi­nen ja kai­vol­la ole­val­la on kau­ha, jol­la an­taa vet­tä, mik­si ei pyy­täi­si juo­ta­vaa? Sa­mal­la voi kes­kus­tel­la vaik­ka sääs­tä tai jos­ta­kin muus­ta ajan­koh­tai­ses­ta asi­as­ta. Mo­nen muun ku­vauk­sen ohel­la täs­sä esi­mer­kis­sä pal­jas­tuu Jee­suk­sen ar­vos­ta­va suh­tau­tu­mi­nen nai­siin, jopa nii­hin nai­siin, joi­ta ei kun­non mie­hen tu­li­si kos­kaan lä­hes­tyä. Sel­lais­ta ei ar­von­sa tun­te­va mies tuo­hon ai­kaan voi­nut teh­dä. Hän kuo­li mie­luum­min ja­noon – tai ajoi nai­sen pois kai­vol­ta. 

”Seu­raa mi­nua!” Ja niin mie­het tuos­ta vain läh­ti­vät seu­raa­maan Jee­sus­ta. He us­kal­si­vat ot­taa suu­ren ris­kin tie­tä­mät­tä lain­kaan, mitä oli tu­los­sa. Läh­te­mi­nen oli sil­loin luul­ta­vas­ti hel­pom­paa kuin ny­kyi­sin, mut­ta mis­tä mie­het sai­vat sel­lai­sen luot­ta­muk­sen, et­tä jät­ti­vät heti as­ka­reen­sa? Syn­tyy kuva kuin he oli­si­vat jät­tä­neet verk­kon­sa sii­hen paik­kaan, mis­sä oli­vat nii­tä huol­ta­mas­sa – tai mitä sil­loin te­ki­vät­kään. Me laa­ti­sim­me suun­ni­tel­mia ja miet­ti­sim­me, mitä teem­me omai­suu­del­lem­me ja mi­ten lä­heis­tem­me käy.  

Myös Jee­suk­sen mal­li, jos­sa hän ke­hot­taa kään­tä­mään lyö­jäl­le toi­sen­kin pos­ken, on yhä häm­men­tä­vä. Useim­mil­la meis­tä ei on­nek­si ole vi­hol­li­sia, mut­ta jos oli­si, ru­koi­li­sim­me­ko hei­dän puo­les­taan. Jo­kai­nen myön­tää, et­tä tätä oh­jet­ta on ar­kie­lä­mäs­sä vai­kea seu­ra­ta. 

”Kris­ti­nus­kos­sa ei mi­kään oi­kein kos­ke­ta.” Näin kir­joit­ti eräs toi­mit­ta­ja erääs­sä päi­vä­leh­des­sä. Tuo to­te­a­mus tun­tui mi­nus­ta ou­dol­ta. Vaik­ka ei us­ko­si Jee­suk­seen Ju­ma­lan poi­ka­na ja Va­pah­ta­ja­na, Raa­mat­tu on täyn­nä kos­ket­ta­via, in­hi­mil­li­siä ker­to­muk­sia. Ne to­sin liit­ty­vät toi­sen­lai­seen kult­tuu­riin, mut­ta ih­mi­set oli­vat sil­loin ih­mi­siä ku­ten me­kin ja hei­hin on yhä help­po sa­mais­tua.   

Mikä on sen kos­ket­ta­vam­pi ke­ho­tus kuin ru­koil­la vi­ha­mie­hen­sä puo­les­ta? Tai tapa, jol­la Jee­sus koh­te­li tor­jut­tu­ja, jopa saas­tai­si­na pi­det­ty­jä ih­mi­siä. Jee­sus kiel­täy­tyi vas­tus­ta­mas­ta nii­tä, jot­ka tu­li­vat hän­tä van­git­se­maan. Kun yk­si Jee­suk­sen seu­ra­lai­sis­ta ryh­tyi vas­ta­rin­taan, hän sa­noi täl­le: ”Pis­tä miek­ka­si tup­peen. Joka miek­kaan tart­tuu, se miek­kaan kaa­tuu.” Jee­suk­sen teot kos­ket­ta­vat vie­lä voi­mak­kaam­min kuin hä­nen sa­nan­sa.

Kir­joit­ta­ja on psy­ko­lo­gi­an eme­ri­tusp­ro­fes­so­ri, on­nel­li­suus­tut­ki­ja ja tie­to­kir­jai­li­ja.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover