JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Markku Ojanen: Mikä tekee lopulta onnel­li­seksi, oma, muiden vai yhteinen onni?

15.3.2023
Markku Ojanen

Monien afo­ris­mien mu­kaan on et­sit­tä­vä mui­den on­nel­li­suut­ta: ”On­nel­li­sin ih­mi­nen on hän, joka te­kee mah­dol­li­sim­man mon­ta ih­mis­tä on­nel­li­sek­si.” (De­nis Di­de­rot.) ”Voi­dak­se­si ol­la on­nel­li­nen si­nun tu­lee teh­dä hy­vää.” (Leo Tols­toi.) Toi­sin­kin on aja­tel­tu, sil­lä jo Se­ne­ca us­koi, et­tä ”kuka ta­han­sa voi tul­la on­nel­li­sek­si, el­lei et­si on­ne­aan ul­ko­puo­lel­taan, vaan it­ses­tään”.

Entä jos Se­ne­ca oli oi­ke­as­sa? Mik­si et­siä on­nea kier­to­teit­se mui­den kaut­ta? Oman on­nen eteen voi teh­dä kai­ken­lais­ta kiin­nos­ta­vaa, haus­kaa ja mu­ka­vaa. Kai­kil­la on jo­kin puu­ha tai har­ras­tus, joka tuot­taa hy­vää miel­tä. Jos viih­tyy seu­ras­sa, voi kut­sua sel­lai­sia ys­tä­viä, jois­ta eri­tyi­ses­ti pi­tää. Voi syö­dä mie­li­ruo­ki­aan. Tai kat­soa haus­ko­ja elo­ku­via. Tai liik­kua luon­nos­sa. Mik­si nämä kei­not ei­vät toi­mi­si?

Var­maan toi­mi­vat, mut­ta en­tä jos on vie­lä pa­rem­pia kei­no­ja? Psy­ko­lo­git Lud­mi­la Ti­to­va ja Ken­neth Shel­don olet­ti­vat, et­tä toi­sen on­nen et­si­mi­nen vah­vis­taa lä­hei­siä ih­mis­suh­tei­ta, mikä vai­kut­taa myös ar­ki­a­jat­te­lun mu­kaan us­kot­ta­val­ta. Toi­sek­si se­li­tyk­sek­si käy van­ha sa­nan­las­ku: niin met­sä vas­taa kuin sin­ne huu­de­taan. Jos teh­dään toi­sil­le hy­vää, se tu­lee ta­kai­sin.

Nämä tut­ki­jat te­ki­vät tut­ki­muk­sen, jon­ka tu­los oli, et­tä pyr­ki­mys teh­dä toi­nen on­nel­li­sek­si tuot­ti it­sel­le enem­män on­nel­li­suut­ta kuin se, et­tä oli­si pyr­ki­nyt li­sää­mään omaa on­nel­li­suut­taan. He an­toi­vat opis­ke­li­joil­le (kol­me sa­tun­nai­ses­ti muo­dos­tet­tua ryh­mää) teh­tä­väk­si yh­den seu­raa­vis­ta asi­ois­ta: (1) tee it­se­si on­nel­li­sek­si, (2) tee joku toi­nen on­nel­li­sek­si ja (3) tee jo­ta­kin ys­tä­vie­si kans­sa. Kun on­nel­li­suut­ta ky­syt­tiin näi­den teh­tä­vien jäl­keen, ryh­mien vä­lil­le saa­tiin sel­vä ero. Mui­den on­nel­li­suut­ta edis­tä­neet oli­vat on­nel­li­sem­pia kuin nuo kak­si muu­ta ryh­mää.

Toi­ses­sa tut­ki­muk­ses­sa he lä­hes­tyi­vät 200 vie­ras­ta hen­ki­löä, joil­la oli au­to park­kee­rat­tu­na. Jo­kai­sel­le an­net­tiin 50 sent­tiä ra­haa joko oman tai jon­kun toi­sen au­ton py­sä­köin­ti­a­jan pi­den­tä­mi­seen. Ryh­mät ja­et­tiin sa­tun­nai­ses­ti, jo­ten it­se ei voi­nut va­li­ta, kum­paan tar­koi­tuk­seen käyt­ti ra­han. Kun raha oli lai­tet­tu py­sä­köin­ti­au­to­maat­tiin, sen jäl­keen täy­tet­tiin on­nel­li­suut­ta mit­taa­va lo­ma­ke. Ne, jot­ka oli­vat lait­ta­neet ra­han toi­sen hy­väk­si, oli­vat on­nel­li­sem­pia kuin omaa py­sä­köin­ti­ai­kaan­sa li­sän­neet. Tu­lok­sia tul­ki­tes­saan tut­ki­jat ko­ros­ti­vat liit­ty­mi­sen ja yh­tey­den tar­vet­ta. Edis­tä­mäl­lä toi­sen on­nel­li­suut­ta vah­vis­te­taan kes­ki­näis­tä yh­teyt­tä, oli­pa kyse lä­hei­sis­tä tai vie­rais­ta hen­ki­löis­tä.

Tu­los oli yh­tei­sen hy­vän kan­nal­ta tär­keä, mut­ta tut­ki­muk­sen läh­tö­koh­ta hiu­kan ou­dok­sut­ti. Lo­pul­ta kyse oli kui­ten­kin omas­ta on­nel­li­suu­des­ta, jon­ka saa­vut­ta­mi­ses­sa toi­sen ilah­dut­ta­mi­nen oli oman on­nen vä­li­ne.

Toi­vot­ta­vas­ti em­me ar­kie­lä­mäs­sä täl­lä ta­val­la las­kel­moi, vaan pi­däm­me yh­tei­sen on­nen edis­tä­mis­tä it­ses­sään tär­ke­ä­nä ja luon­nol­li­se­na asi­a­na. Paa­va­li ku­va­si tä­män pe­ri­aat­teen Kir­jees­sään fi­lip­pi­läi­sil­le (2:3–4): ”Äl­kää teh­kö mi­tään it­sek­kyy­des­tä tai tur­han kun­ni­an vuok­si, vaan pi­tä­kää nöy­räs­ti tois­ta pa­rem­pa­na kuin it­se­än­ne. Äl­kää kat­so­ko vain omaa pa­ras­tan­ne vaan myös tois­ten.”

 Kir­joit­ta­ja on psy­ko­lo­gi­an eme­ri­tusp­ro­fes­so­ri, on­nel­li­suu­den­tut­ki­ja ja tie­to­kir­jai­li­ja.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover