JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Markku Ojanen: Jos aina pakenee rakkautta, jää paljosta vaille

26.1.2024
Markku Ojanen

Kir­jai­li­ja Pau­lo Co­el­hol­la on hie­no­ja mie­te­lau­sei­ta. Mie­tis­ke­len niis­tä muu­ta­mia täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa.

"Sen joka ra­kas­taa, täy­tyy osa­ta en­sin ka­dot­taa ja sit­ten jäl­leen löy­tää it­sen­sä."

Pois­tai­sin tuon osa­ta-sa­nan. Sitä vain ka­dot­taa it­sen­sä ja sit­ten löy­tää. Mitä ka­dot­ta­mi­nen tar­koit­taa? Ai­na­kin sitä, et­tä rak­kaus vaa­tii myös mu­kau­tu­maan ja jous­ta­maan. Oma mi­nuus vaa­ti­muk­si­neen pie­ne­nee ja ku­tis­tuu. Tämä ei kui­ten­kaan voi jat­kua lo­put­to­miin, sil­lä jo­kai­sel­la vai­ku­tuk­sel­la on vas­ta­vai­ku­tus. Ra­jat tu­le­vat vas­taan, sil­lä mi­nuus ei suos­tu lo­put­to­mas­ti ku­tis­tu­maan vaan vaa­tii oman ti­lan­sa.

"Ra­kas­ta­va ih­mi­nen, joka odot­taa vas­ta­rak­kaut­ta, tuh­laa ai­kaan­sa."

Tämä mie­te tun­tui ou­dol­ta. Ei­kö ole luon­nol­lis­ta odot­taa vas­ta­rak­kaut­ta? Se on hy­vin in­hi­mil­lis­tä. Voi kui­ten­kin käy­dä niin, et­tä omat rak­kau­den il­mauk­set kuih­tu­vat, jos tuo­hon odo­tuk­seen liit­tyy pet­ty­mys­tä, pel­koa ja kat­ke­ruut­ta.

"Pi­täi­si­kö rak­kaut­ta pa­e­ta vai pi­täi­si­kö sii­hen heit­täy­tyä so­ke­as­ti – kum­pi nois­ta kah­des­ta on vä­hem­män tu­hoi­saa?"

Sii­nä­pä vas­ta ky­sy­mys! Kum­pi­kaan ei tun­nu oi­ke­al­ta. Mik­si pa­e­ta rak­kaut­ta, vaik­ka se voi tuot­taa pet­ty­myk­sen? Jos ai­na pa­ke­nee rak­kaut­ta, jää pal­jos­ta vail­le. Rak­kaus läm­mit­tää, rak­kau­den puu­te kyl­met­tää. Siis­pä pa­ke­ne­mi­nen on tu­hoi­sam­paa. Jos rak­kau­den tuot­ta­ma so­keus joh­taa mie­let­tö­myyk­siin, sil­loin heit­täy­ty­mi­nen voi ol­la vie­lä pa­hem­paa.

"Mei­dän on toi­mit­ta­va nyt kun on­ni on puo­lel­lam­me ja au­tet­ta­va sitä yh­tä pal­jon kuin se aut­taa mei­tä."

On­nel­li­suu­den tut­ki­ja­na ha­lu­an sai­var­rel­la ja kor­ja­ta tätä mie­te­lau­set­ta: Mei­dän on toi­mit­ta­va sil­loin, kun on­ni on puo­lel­lam­me. On­ni tääl­lä vaih­te­lee, sa­no­taan vir­res­sä­kin. Jos­kus se on puo­lel­lam­me, jos­kus mei­tä vas­taan. Kun koh­taam­me on­nea sen eri muo­dois­saan, se tun­tuu ai­na hy­väl­tä. Mie­luus­ti jaam­me sitä muil­le­kin. Sil­loin me au­tam­me on­nea ja sa­mal­la it­se­äm­me.

"Ju­ma­la on lo­put­to­mas­sa vii­sau­des­saan pii­lot­ta­nut hel­ve­tin pa­ra­tii­sin kes­kel­le, jot­ta oli­sim­me ai­na va­ruil­lam­me."

Tämä mie­te tuo mie­leen tu­tun ky­sy­myk­sen: Mik­si hyvä Ju­ma­la sal­lii pa­haa? Oli­si­ko tuos­sa miet­tees­sä yk­si vas­taus? Mitä enem­män tätä mie­tin, sitä osu­vam­mal­ta se al­kaa tun­tua. Il­man hy­vän ja pa­han erot­te­lua ei ih­mis­tä oli­si­kaan. Hän oli­si jo­ta­kin muu­ta, jo­tain, mitä on vai­kea ku­vi­tel­la. Ken­ties ih­mi­nen oli­si sil­loin eläi­men kal­tai­nen.

Voi­si­ko ih­mi­nen tun­nis­taa hy­vyy­den ja sa­mal­la oman ole­mas­sa­o­lon­sa, jos hän oli­si pa­huut­ta vail­la ole­vas­sa pa­ra­tii­sis­sa? Voi­si­ko kui­ten­kin suu­ren pa­han ase­mas­ta ol­la vain pien­tä pa­haa? Mik­si pa­han täy­tyy ol­la jos­kus ai­van hel­ve­til­lis­tä? Ajat­te­len, et­tä va­ruil­laa­no­lo tar­koit­taa omaa vas­tuu­tam­me. On tun­nis­tet­ta­va oma pa­huu­ten­sa ja teh­tä­vä pa­ran­nus­ta.                

Pau­lo Co­el­ho:  Elä­mä. Kau­neim­mat mie­te­lau­seet. Hel­sin­ki: Ba­zar, 2007.

Kir­joit­ta­ja on psy­ko­lo­gi­an eme­ri­tusp­ro­fes­so­ri, on­nel­li­suus­tut­ki­ja ja tie­to­kir­jai­li­ja.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover