JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Kättely vaihtui käsidesiin ja fluns­sa­oi­rei­sena ei pidä mennä messuun

11.3.2020
Markus Luukkonen

Työ­u­ra­ni kir­kon lei­vis­sä on osoit­ta­nut to­dek­si ai­na­kin kak­si en­nak­ko­kä­si­tys­tä: seu­ra­kun­nis­sa juo­daan pal­jon kah­via sekä kä­tel­lään al­va­riin­sa.

Tä­hän on nyt tul­lut muu­tos.

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­nen kirk­ko an­toi joi­ta­kin päi­viä sit­ten oh­jeen, jon­ka mu­kaan kai­kes­ta kät­te­lys­tä tu­lee pi­dät­täy­tyä.

Se on suun­nil­leen yh­tä suu­ri muu­tos kuin jos jal­ka­pal­lo­ken­täl­lä kiel­let­täi­siin syöt­tä­mäs­tä omal­le jouk­ku­e­to­ve­ril­le. Mut­ta nou­da­te­taan oh­jet­ta – tu­li­han se isol­ta kir­kol­ta eli Hel­sin­gis­sä si­jait­se­vas­ta Kirk­ko­hal­li­tuk­ses­ta as­ti. Eri­tyi­nen huo­lel­li­suus on tar­peen, var­sin­kin sen jäl­keen, kun Maa­il­man ter­veys­jär­jes­tö WHO ju­lis­ti 11. maa­lis­kuu­ta ko­ro­na­vi­ruk­sen pan­de­mi­ak­si.

Ko­ro­na­vi­rus on lait­ta­nut maa­il­man kah­des­sa kuu­kau­des­sa pol­vil­leen. Yh­tei­sö­jä, maa­kun­tia, ko­ko­nai­sia val­ti­oi­ta on ka­ran­tee­nis­sa. Kii­na meni käy­tän­nös­sä kiin­ni, sit­ten Ita­lia, ja maa­il­man toi­mi­tus­ket­jut ovat se­kai­sin. Niin suu­ret kuin pie­net­kin in­ves­to­rit ovat säi­käh­tä­neet pa­has­ti pörs­si­kurs­sien syök­syä.

Pit­kä­kes­toi­set vai­ku­tuk­set ovat edes­sä­päin, ja nii­den hah­mot­ta­mi­nen on vas­ta al­ka­mas­sa. Vai­ku­tuk­set maa­il­man­ta­lou­teen tus­kin jää­vät ker­ta­luon­tei­sik­si. Ai­na­kin joil­la­kin toi­mi­a­loil­la krii­si muut­ta­nee py­sy­väs­ti ar­vo­ket­ju­ja.

Epi­de­mia jar­rut­taa myös liik­ku­mis­ta ja ih­mis­ten vä­lis­tä kans­sa­käy­mis­tä. Tur­his­ta ta­paa­mi­sis­ta pi­dät­täy­dy­tään, mat­kus­ta­mis­ta väl­te­tään. Kun kuo­naa kuo­riu­tuu ym­pä­ril­tä, nous­see esiin en­nen pit­kää jo­tain py­sy­vää­kin. Eko­lo­gi­suu­den ja yk­sin­ker­tai­suu­den tren­dit vah­vis­tu­vat, ja eh­kä hen­gel­li­syy­del­le syn­tyy taas uut­ta ti­laus­ta.

Tuli isol­ta kir­kol­ta toi­nen­kin oh­je: fluns­sa­oi­rei­se­na ei pidä men­nä mes­suun. Ko­ro­na­vi­rus on ol­lut eri­tyi­sen vaa­ral­li­nen vit­saus tar­tun­nan saa­neil­le iäk­käil­le ih­mi­sil­le ja ih­mi­sil­le, joil­la on pit­kä­ai­kai­nen sai­raus. Seu­ra­kun­nan toi­min­nas­sa on otet­ta­va huo­mi­oon nämä ris­ki­ryh­mät.

Seu­ra­kun­nat saat­ta­vat ta­voit­taa ih­mi­siä, joi­den on muu­ten vai­kea saa­da asi­al­lis­ta tie­toa ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta. Oi­ke­an tie­don ja­ka­mi­nen näil­le ih­mi­sil­le on tär­ke­ää. Kir­kon sa­no­ma krii­si­ti­lan­tees­sa on loh­dut­ta­va, roh­kai­se­va ja syyl­lis­tä­mis­tä tor­ju­va.

Ar­vo­ket­juis­ta pu­heen ol­len, krii­si voi pit­kit­ty­es­sään an­taa vauh­tia myös kir­kon di­gi­ta­li­saa­ti­ol­le. Etä­mes­sut ja muut vas­taa­vat toi­min­ta­muo­dot ei­vät ole vie­lä lyö­neet läpi. Seu­ra­kun­nat ovat ol­leet tois­tai­sek­si mel­ko lais­ko­ja di­gi­taa­lis­ten pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mi­ses­sä. Kun strii­mit yleis­ty­vät, kirk­ko­tie voi tar­koit­taa en­tis­tä use­am­mal­le kä­ve­lyä tie­to­ko­neen tai äly­pu­he­li­men ää­reen.

Jos pelk­kä ää­ni riit­tää, Lah­den seu­ra­kun­nat tar­jo­a­vat jo tä­hän rat­kai­su­ja. Sun­nun­tain klo 10 mes­su­ja Ris­tin­kir­kos­ta sekä Lau­neen ja Nas­to­lan kir­kois­ta voi kuun­nel­la suo­ri­na lä­he­tyk­siä täs­tä lin­kis­tä. Link­ki löy­tyy myös Lah­den seu­ra­kun­tien verk­ko­si­vuil­ta.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover