JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Markku Ojanen: Hyvältä kuulostavat kehotukset voivat olla pinnallisia

18.10.2022
Markku Ojanen

Ra­kas­ta en­sin it­se­ä­si, niin sit­ten voit ra­kas­taa mui­ta­kin. Aloi­ta it­ses­tä­si, kos­ka se on mui­den ra­kas­ta­mi­sen eh­to. Kyse ei lain­kaan ole niin yk­si­oi­koi­ses­ta asi­as­ta kuin tuo ke­ho­tus an­taa ym­mär­tää. Jee­sus ke­hot­ti ra­kas­ta­maan lä­him­mäis­tä niin kuin it­se­ään. Tämä oh­je ei suo­raan ker­ro sii­tä, kum­mas­ta on aloi­tet­ta­va. Jee­sus olet­ti, et­tä ih­mi­set ra­kas­ta­vat it­se­ään, mut­ta va­roit­ti an­ka­ras­ti it­sek­kyy­den vaa­rois­ta. Sa­nom­me nar­sis­teik­si hen­ki­löi­tä, jot­ka nä­kö­jään ra­kas­ta­vat it­se­ään yli kai­ken, ei­vät­kä vä­li­tä mui­den tun­teis­ta ja tar­peis­ta.

Em­me siis ke­rää it­se­rak­kau­den va­ras­toa, jot­ta voi­sim­me ra­kas­taa mui­ta, sil­lä rak­kau­den osoit­ta­mi­nen saa ai­kaan vas­ta­rak­kaut­ta, joka puo­les­taan saa mei­dät tun­te­maan it­sem­me tär­keik­si ja ar­vok­kaik­si. ”Ra­kas­tet­tu ih­mi­nen tu­lee rak­kau­den ar­voi­sek­si”, sa­noi Vik­tor Frankl. It­sen­sä ra­kas­ta­mi­nen ja lä­him­mäi­sen ra­kas­ta­mi­nen kul­ke­vat käsi kä­des­sä, mut­ta toi­nen voi kul­kea hiu­kan toi­sen edel­lä. Lä­him­mäi­sen ra­kas­ta­mi­nen on vai­ke­aa, jos ei ole saa­nut rak­kaut­ta osak­seen, mut­ta ei es­tä sen opet­te­lua.

Toi­mi ai­na oman­tun­to­si mu­kaan. Oma­tun­to­si ker­too si­nul­le, mikä on oi­kein ja vää­rin ja kuin­ka voit toi­mia par­hai­ten tie­tys­sä ti­lan­tees­sa. Mis­tä tie­dät, mikä on oi­kein? En­tä jos olet tot­tu­nut te­ke­mään vää­rin ta­ju­a­mat­ta, mitä saat ai­kaan? Mis­tä saat var­muu­den, et­tä oma­tun­to­si tie­tää, mikä on oi­kein? Ky­syt­kö edes sil­tä mi­tään? Olet näh­nyt ih­mis­ten te­ke­vän sel­lai­sia te­ko­ja, joi­ta olet pi­tä­nyt it­sek­kää­nä.

Kos­ka em­me ole täy­del­li­siä, em­me voi täy­sin luot­taa omaan­tun­toom­me. On ko­e­tet­ta­va teh­dä sel­lai­sia va­lin­to­ja ja rat­kai­su­ja, jot­ka ovat mo­raa­li­ses­ti kes­tä­viä. Vain ky­se­le­vä oma­tun­to pää­tyy rat­kai­sui­hin, joi­den avul­la voi säi­lyt­tää it­se­kun­ni­oi­tuk­sen­sa.

Ole oma it­se­si. Älä jäl­jit­te­le or­jal­li­ses­ti ke­tään. Kul­je omaa tie­tä­si, älä­kä yri­tä ol­la muu­ta kuin olet. Tee, mitä ha­lu­at teh­dä ja ole mitä ha­lu­at ol­la. On­ko mah­dol­lis­ta muis­ta vä­lit­tä­mät­tä ol­la oma it­sen­sä? Kuu­lut tiet­tyyn kult­tuu­riin, ja si­nut on kas­va­tet­tu tie­tyl­lä ta­val­la. Olet saa­nut elä­mäs­sä­si pal­jon vai­kut­tei­ta muil­ta ih­mi­sil­tä. Olet saa­nut van­hem­pie­si gee­ni­pe­rin­nön. Et tule tie­toi­sek­si it­ses­tä­si il­man muil­ta saa­tu­ja pa­laut­tei­ta.

Jere-sar­ja­ku­vas­sa pää­hen­ki­lö sa­noo van­hem­mil­leen, et­tä koh­ta kun täy­tän 18, saan teh­dä mitä ha­lu­an. Kuul­tu­aan tä­män van­hem­mat saa­vat an­ka­ran nau­ru­koh­tauk­sen. Mitä enem­män olem­me oma it­sem­me, sitä vai­ke­am­mak­si elä­mä tu­lee. Muil­ta saa­tu pa­lau­te to­den­nä­köi­ses­ti muo­dos­tuu yhä kiel­tei­sem­mäk­si. Yh­tä lail­la ko­ke­mus, et­tä ei voi ol­la lain­kaan oma it­sen­sä, tun­tuu ah­dis­ta­val­ta. Se eh­kä miel­lyt­tää mui­ta, mut­ta tun­tuu ras­kaal­ta ja ra­joit­ta­val­ta.

Elä­mä on jat­ku­vaa neu­vot­te­lua omien ja mui­den toi­vei­den ja tar­pei­den vä­lil­lä, ei­kä se ole niin kau­he­aa, sil­lä se hel­pot­taa yh­tei­se­lä­mää. Usein unoh­tuu, et­tä muil­la­kin on tar­ve ol­la oma it­sen­sä. An­nam­me­ko heil­le sa­mal­la ta­val­la ti­laa kuin it­sel­lem­me?

Läh­de: Mon­ta­gue Brown: Half truths. What’s right (and what’s wrong) with the clichés you and I live by, 2003.

Kir­joit­ta­ja on psy­ko­lo­gi­an eme­ri­tusp­ro­fes­so­ri, on­nel­li­suu­den­tut­ki­ja ja tie­to­kir­jai­li­ja.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover