JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Mari Parkkinen: Harjoi­tel­laan yhteen hiileen puhal­ta­mista

Kalervo Pöykkö

4.6.2024
Mari Parkkinen

Kol­mi­vuo­ti­as lap­sen­lap­se­ni ker­toi su­rul­li­se­na päi­vä­ko­ti­päi­väs­tään. Oli tul­lut rii­taa par­haan ka­ve­rin kans­sa. Oli tö­nit­ty puo­lin ja toi­sin. Mie­li oli sel­väs­ti mur­heel­li­nen. Mum­min sy­lis­sä asi­aa käy­tiin vie­lä uu­des­taan läpi: Pyy­sit­te­kö an­teek­si toi­sil­tan­ne? Ha­la­sit­te­ko? Tu­li­ko pa­rem­pi mie­li? Toi­nen tapa oli­si voi­nut ol­la: An­noit­ko sa­mal­la mi­tal­la ta­kai­sin? Mi­täs ru­pe­si tuup­pi­maan! Muis­ta en­si ker­ral­la is­keä en­sin!

Toi­min­ta rii­ta­ti­lan­tees­sa opi­taan jo päi­vä­ko­ti-iäs­sä. Tai­toa toi­mia ra­ken­ta­vas­ti rii­ta­ti­lan­teis­sa tar­vi­taan elä­män var­rel­la. Jou­dum­me rat­ko­maan ris­ti­rii­to­ja työ­e­lä­mäs­sä, per­he-elä­mäs­sä ja ylei­sem­min yh­teis­kun­nas­sa. Ei­kä ole yh­den­te­ke­vää, mi­ten sen teem­me.  Toi­min­taam­me seu­raa­vat mo­net pie­net sil­mä­pa­rit. Su­ku­pol­vi ker­ral­laan opim­me, mi­ten pal­jon pa­rem­pi on köy­hä komp­ro­mis­si kuin ai­nai­nen rii­ta.

Vii­me ai­koi­na yh­teis­kun­nas­sam­me on he­rät­ty po­la­ri­saa­ti­on ai­heut­ta­maan huo­leen. Omien mie­li­pi­tei­den ja toi­min­ta­ta­po­jen taak­se jä­mäh­de­tään kuin ase­ma­so­taan. Su­ku­pol­vet, jot­ka jou­tui­vat ko­ke­maan so­dan kau­heu­det, ym­mär­si­vät rau­han saa­vut­tua, mi­ten tär­ke­ää on siir­tää vah­vat eri­mie­li­syy­det syr­jään ja pu­hal­taa yh­tei­seen hii­leen: ra­ken­taa yh­teis­kun­taa, jos­sa jo­kai­sel­la on pe­rus­läh­tö­koh­tai­ses­ti mah­dol­li­suus hy­vään elä­mään. Meil­le on an­net­tu hie­no pe­rin­tö, jota toi­vot­ta­vas­ti osaam­me siir­tää myös tu­le­vil­le su­ku­pol­vil­le.

Huo­maan, et­tä yhä use­am­min ajat­te­len toi­sen kun­ni­oit­ta­mi­sen tär­keyt­tä. Raa­mat­tu ke­hot­taa mei­tä kan­ta­maan tois­tem­me taak­ko­ja, puo­li­soi­ta ke­ho­te­taan kil­pai­le­maan tois­ten­sa kun­ni­oit­ta­mi­ses­sa, ja rii­dat oli­si hyvä rat­kais­ta jo en­nen raas­tu­paa. Toi­sen kun­ni­oit­ta­mi­ses­ta ra­ken­tuu yh­teys myös yh­teis­kun­nas­sa.

Ai­na em­me voi ol­la sa­man­mie­li­siä. Voim­me ol­la eri­mie­li­siä, mut­ta mei­dän ei tar­vit­se ol­la eri­pu­rai­sia. Toi­sen kun­ni­oit­ta­mi­sen har­joit­te­lu aloi­te­taan jo päi­vä­ko­din hiek­ka­laa­ti­kol­la. Kun kat­se­lee lap­sia, huo­maa hel­pos­ti, kuin­ka vai­ke­aa on vä­lil­lä luo­pua omas­ta äm­pä­ris­tä tai käy­dä ha­laa­mas­sa so­vin­non mer­kik­si.

Jee­suk­sen an­ta­ma kul­tai­nen sään­tö on toi­vot­ta­vas­ti edel­leen mo­nil­le suo­ma­lai­sil­le tut­tu. Se il­mai­see lä­him­mäi­sen rak­kau­den ja vas­ta­vuo­roi­suu­den pe­ri­aat­teet. Kaik­ki, min­kä tah­dot­te ih­mis­ten te­ke­vän teil­le, teh­kää te heil­le.  (Matt. 7:12). Elä­män kou­lu opet­taa, et­tä hiek­ka­la­pi­o­ta ja äm­pä­riä kan­nat­taa lai­na­ta ka­ve­ril­le­kin, vaik­ka hiek­ka­ka­kus­ta tu­li­si­kin hiu­kan eri­lai­nen kuin it­se toi­voit.

Ih­mis­mie­li tar­vit­see har­joi­tus­ta tois­ten kans­sa so­vus­sa elä­mi­seen. Sopu vaa­tii jos­kus usei­ta neu­vot­te­lu­kier­rok­sia, mut­ta se on sen ar­vois­ta. On­nek­si elä­mä tar­joi­lee meil­le har­joi­tus­ta ker­rak­seen.

Kir­joit­ta­ja on Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan piis­pa

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover