JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Jos flunssa iskee, ei kannata mennä kirkkoon tartuttamaan muita. Kuva: Sambeet D / Pixabay

Jos flunssa iskee, ei kannata mennä kirkkoon tartuttamaan muita. Kuva: Sambeet D / Pixabay

Sambeet D/Pixabay

Kirkon ohje koronan varalta: jää pois messusta, jos sinulla on flunssan oireita

3.3.2020
Juhani Huttunen

Jou­lu­kuus­sa 2019 Kii­nas­ta al­ka­nut ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mia on le­vin­nyt mo­niin mai­hin, ja Suo­mes­sa­kin on to­det­tu tar­tun­to­ja. Ko­ro­na­vi­rus ai­heut­taa hen­gi­tys­tie­in­fek­ti­on, ja tau­tia pi­de­tään ta­val­lis­ta kau­si-inf­lu­ens­saa tap­pa­vam­pa­na.

Mi­ten kirk­ko on va­rau­tu­nut ko­ro­na­vi­ruk­seen, ja on­ko pa­pis­tol­le an­net­tu ta­val­li­suu­des­ta poik­ke­a­via oh­jei­ta, kirk­ko­hal­li­tuk­sen val­mius­pääl­lik­kö Timo-Mat­ti Haa­pi­ai­nen?

– Seu­ra­kun­nil­le on an­net­tu oh­jei­ta, jois­sa on ko­ros­tet­tu tar­tun­to­jen eh­käi­se­mis­tä. Oh­jeis­sa on pal­jon sa­maa kuin rei­lun kym­me­nen vuot­ta sit­ten niin sa­no­tun si­kainf­lu­ens­san koh­dal­la. Täl­lä ker­taa oh­jeet ovat as­tet­ta tiu­kem­mat. Ko­ro­na­vi­rus on yhä suh­teel­li­sen tun­te­ma­ton, jo­ten eri­tyi­nen huo­lel­li­suus on tar­peen.

– Epi­de­mia ja pan­de­mia ovat uh­kia, joi­hin koko yh­teis­kun­ta jat­ku­vas­ti va­rau­tuu. Myös seu­ra­kun­nat ja kir­kon kes­kus­hal­lin­to ot­ta­vat ne huo­mi­oon val­mius­suun­nit­te­lus­saan. Jo­kai­nen uh­kaa­va tau­ti on oman­lai­sen­sa. Ylei­sen ta­son epi­de­mi­a­va­rau­tu­mi­nen an­taa poh­jan to­del­li­siin ta­pauk­siin, ku­ten nyt ko­ro­na­vi­ruk­seen.

– Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set ovat mo­nis­sa seu­ra­kun­nis­sa suu­rim­man ih­mis­jou­kon yh­teen ko­ko­a­va ja sään­nöl­li­ses­ti tois­tu­va ti­lai­suus. Toki kai­kes­sa seu­ra­kun­nan toi­min­nas­sa sa­man­ta­soi­nen huo­lel­li­suus on tar­peen.

Eu­roo­pas­sa pe­ru­taan jo ur­hei­lu­ta­pah­tu­mia ko­ro­na­vi­ruk­sen ta­kia. Ovat­ko kir­kot pe­ru­neet jo mes­su­ja tai mui­ta ti­lai­suuk­sia?

– Kyl­lä, kir­kol­li­sia ti­lai­suuk­sia on pe­rut­tu Eu­roo­pas­sa­kin, ku­ten Aa­si­as­sa jo ai­em­min. Jot­kut seu­ra­kun­nat ovat siir­tä­neet sik­si ju­ma­lan­pal­ve­lu­se­lä­mään­sä ta­val­la tai toi­sel­la net­tiin. Yh­tei­nen ru­kous jat­kuu, vaik­ka ko­koon­tu­mis­ta on ra­joi­tet­tu. Suo­mes­sa tar­tun­ta­tau­ti­la­ki an­taa ter­veys­vi­ra­no­mai­sil­le val­tuu­det ra­joit­taa tar­vit­ta­es­sa ko­koon­tu­mi­sia.

Mil­loin seu­ra­kun­ta­lai­sen on syy­tä jää­dä it­se ko­tiin, jot­tei tar­tu­ta mui­ta?

– Ko­tiin on ai­na syy­tä jää­dä, jos ih­mi­sel­lä on fluns­san oi­rei­ta: kuu­me, ys­kä, kurk­ku­ki­pu, hen­ge­nah­dis­tus, pään­sär­ky tai li­has­ki­pu­ja. Jo ta­val­li­sen fluns­san tai inf­lu­ens­san saa­mi­nen on mo­nel­le ih­mi­sel­le va­ka­va paik­ka. Nyt ko­ro­na­vi­ru­su­han ai­ka­na va­ro­vai­suus ko­ros­tuu.

– Fluns­san oi­reet ovat syy ot­taa yh­teyt­tä ter­veys­vi­ra­no­mai­siin, jos nii­den li­säk­si ih­mi­nen on ol­lut epi­de­mia-alu­eel­la kak­si viik­koa en­nen oi­rei­den al­ka­mis­ta tai ol­lut lä­hei­sis­sä te­ke­mi­sis­sä ko­ro­na­tar­tun­nan saa­neen kans­sa.

– Suo­sit­te­len seu­raa­maan Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen net­ti­si­vu­ja, jot­ka an­ta­vat hy­vää ja ajan­ta­sais­ta tie­toa. Jos jou­tuu jää­mään ko­tiin, voi ju­ma­lan­pal­ve­luk­seen osal­lis­tua ra­di­on, te­le­vi­si­on tai ne­tin kaut­ta.

Voi­ko eh­tool­li­sen viet­toon si­säl­tyä tar­tun­ta­ris­ke­jä?

– Kyl­lä, tä­hän on kiin­ni­tet­ty huo­mi­o­ta seu­ra­kun­nil­le an­ne­tuis­sa oh­jeis­sa. Pin­noil­la, ku­ten kä­si­kir­jois­sa, ko­ro­na­vi­rus voi elää joi­tain päi­viä. Pin­noil­ta saa­ta­vaa tar­tun­taa suu­rem­pi ris­ki on pi­sa­ra­tar­tun­ta. Pap­pien ja mui­den eh­tool­lis­ta ja­ka­vien ih­mis­ten täy­tyy jät­tää teh­tä­vän­sä lie­vien­kin fluns­sa­noi­rei­den vuok­si. Toi­sin sa­no­en pärs­ki­jät ei­vät saa osal­lis­tua eh­tool­li­sen ja­ka­mi­seen. Oi­reet­to­mien­kin pi­tää de­sin­fi­oi­da kä­ten­sä vä­lit­tö­mäs­ti en­nen eh­tool­li­sen ja­ka­mis­ta, ja muu­ten­kin sekä ih­mis­ten et­tä vä­li­nei­den hy­gie­ni­aan kiin­ni­te­tään eri­tyis­tä huo­mi­o­ta.

Kirk­ko luot­taa sa­maan ai­kaan Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen ja vi­ra­no­mai­siin. Kes­ki­a­jas­ta ker­ro­taan ta­ri­naa mun­keis­ta, jot­ka poh­ti­vat, et­tä jos rot­ta pu­to­aa eh­tool­lis­mal­jaan, niin pe­las­tuu­ko rot­ta vai saas­tuu­ko Kris­tuk­sen veri. Mitä sa­noi­sit tä­hän?

– Vaik­ka pap­pi­na ja te­o­lo­gi­na poh­din mie­lel­lä­ni eh­tool­li­sen mer­ki­tys­tä, val­mius­pääl­li­kön teh­tä­väs­sä ja täs­sä ti­lan­tees­sa kes­ki­tyn nyt lei­vän, vii­nin, kä­sien ja vi­rus­ten to­del­li­suu­teen ja käy­tän­nön oh­jei­siin.

Jut­tu on jul­kais­tu alun pe­rin Kirk­ko ja kau­pun­gis­sa